Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole
image
Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole

Inklusionsplan for Ådalskolen

 

Målet

Målet er, at alle på Ådalskolen oplever sig som inkluderet, i.e. som aktive deltagere i et vedkommende fællesskab. Individerne skal opleve sig anerkendte og værdsatte som selvstændige og unikke personer.

Vi tager elevernes egne oplevelser og udsagn og deres trivsel alvorligt, og vi måler på, om eleverne mener, at de har det godt. (Se evt. vores ”Undervisningsmiljøvurdering”).

Elevers udvikling, dannelse og læring skal så vidt muligt finde sted i den almindelige undervisnings fællesskab.

Hvad gør vi, når vi optager børn med behov for ekstra støtte for inklusionen?

Vi laver indledningsvist en vurdering af udfordringerne, og efter behov inddrages fagprofessionelle konsultativt. Er det nødvendigt laves efter samråd med forældrene en egentlig udredning med henblik på at støtte mest hensigtsmæssigt. Lederen skal fagligt vurdere, om det er nødvendigt med en sådan vurdering for at kunne tilrettelægge et undervisningstilbud, der svarer til barnets behov.[1]

Primær inklusionsindsats i klasserne

Den primære indsats på inklusionsområdet sker i klasserne, hvor der generelt er undervisnings­differencering og pædagogiske tiltag, der skal sikre udvikling af stor rummelighed og tolerance.

Er der behov herfor tilbydes specialundervisning, der defineres som undervisning på mindre hold eller individuelt, samt undervisning i den almindelige klasse, hvor eleven får støtte i mindst 9 ugentlige timer.

Det vurderes løbende, om børnene drager nytte af indsatsen, der ellers justeres. Er der ikke tilstrækkelig positiv udvikling at spore hos den enkelte elev, kan det blive nødvendigt at sende børnene videre til andre skoler, hvor rammerne er bedre eller den specifikke fagekspertise større.

Praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen

I tilfælde af bevægelsesvanskeligheder og funktionsnedsættelser sættes personlig assistance på i undervisningen i det omfang, vi kan få tilskud hertil fra SPSU.

Hjælpemidler kan søges til elever, der har behov for kompenserende hjælpemidler for at kunne begå sig på lige vilkår med de øvrige elever i klassen. Har eleven gennem skolen fået stillet et hjælpemiddel til rådighed til anvendelse i skolen, skal skolen sørge for, at eleven bliver instrueret i at bruge hjælpemidlet og f.eks. får downloadet software til it-rygsække.

Sociale udfordringer

Ved f.eks. sociale udfordringer kan skolen i nogen udstrækning tilbyde special­pædagogisk bistand, hvilket ofte sker i samråd med PPR, der konsultativt støtter skolens indsatser af klasselæreren, AKT-læreren og anden pædagogisk personale.

I tilfælde af adfærdsmæssige udfordringer har vi en løbende og tæt dialog med forældrene. Barnet er naturligvis med i den strukturerede dialog, der benyttes. Gennem positive tilgange søges at fremme den ønskede adfærd. (Se vores ordensregler).

Vores grundsyn er, at alle børn dybest set gerne vil samarbejde, hvilket er forudsætningen for at trives i et fællesskab – og dermed trives i det hele taget. Det er vores opgave at sikre gode rammer omkring barnet, samt hjælpe og støtte barnet til at finde værktøjerne til at kunne indgå i og udvikle sig i fællesskaberne. (Se vores Trivselspolitik)

Inklusion er en dynamisk og fortløbende proces, der altid må prioriteres højt af skolens ledelse og pædagogiske personale, samt af skolens elever og skolefællesskabet generelt. Der er forventning til, at alle (ansatte og forældre) i skolefællesskabet har en rummelig tilgang til andre i fællesskabet.

 

[1]    Skolelederens beslutning om støtte og anvendelse af PPR er en afgørelse, der er omfattet af forvaltningsloven, derfor kan forældrene forlange at få en skriftlig begrundelse for afgørelsen, hvis afgørelsen ikke giver dem fuldt ud medhold.
Det er skolelederen, der har ansvar for, at skolen kan tilrettelægge et relevant undervisningstilbud i den almindelige klasse. Skolelederen har ansvaret for at vurdere, om skolen kan imødekomme elevens særlige behov inden for rammerne af den almindelige undervisning, og om eleven kan rummes på skolen.