Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole
image
Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole

Opskrivningsprocedure for nye elever

På Ådalskolen benyttes 2 forskellige lister, som kommende elever opskrives på.

Ved opskrivning tager du kontakt til skolens kontor på tlf. 65 96 12 30

Opskrivningslisten

Benyttes ved opskrivning af elever til skolens kommende børnehaveklasser. Henvendelser noteres på ventelisten i den rækkefølge, de indgår.

Om efteråret, i året før skolestart, kontaktes de første 22 elever på listen. Yngre søskende til elever på skolen har fortrinsret. Det har også børn, der havde plads i foregående års børnehaveklasse, men hvis forældre i samråd med skolen har valgt at udskyde barnets skolestart.

Der tages som udgangspunkt ikke hensyn til, om eleven er dreng eller pige, dog tilsigtes, at det lavest repræsenterede køn ikke udgør mindre end 8 af 22 elever.

Forældre og kommende elever indkaldes af skoleleder til en samtale og en præsentation af skolen. Forekommer der frafald blandt de indkaldte, kontaktes de efterfølgende på listen – og så fremdeles.

Børn, der ikke optages, tilbydes en plads på ventelisten.

Det er en fordel at skrive barnet op så tidligt som muligt. 

Ventelisten

Benyttes ved elever, der ønsker plads i en igangværende klasse.

Elever, der ikke blev optaget i skolens børnehaveklasse, kan opskrives på denne liste, såfremt forældrene ønsker det. 

Er der plads i en af de igangværende klasser, undersøger skolen, hvilken eller hvilke elever fra opskrivningslisten, der matcher klassen bedst muligt og vælger på det grundlag.

Søskendebørn og evt. 'oversiddere' har fortrinsret.

Der opkræves et gebyr på 200,00 for opskrivning af et barn på enten ventelisten eller opskrivningslisten. 

Skulle der blive plads i en klasse, ringes familien op for at afklare, om de stadig er interesseret i en plads på Ådalskolen. Er det tilfældet, indkaldes forældrene og eleven til en rundvisning og en grundig samtale, der skal give skolen og familien det bedste grundlag for at træffe en kvalificeret afgørelse. Fra skolen deltager altid en fra ledelsen og oftest den relevante klasselærer i samtalen.

Vurderer skolen ved samtalen, at det vil give ro i maven hos den potentielle kommende elev, kan det tilbydes, at eleven er med på besøg en hel skoledag i den relevante klasse.
Er partnerne enige om det, optages eleven - uagtet om eleven har haft en besøgsdag eller ikke. 

Senest 14 dage efter indskrivningsdatoen – eller 14 dage efter første skoledag på Ådalskolen – indkaldes forældrene og eleven til en evalueringssamtale på skolen, hvor skolelederen og klasselæreren deltager. Evalueringen går begge veje, og man drøfter, om der er noget, som kan gøres bedre for at sikre de bedste forhold for elevens læring og udvikling. Hvis det ikke tilnærmelsesvist går som forventet, kan begge parter i yderste konsekvens ved samtalen afbryde samarbejdet.