Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole
image
Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole

Bestyrelsesarbejde & Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling en gang om året, og forældrene er stemmeberettigede. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen, som konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen holder møde ca. en gang om måneden. Her deltager ud over bestyrelsen uden stemmeret lederen og en lærerrepræsentant (souschefen).

Bestyrelsen ansætter lederen, som har ansvaret for den pædagogiske ledelse og den daglige drift.

Tilsynet med undervisningen i relation til undervisningsministeriets krav varetages af to tilsynsførende som vælges på generalforsamlingen.

Tilsigtet ligestilling i bestyrelsen

Det er skolens indstilling, at det er bedst for skolen med en afbalanceret fordeling af kønnenes repræsentation i bestyrelsen, så vidt dette er muligt. Vi tilstræber en rimelig kønsfordeling i bestyrelsen og arbejder aktivt på det.

Måltallet er er som følge deraf, at andelen af det underrepræsenterede køn bør udgøre 3 (eller minimum 40%) af bestyrelsens 7 medlemmer.

Angående tidsrammen er det målet inden næste generalforsamling i 2018 at sikre et tilstrækkeligt antal kvindelige kandidater, sådan som bestyrelsen også gjorde forud for generalforsamlingen i 2017. 

Beslutningsstruktur på baggrund af tillid

Der er stor gensidig tillid og fleksibilitet bestyrelse, ledelse og personale imellem. Formelt set er ledelsesstrukturen meget hierarkisk. Bestyrelsen (forældre) er på mange områder enerådende over skolelederen, som er enerådende over lærerne.

I praksis virker strukturen flad, idet den fungerende leder har ret frie hænder, hvilket går igen ned i hierarkiet til lærerne. Bestyrelsens og ledelsens rolle er reelt at lede, lytte og inspirere samt være bagstopper, skære igennem og eventuelt tage ubehagelige beslutninger i krisesituationer, hvilket der omvendt er almindelig bred forståelse for i personalegruppen.

Kommunikationen op og ned er generelt god og tilliden modsvares af en udpræget personlig ansvarsbevidsthed over for helheden i alle led. Det fungerer godt, så længe det går godt og det gør heldigvis for det meste.