Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole

Om Ådalskolen, Fangel Friskole

En skole er et institutionaliseret læringsfællesskab med liv, udvikling, samhørighed, gensidige forpligtelser, historie, kreativitet, leg, sjov og alvor - og meget, meget mere. Skolegangen er en del af livet, og livet rummer som bekendt det hele.

Ådalskolen er en friskole, som bygger på de grundtvig/koldske menneskesyn og skoletanker, hvor der lægges vægt på, at børn, forældre og lærere mødes i et forpligtende fællesskab om skolens liv. At skolen er en friskole betyder, at skolen er en sammenslutning af forældre, som påtager sig ansvaret for de overordnede principper for elevernes dannelse og undervisning. Det foregår i samarbejde med skolens elever og lærere.

Undervisningen skal udvikle elevens selvværd, ansvarlighed og samarbejdsevne med respekt for den enkeltes og andres personlighed. Desuden skal eleven have en undervisning, så de når et fagligt niveau, hvorved deres muligheder i det videregående skole- og uddannelsessystem åbnes.
 
Eleven skal bibringes færdigheder i såvel det boglige som det praktisk/musiske, således at eleven opnår en livsduelighed, og kan gå ud i livet med en selverkendelse, åbne sanser, tro på egne evner og muligheder. Udover i den daglige undervisning, søger vi at indfri disse intentioner via skole/hjem samarbejde, aktiviteter inden- og udenfor skoletiden, fortælling og morgensang.
 
Det er et fælles ansvar, at eleven trives og kan undervises. Det er forældrenes ansvar, at eleverne møder udhvilede og velforberedte til skoledagen.
Gensidig loyalitet er et vigtigt nøgleord, og eventuelle uoverensstemmelser med skolen bør  ikke diskuteres i børnenes påhør.

 

Ådalskolen, Fangel Friskole, er en selvejende institution, grundlagt i 1873. De godt og vel 140 år betyder historisk bevidsthed og styrke i mødet med nutiden og tilgangen til fremtiden. Vi ved hvem vi er, hvad vi står for, og med den ballast vil vi møde fremtiden.
 

Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling en gang om året, og forældrene er stemmeberettigede. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen, som konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen holder møde ca. en gang om måneden. Her deltager ud over bestyrelsen uden stemmeret lederen og en lærerrepræsentant (souschefen).

Bestyrelsen ansætter lederen, som har ansvaret for den pædagogiske ledelse og den daglige drift.

Tilsynet med undervisningen i relation til undervisningsministeriets krav varetages af to tilsynsførende som vælges på generalforsamlingen.

Tilsigtet ligestilling i bestyrelsen

Det er skolens indstilling, at det er bedst for skolen med en afbalanceret fordeling af kønnenes repræsentation i bestyrelsen, så vidt dette er muligt. Vi tilstræber en rimelig kønsfordeling i bestyrelsen og arbejder aktivt på det.
Måltallet er er som følge deraf, at andelen af det underrepræsenterede køn bør udgøre 3 (eller minimum 40%) af bestyrelsens 7 medlemmer.
Angående tidsrammen er det målet inden næste generalforsamling i 2018 at sikre et tilstrækkeligt antal kvindelige kandidater, sådan som bestyrelsen også gjorde forud for generalforsamlingen i 2017. 


Beslutningsstruktur på baggrund af tillid

Der er stor gensidig tillid og fleksibilitet bestyrelse, ledelse og personale imellem. Formelt set er ledelsesstrukturen meget hierarkisk. Bestyrelsen (forældre) er på mange områder enerådende over skolelederen, som er enerådende over lærerne.
I praksis virker strukturen flad, idet den fungerende leder har ret frie hænder, hvilket går igen ned i hierarkiet til lærerne. Bestyrelsens og ledelsens rolle er reelt at lede, lytte og inspirere samt være bagstopper, skære igennem og eventuelt tage ubehagelige beslutninger i krisesituationer, hvilket der omvendt er almindelig bred forståelse for i personalegruppen.
Kommunikationen op og ned er generelt god og tilliden modsvares af en udpræget personlig ansvarsbevidsthed over for helheden i alle led. Det fungerer godt, så længe det går godt og det gør heldigvis for det meste.