Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole
image
Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole

Praktiske oplysninger

Ansvar og forsikring

Skolen er forsikret mod ansvarspådragende forhold forvoldt af skolen, dennes udstyr eller medarbejdere.
Falder en elev eksempelvis pga. sne/is på gangarealerne, idet skolen ikke har overholdt deres snerydningspligt, er skolen således erstatningsansvarlig for eventuelle erstatningskrav fra eleven.
 
Skolen har ikke ansvar for elevernes medbragte tøj, bøger mm., hvis dette eksempelvis skulle blive ødelagt ved brand eller tyveri.
 
Elever kan gøres ansvarlige, hvis de uagtsomt eller forsætsligt forvolder skade på skolens bygninger, løsøre eller personale.
 
Skolen opfordrer derfor forældrene til at tegne en almindelig familieforsikring/indboforsikring, hvis eleven gøres erstatningsansvarlig.
 

Bibliotek

Skolen råder over et skolebibliotek med både fag- og skønlitteratur.
I de mindste klasser foregår udlånet gennem klasselæreren, der i samråd med skolebibliotekaren har udvalgt bøger af rimelig sværhedsgrad.
Resten af skolens elever kan på aftalte tidspunkter i løbet af ugen besøge skolebiblioteket.
Her forsøger skolebibliotekaren at vejlede eleverne ud fra deres ønsker og med skyldig hensyntagen til deres alder.
Ud over skolens bibliotek lånes der bøger fra Center For Undervisningsmidler Odense.
 

Vores bogsamling

Alle vores bøger er registreret i en database. Her kan du søge efter titler, emne eller forfatter.
Du kan se hvilke bøger der er udlånt.
På biblioteket findes en række computere. Eleverne har i timerne og i frikvartererne adgang til internettet og andre databaser.
Biblioteket kan også benyttes som stillerum/læsesal.
Skolens bibliotekar er altid parat til at svare på spørgsmål.
 

Bøger

Skolen udleverer de skolebøger, hæfter og papir, eleverne har brug for i deres undervisning. Skrivematerialer og redskaber medbringes på egen regning af eleverne.
Elever i 5.- 9. klasse medbringer egen bærbar pc til alle undervisningstimer.
Hvert år udleveres Dansk Skolesangbog til 1. klasse.
 

Dansk Friskoleforening

Skolen/forældrekredsen er automatisk medlem af Dansk Friskoleforening.
Foreningen har bl.a. til hensigt at informere, hjælpe og vejlede de enkelte skoler.
DF har en god kontakt og et godt samarbejde med de øvrige frie skolers skoleforeninger.
DF har en god kontakt til Undervisningsministeriet og dets embedsmænd – også når det gælder bekendtgørelser og udkast til lovbekendtgørelser.
DF informerer bl.a. om hvad der rører sig i skoleverdenen,  juridiske- og personalemæssige spørgsmål – ligesom DF gerne møder op på de enkelte medlemsskoler for at deltage i skolepolitiske spørgsmål m.m.
 

Elevsamtaler

Hvert skoleår har alle skolens elever mulighed for at samtale med deres egen klasselærer i 20-30 minutter, hvor de frit kan fortælle hvordan de har det, hvad de har lyst til, hvordan de arbejder, og hvordan de gerne vil blive bedre til de forskellige aktiviteter.
 

Emneuger/temadage

Hvert år gennemføres et eller flere undervisningsforløb, hvor det daglige skema brydes helt eller delvist op, og hvor eleverne arbejder sammen på kryds og tværs af årgangene.
 

Erstatning

Der opkræves erstatning ved beskadigelse af skolens inventar, bøger m.m.
 

Erhvervspraktik

Eleverne i skolens 9. klasse tilbydes at komme i erhvervspraktik i løbet af skoleåret.
Denne praktik organiseres af UUO (ungdommens Uddannelse Odense = Lis Kirkegaard)
 

Fagtilbud

Skolen tilbyder undervisning fra børnehaveklassen til 9. klasse.
Skolen  er prøvefri til og med 8. klasse, og forbereder eleverne til afgangsprøven  i 9. klasse.
Ifølge friskoleloven skal skolens undervisning stå mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Skolen har fagplaner for fagene – se hjemmesiden.
 
Fripladstilskud
I forbindelse med udsendelse af ’Sommerposten’ vedlægges ansøgningsskema om fripladstilskud.
For at komme i betragtning er første betingelse, at det udfyldte skema er skolen i hænde senest 30. august – skolen hjælper gerne med udfyldelse af skemaet.
 

Fri

Ønskes en elev fri fra skole en dag, kontaktes klasselæreren.
Ønskes en elev fri i flere dage kontaktes klasselæreren og skolelederen.
 

Fotografering

Skolens elever og personale fotograferes hvert andet år – de skoleår, der starter med et ulige kalenderår, dog fotograferes børnehaveklassen hvert år.
 

Foredrag

Skolens kulturudvalg afholder jævnligt foredrag, musikarrangementer m.m.
 

Forældrekreds

Personer med forældremyndighed til børn på Ådalskolen
 

Fundraising-udvalget

Består af forældre til børn på skolen. Udvalget har til opgave at skaffe midler til forskellige formål, såsom beplantning, skolematerialer, udstyr til lokaler m.m.

Julemøde

Hvert år i december arrangeres et julemøde, hvor 4. klasse opfører et julespil, 5. klasse går lucia, skolens sangkor synger, ligesom der er fællessang og julehistorie.
 

Karaktergivning

Klassekvotient

Normalt optages/indskrives 22 elever pr. klasse i Mini-SFO og børnehaveklasse.
Der kan som udgangspunkt maximalt være 22 elever i hver klasse, dog gives der mulighed for, at der i 7.-9. klassetrin kan være 24 elever.
Ved optag af nye elever i eksisterende klasser vurderes i hvert enkelt tilfælde om det passer til klassen at tage imod yderligere elever. Derudover kan skolelederen i samråd med personalet i helt særlige tilfælde give en dispensation. Formanden søges inddraget i beslutningen og bestyrelsen orienteres efterfølgende.
 

Konfirmation

Alle skolens elever i 7. klasse kan gå til konfirmationsforberedelse i den kirke, de tilhører. En del elever hører til Bellinge sognekirke. Konfirmationsforberedelsen kan foregå om eftermiddagen efter undervisningen, eller tirsdag morgen mellem 8-9.35, hvor 7.kl. ikke har skoletimer.
 
 

Leje af skolen

Forældre kan altid låne dele af skolen, når det ikke kolliderer med skolens brug af lokalerne.
Skolekreds/forældrekreds kan altid leje skolen. Pris p.t. 2000 kr. .
Lånere/lejere kan udelukkende benytte salen med omklædningsrum, køkken, toiletter, forhal og aula.
P.S. Hver mandag benyttes aulaen af Stenløse Fangel-sangkor.
PPS Hvert år benytter Bellinge Idrætsforening skolens gymnastiksal og omklædningsrum flere eftermiddage/aftener om ugen.
 

Lejrskoler og udflugter

Lejrskoleophold og udflugter/ture indgår som et væsentligt led i skolen undervisning.
Der arrangeres flere ture og udflugter årligt, ligesom ALLE skolens klasser er på lejrskole hvert skoleår. Det kan være ture hver klasse for sig, og det kan være fællesture.
Forældrene betaler udgifterne.
 

Morgensamling

Hver morgen kl. 8 mødes alle elever, forældre og lærere, der skal undervise i 1. time i skolens gymnastiksal. Der synges mindst 2 sange, som er valgt af skolens musiklærere. Undervejs fremsiges Fadervor. Er der fødselsdag i forsamlingen, synges der fødselsdagssang. Der gives meddelelser af forskellig art.
Ved passende lejligheder optræder enkelte elever/klasser ved morgensamlingen
 

Mobiltelefon

Eleverne i 0. til 5. klasse må medbringe mobiltelefonen på skolen, men den skal være slukkede i skoletiden.
Er telefonen ikke slukket bliver den konfiskeret og kan afhentes hos skolelederen efter skoletid. Hjemmet bliver orienteret.
 
Retningslinjer for brug af elektronik for eleverne på 1. sal (6. - 9. klasse).
Under begrebet ”elektronik” hører i denne forbindelse mobiltelefoner, iPods, iPads, bærbare computere og lignende.
I timerne må man, efter aftale med den pågældende lærer, bruge elektronik i undervisningen.
Brydes reglerne bliver elektronikken konfiskeret og anbragt forsvarligt på kontoret, hvor det konfiskerede hardware efter skoletid kan afhentes.
Det er en betingelse for udlevering af det konfiskerede hardware, at eleven inden på fornuftig vis indgår i dialog med skolelederen eller viceskolelederen om brug af elektronikken som skolens regler fastsætter og ud fra en generel forståelse om at tage hensyn til andre og undervisningen.
Det registreres, at den pågældende elev har fået konfiskeret hardware, og forældrene orienteres af skolens ledelse.
Efter skoletid, når det har ringet ud fra sidste time og evt. pligter med oprydning og lignende er klaret, må eleven anvende egen elektronik uden at forstyrre andre på vejen ud.

Parkering

Skolen har henholdsvis en asfalt- og en grusparkeringsplads.

Vis hensyn til hinanden.
Det er af sikkerhedshensyn uønskeligt at aflæsse børn ved skolens hovedgang/indkørsel til hovedindgang – der er rigtig meget plads ved den nye bagindgang ved grusparkeringspladsen!
 

Praktik

Ådalskolen er praktikskole for UCL. Derudover hænder det, at vi modtager praktikanter/lærerstuderende fra Den frie Lærerskole. Formålet med at have lærerstuderende på besøg er henholdsvis at de studerende øver sig i at være lærere og vi ansatte lærer noget af de lærerstuderende og deres nytænkning. Gensidig inspiration. Skolens personale overvejer nøje, hvilke klasser, der skal have lærerstuderende på besøg.

Når vi har lærerstuderende fra UCL er det om efteråret.
 

Rygepolitik

Der må ikke ryges på skolens matrikelnummer i skoletiden.
 

Skolefest

Der afholdes skolefest for skolens elever 1 gang årligt.
 

Skolekreds

Personer med forældremyndighed til børn på Ådalskolen, samt ’pap’-forældre, biologiske forældre uden forældremyndighed samt bidragsydende kommende og tidligere forældre.
 

Skolepsykolog fra Odense kommune

Amalie Aagaard Andersen. Kan kontaktes via skoleleder Lone Binzer, eller direkte på e-mail:amaaa@odense.dk
 

Skolesundhedstjeneste

Skolens tilknyttede skolesundhedsplejerske Marie Nordby Kongstad kan kontaktes på e-mail:mark@odense.dk, eller via skolesekretær Betina Jørgensen.
 
 

Skolevejledning

Skolen samarbejder med Odense Skolevæsen om skolevejledning, erhvervsvejledning og erhvervspraktik.
Skolevejleder Lis Kirkegaard træffes på skolen efter aftale – oftest om fredagen.
Lis Kirkegaard kan træffes på tlf. 24885670
 

Skoleudflugt

Hvert forår planlægger den nuværende 3. klasse en sensommer-skoleudflugt for hele skolen. Udflugten afvikles normalt i slutningen af august – begyndelsen af september, på det tidspunkt går planlægningsklassen i 4. klasse.
Planlæggerne står for planlægningen, udførelsen, afviklingen m.m.
 

Specialundervisning

Elever på skolen har ligesom elever i Folkeskolen krav på ekstra hjælp, hvis det vurderes af der er brug for en eller anden form for støtte. Eleverne kan indstilles til specialundervisning af
  1. skolen
  2. forældrene eller
  3. skolen og forældrene i fællesskab
Eleven vurderes gennem et forløb på skolen, og i samarbejde mellem lærerteam, forældre og skolepsykolog.
 

Svømning

Eleverne i 4. og 5. klasse tilbydes svømmeundervisning i Højme Svømmehal i de skoleår, der begynder med et lige skoleår, hvilket så betyder, at skolen har svømmeundervisning på programmet hvert andet år – og at alle elever opnår svømmeundervisning 1 lektion ugentlig i et helt skoleår.

Sygdom

Ved sygdom blandt skolens elever kan SFO kontaktes i tidsrummet 6.30-7.30 på SFO-telefonen 6596 3330.
Sygemelding skal ske til skolen fra kl.7.30 ved at ringe til 6596 1230; eller ved at sende en SMS til 7199 0354
Sygemeldingen foretages af en forælder eller af en pårørende.
 

Tandlæge

Alle skolens elever er tilknyttet den kommunale skoletandpleje.
 

Tilsyn

Forældrene til elever på skolen har den overordnede tilsynspligt! Skolen har bruger derudover certifiserede tilsynsførende.
Carl August Jansen har været tilsynsførende siden 2019. Carl August er valgt på skolens ordinære generalforsamling. Tilsynsførende har adgang til Skoleintra og kan kontaktes via beskedsystemet.
Den eksterne tilsynsførende skal bl.a. dokumentere, at undervisningen på skolen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Den tilsynsførende skal på den ordinære generalforsamling fremlægge deres skriftlige tilsynserklæring. Som derefter kan læses på skolens hjemmeside. 
Tilsynserklæringen videresendes til skolens revision, og til UVMs tilsynsportal.
 
 
   
Opdateret 25.03.2019