Billedet på sidehoved
 • Ådalskolen, Fangel Friskole
image
Billedet på sidehoved
 • Ådalskolen, Fangel Friskole

Ådalskolens evalueringsplan

 
Ekstern og intern evaluering
 
På  Ådalskolen pågår fortløbende forskelligartede evalueringer med det ene formål, at sikre den bedst mulige undervisning og optimale forhold for udvikling af skolens virke.

Evalueringerne foretages både af interne og eksterne:

 • Den eksterne evaluering har mest karakter af tilsyn. Økonomien bliver kigget efter og godkendes af en registreret revisor. Undervisningsministeriet kan foretage lejlighedsvise stikprøver af f.eks. indholdet af denne site. 
 • Den interne evaluering er kontinuerlig og foretages af ledelsen og det pædagogiske personale. 
  Elevernes individuelle udbytte evalueres løbende. Dette sker bl.a. ved skole/hjem-samtaler og ved arbejdet med elevplanerne.
  På skolen benyttes årlige test af bl.a. diagnosticerende karakter.
  Skolens samlede undervisning evalueres regelmæssigt og der udarbejdes en opfølgningsplan. Bestyrelsen kan inddrages i dette arbejde.
 • En meget væsentlig løbende evaluering står forældrene for. Da forældrene ikke er ansatte på skolen, kan de ses som eksterne, men de er interne i den forstand, at de på Ådalskolen er involveret i skolens virke og - ikke mindst - er tæt på børnene og deres udvikling. Forældrene opfattes i denne sammenhæng både som eksterne og interne. 

Evalueringerne bragt på bane i de to sidstnævnte punkter herover er ofte opspingspunter for konstruktive ændringer og forbedringer. Disse evalueringer er nødvendige for skolens udvikling som en moderne dag- og undervisningsinstitution. 

De officielle krav angående evalueringen fremgår af Friskoleloven §1b, stk. 2 og 3, Gennemsigtighedsloven, samt ministeriets Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på en fri grundskoles hjemmeside.
På denne baggrund har vi med kraftig skelen til Odense Friskoles evalueringsplan (tak!) formuleret følgende:

Den store paraply
 • Der gennemføres evalueringsforløb over et eller to skoleår.
 • Fokuspunkter udvælges efter debat i MIO. Dette skal ske inden udgangen af februar (gældende for det følgende skoleår).
 • Fokuspunkterne indstilles til skolen ledelse og bestyrelse, som beslutter årets valg af fokuspunkter. Dette skal være afsluttet medio marts.
 • MIO og ledelsen er ansvarlig for planlægning og opfølgning.
 • Det er ledelsens ansvar, at de valgte fokuspunkter over en årrække er dækkende for skolens virke og samlede undervisning.
 • Evalueringen tager sit udgangspunkt i det bestående og retter sig visionært mod fremtiden.
 • Der kan nedsættes evaluringsudvalg, som sammensættes ud fra faglige og erfaringsmæssige kriterier.
 • Det enkelte udvalg udarbejder en plan for arbejdet, som fremlægges for ledelsen. Planen skal indeholde evalueringsmetoder og dokumentationsformer.
  Beskrivelsen af forløbet og den samlede evaluering lægges på skolens hjemmeside.
  Resultatet af arbejdet fremlægges, hvis det er muligt, for lærere og bestyrelse i januar efter 1-2
  år. Dette muliggør, at det fremlagte evalueringsresultat kan tænkes ind i planlægning, budget m.m.
Følgende fokuspunkter venter på at blive evalueret:
 • Elevtrivsel
 • Fortællefagenes form og indhold
 • Fastelavn
 • Emneuger
 • Fælleskabet (cf. vedtægterne). Hvordan udlever og styrker vi fællesskabet på Ådalskolen?

Den mindre paraply
 • Hver lærer udvælger to undervisningsforløb til evaluering i hvert skoleår. Disse kan vælges i alle fag og skal være af en vis varighed.
 • De satsende, nytænkende og eksperimenterende forløb bør også evalueres.
 • Beskrivelser og evalueringer lægges på intranettet til inspiration for kolleger. De kan medtages på forældremøder i berørte klasser og udvalgte forløb lægges på skolens hjemmeside som eksempler på planlagt og gennemført undervisning.
 • Skolens fagplaner, del- og slutmål i de berørte fag skal inddrages og anvendes i beskrivelsen af forløbet.
 • Alle forløb samles og gøres tilgængelige på intranettet til pædagogisk inspiration og dokumentation.

Den mindste paraply
Evaluering af den enkelte elevs faglige, sociale og personlige udvikling er en vigtig forudsætning for at kunne tilrettelægge og gennemføre en undervisning, der rummer udfordringer til alle elever. I dette arbejde er en vis systematik nødvendig for at fastholde og følge denne evaluering op i planlægningen af undervisningen og de pædagogiske aktiviteter.
 • Der evalueres ved den årlige forældresamtale, der kan suppleres i særlige tilfælde.
 • Der evalueres ved det årlige forældremøde, der kan suppleres i særlige tilfælde.
 • Der afvikles en årlig elevsamtale med klasselæreren ud over den i "evalueringskultur" daglige løbende evaluering. Der foregår efter behov en løbende evaluering med elever og forældre i den daglige kontakt før og efter undervisningen.
 • Hver tredje år gennemføres en undervisningsmiljøundersøgelse - også kaldet en undervisningsmiljøvurdering (UMV). Det er skolelederens ansvar.
 • Hvert år evalueres klassens trivsel, f.eks. ved hjælp af www.klassetrivsel.dk 
 • Hvert andet år i 1. kl. gennemføres diagnostiske prøver i læsning, stavning og matematik.
 • I 9. kl. gennemføres terminsprøver og folkeskolens afgangsprøve.
 • Evaluering af projektopgaven i 8. og 9. klasse.
 • Idrætsudtalelse gives efter 9. klasse.
 • Se vores evalueringsplan vedr. læsning/Ådalskolens læsepolitik