Billedet på sidehoved
 • Ådalskolen, Fangel Friskole
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • Ådalskolen, Fangel Friskole

Opskrivningsprocedure for nye elever

På Ådalskolen benyttes 2 forskellige lister, som kommende elever opskrives på.

 • Opskrivningslistenbenyttes ved opskrivning af elever til skolens kommende børnehaveklasser. Henvendelser noteres på ventelisten i den rækkefølge, de indgår.

Om efteråret, i året før skolestart, kontaktes de første 22 elever på listen. Yngre søskende til elever på skolen har fortrinsret. Det har også børn, der havde plads i foregående års børnehaveklasse, men hvis forældre i samråd med skolen har valgt at udskyde barnets skolestart.

Der tages som udgangspunkt ikke hensyn til, om eleven er dreng eller pige, dog tilsigtes, at det lavest repræsenterede køn ikke udgør mindre end 8 af 22 elever.

Forældre og kommende elever indkaldes af skoleleder til en samtale og en præsentation af skolen. Forekommer der frafald blandt de indkaldte, kontaktes de efterfølgende på listen – og så fremdeles.

Børn, der ikke optages, tilbydes en plads på opskrivningslisten. Det er en fordel at opskrive barnet så tidligt som muligt. 

 

 • ”Ventelisten” benyttes ved elever, der ønsker plads i en igangværende klasse.

Elever, der ikke blev optaget i skolens børnehaveklasse, kan opskrives på denne liste, såfremt forældrene ønsker det. 

Er der plads i en af de igangværende klasser, undersøger skolen, hvilken eller hvilke elever fra opskrivningslisten, der matcher klassen bedst muligt og vælger på det grundlag.

Søskendebørn og evt. 'oversiddere' har fortrinsret.

Der opkræves et gebyr på 200,00 for opskrivning af et barn på enten ventelisten eller opskrivningslisten. 

Skulle der blive plads i en klasse, ringes familien op for at afklare, om de stadig er interesseret i en plads på Ådalskolen. Er det tilfældet, indkaldes forældrene og eleven til en rundvisning og en grundig samtale, der skal give skolen og familien det bedste grundlag for at træffe en kvalificeret afgørelse. Fra skolen deltager altid en fra ledelsen og oftest den relevante klasselærer i samtalen.

Vurderer skolen ved samtalen, at det vil give ro i maven hos den potentielle kommende elev, kan det tilbydes, at eleven er med på besøg en hel skoledag i den relevante klasse.
Er partnerne enige om det, optages eleven - uagtet om eleven har haft en besøgsdag eller ikke. 

Senest 14 dage efter indskrivningsdatoen – eller 14 dage efter første skoledag på Ådalskolen – indkaldes forældrene og eleven til en evalueringssamtale på skolen, hvor skolelederen og klasselæreren deltager. Evalueringen går begge veje, og man drøfter, om der er noget, som kan gøres bedre for at sikre de bedste forhold for elevens læring og udvikling. Hvis det ikke tilnærmelsesvist går som forventet, kan begge parter i yderste konsekvens ved samtalen afbryde samarbejdet.


 
Betalingssatser for skolen gældende indtil 31. juli 2019 
 • første barn i skolen koster 1.124 kr.  
 • andet barn i skolen koster    562 kr.  
 • tredje barn i skolen koster    281 kr.  
 
En familie med et barn betaler 1.124 kr. En familie med 2 børn på skolen betaler 1.686 kr. En familie med 3 børn på skolen betaler 1.967 kr.
Har man mere end 3 på skolen samtidig betales kun for de tre.
For at få søskendemoderation på skolepengene er det en forudsætning, at de pågældende søskende har samme bopælsadresse.
 
Der betales skolepenge i 12 måneder - én måned ad gangen forud.
 
 
Ved optagelse betales et indmeldelsesgebyr kr. 750,- kr.
 
 

Betalingssatser for skolefritidsordningen, SFO'en, gældende indtil 31. juli 2019

Sats 1: Fra kl. 8:00 til kl. 16:45 kr. 1.768,-  

Sats 2: Fra kl. 7:00 til kl. 16:45 kr. 2.152,- 

Sats 3: Fra kl. 6:30 til kl. 16:45 kr. 2.344,-  

Sats 4: Fra kl. 7:00 til kl.  8:00 kr.    384,-   

Sats 5: Fra kl. 6:30 til kl.  8:00 kr.    576,-       

Mini-SFO fra  8:00 til kl. 16:45 kr.  1.673,-  

Der ydes søskendemoderation på 25% for andet barn og 50% på tredje barn. Dog ydes ikke søskendemoderation på betaling for Mini-SFO.

I SFO betales i 11 måneder, da juli er betalingsfri. Vi følger så vidt muligt Odense Kommunes takster.

Betalingen sker sammen med skolepengene 1 gang om måneden forud.

   

 

Betalingssatser for skolen gældende fra 1. august 2019 - 31. juli 2020 
 • første barn i skolen koster 1.149 kr.  
 • andet barn i skolen koster    574 kr.  
 • tredje barn i skolen koster    287 kr.  
 
En familie med et barn betaler 1.149 kr. En familie med 2 børn på skolen betaler 1.723 kr. En familie med 3 børn på skolen betaler 2.010 kr. Har man mere end 3 på skolen samtidig betales kun for de tre.
For at få søskendemoderation på skolepengene er det en forudsætning, at de pågældende søskende har samme bopælsadresse.
 
Der betales skolepenge i 12 måneder - én måned ad gangen forud.
 
Ved optagelse betales et indmeldelsesgebyr kr. 750,- kr.
 

Betalingssatser for skolefritidsordningen, SFO'en, gældende fra 1. august 2019 - 31. juli 2020

Sats 1: Fra kl. 8:00 til kl. 16:45 kr. 1.807,-  

Sats 2: Fra kl. 7:00 til kl. 16:45 kr. 2.199,- 

Sats 3: Fra kl. 6:30 til kl. 16:45 kr. 2.396,-  

Sats 4: Fra kl. 7:00 til kl.  8:00 kr.    392,-   

Sats 5: Fra kl. 6:30 til kl.  8:00 kr.    589,-       

Mini-SFO fra  8:00 til kl. 16:45 kr.  1.710,-  

Der ydes søskendemoderation på 25% for andet barn og 50% på tredje barn. Dog ydes ikke søskendemoderation på betaling for Mini-SFO.

I SFO betales i 11 måneder, da juli er betalingsfri. Vi følger så vidt muligt Odense Kommunes takster.

Betalingen sker sammen med skolepengene 1 gang om måneden forud.

 

Fripladstilskud til skole og SFO-betaling

Der kan søges om "fripladstilskud", der tildeles efter indkomstgrundlag fastlagt af Fordelingssekretariatet.

Der søges ved henvendelse til skolens kontor. 

 


Forældrebetaling i forbindelse med lejrskoler

Fra skolens side er der opsat nogle maksimumsbeløb for forældrenes betalinger ved lejrskoler. Formålet med maksimumsgrænserne er at sikre, at der ikke opstår et stærkt forventningspres for at lave meget dyre ture, der kan sætte nogle forældre i økonomisk forlegenhed.

Det er skolens holdning, at en god lejrskole ikke afhænger af, hvor langt man rejser væk, hvor dyrt man rejser, eller hvor dyrt man bliver indkvarteret.

Det er vigtigt at huske, at lejrskolerne er en del af skolens undervisningstilbud. Målet er læring, oplevelser og samvær i fællesskabet.

Maksimumsbeløbene er:

 1. Der må maksimalt opkræves 1.250 kr. pr. år af forældrene til lejrskoler.
  Cf. fodnote 1.
   
 2. For lejrskolen på skibet Fylla må opkræves makismalt 2.500 kr. pr. elev af forældrene det pågældende år.
  Cf. fodnote 1.
   
 3. For lejrskolen på Bornholm må opkræves makismalt 2.000 kr. pr. elev af forældrene det pågældende år.
  Cf. fodnote 1.
   
 4. En lejrskole må samlet set maksimalt koste 4.000 kr. pr. elev i forældrebetaling. Dette er uagtet, at pengene kan være fremkommet gennem aktiviteter som f.eks. salg af mad ved skolefester, loppemarkeder eller en helt tredje aktivitet.
   

Foruden ovennævnte beløb betaler forældre evt. lommepenge til eleverne.
 

Fodnote 1: Forældrene kan måske via aktiviteter som f.eks. salg af mad ved skolefester, loppemarkeder eller en helt tredje aktivitet skaffe ekstra midler.