Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole
image
Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole

Elevernes alsidige personlige udvikling

På Ådalskolen styrkes elevernes alsidige personlige udvikling på et utal af måder i skolens vidtfavnende pædagogiske virke. Det er ikke muligt at udkrystallisere alle facetterne i den holistiske virkelighed, Ådalskolen er ramme om.

Nedenstående er i punktform opstillet overskrifter for fem delelementer i elevernes alsidige personlige udvikling. For hvert delelement opstilles eksempler på, hvordan elementet tilgodeses i friskolens samlede undervisningstilbud.  

  • Åndelig/kulturel: Det åndelige og kulturelle delelement af elevernes alsidige personlige udvikling tages der blandet højde for til morgensamlingerne, gennem fortællinger, læsning/oplæsning af litteratur, foredrag, møder med engagerede mennesker, på lejrskoler etc.

  • Intellektuel: Det intellektuelle delelement styrkes blandt andet i den logiske træning i naturfagene matematik, geografi, biologi, etc., men stimuleres også i andre fag og skolemæssige sammenhænge.

  • Musisk: Det musiske og kreative delelement udvikles i de praktisk/musiske fag (sang/musik, billedkunst etc.), der alle indgår med deres musiske og kreative processer i næsten alle skolens aktiviteter, og er at genfinde i alle skolens fag og emneuger.

  • Fysisk: Af elevernes alsidige personlige udvikling styrkes delelementet elevernes fysiske udvikling blandt andet i faget idræt, til arrangementer som motionsløb, svømmeundervisning etc. 

  • Social: Elevernes sociale udvikling fremmes i utrolig mange sammenhænge i skolens trygge og overskuelige miljø. Det sker i alle fag, til fællesarrangementerne, på lejrskolerne og i frikvartererne. Vi har et nært skole/hjem samarbejde, hvorigennem også elevernes sociale kompetencer styrkes.

Sprogundervisningen bidrager på Ådalskolen i stor stil til elevernes alsidige personlige udvikling, da det at tilegne sig modersmålet og et fremmedsprog er en væsentlig faktor i udvikling af personlig, kulturel og folkelig bevidsthed.

I formålsparagraffen står, at "eleverne skal bibringes færdigheder [...] således de opnår en livsduelighed". I en global verden må vi tage dette også bogstaveligt i f.eks. engelskfaget, hvor elevernes nysgerrighed over for omverden styrkes samtidig med, at eleverne med det engelske sprog får det bedst tænkelige værktøj til kommunikation med folk fra andre kulturer. I en global tidsalder anser vi en god sprogkompetence i ikke mindst engelsk for at være uhyre vigtigt. Eleverne lærer af egen erfaring, hvorledes et aktivt fremmedsprog kan være nøglen til indsigt og mange forskelligartede kvalitative oplevelser.
Efter elevernes modenhed inddrages de i en række erkendelser af egen kulturs sammensætning ved mødet med kulturer fra engelsk- eller tysk-talende lande.

Det er skolens opfattelse, at læring af fremmedsprog på alle planer er helt centralt, når skolen skal forberede eleverne til at leve med frihed og folkestyre i en globaliseret verden.

Alle elever på Ådalskolen har en klasselærer tilknyttet, der sammen med ledelsen har øje på den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. Klasselæreren søger gennem sit virke at bevidstgøre eleven om progressionen i dennes alsidige personlige udvikling, ligesom forældrene orienteres om dette.

På Ådalskolen anses det for væsentligt, at eleverne i løbet af skoletiden deltager i mange forskelligartede og positive oplevelser og fællesaktiviteter. Gennem besøg udefra bibringes eleverne elementer til en bred verdensforståelse. Til de forskellige arrangementer er der åbent for deltagelse af forældre og andre i skolens bagland. Målet er ikke mindst at styrke den åndelig/kulturelle og sociale udvikling og forståelse.

I fagene arbejdes bevidst med at styrke elevernes alsidige udvikling gennem anvendelse af det overordnede læringssyn, der er beskrevet i skolens formål. Eleverne inddrages efter modenhed i en række beslutninger om såvel arbejdstemaer som undervisningsformer, mål for udflugter og ekskursioner m.v.. Undervisningsformerne understøtter det centrale syn på en udvikling fra lærerstyring til deltagerstyring hen over skoleårene. 

Skolen har et tæt samarbejde mellem skole og hjem. Dette kommer til udtryk gennem en række fællesarrangementer i løbet af året. 

På skolen anses det for væsentligt, at eleverne i løbet af skoletiden modtager mange og forskelligartede oplevelser. Skolen prioriterer fagligt og socialt indhold ved ekskursioner og lejrskoler gennem hele skoleforløbet. Skolens undervisningsplan er i øvrigt tilrettelagt, så eleverne vil møde faglige og personlige udfordringer af vidt forskellig art. Det er en del af skolens læringssyn, at undervisningen i bred forstand skal stille krav til menneskets mange forskellige læringsformer.

I arbejdet med skolens undervisningsmiljøplan, inddrages eleverne i betydende og mærkbare beslutninger og er medansvarlige for skolens æstetiske og etiske miljø.

 Se evaluering af vores indsats omkring elevernes alsidige personlige udvikling

 

Dannelse

Elevernes alsidige personlige udvikling er i høj grad også et spørgsmål om dannelse.

Friskolen skal jævnfør vores grundtvig-koldske ståsted og forældrenes forventning skabe miljø for elevernes dannelsesproces, som ses både som traditionel klassisk og folkelig/Grundtvigsk dannelse, der sker gennem tilegnelse af en fælles reference til historie, kultur og kristendom.

Eleverne skal have en klassisk dannelse, der ses blandt andet i demokratilæren, i.e. demokratisk dannelse, hvor grundtanken er, at danne til at blive samfundsborgere, der aktivt tager del i de demokratiske processer. Den demokratiske læring sker på mange måder hos os, bl.a. gennem arbejdet med Elevrådet.

Hertil kommer en mere moderne tilgang til dannelse, der vil mere end sikre, at elever danner "rødder" i historien og fælles kulturel fundament, men også har et dannelsessigte for nutiden og fremtiden. Man kan med fra et udtryk fra Qvortrup tale om ‘transjunktional dannelse’, der handler om at udvikle en evne til at ‘gå på tværs’ og forholde sig til en kompleks verden. Det handler om at kunne iagttage refleksivt: Iagttage fra andres sted, iagttage sig selv og være bevidst om egne blinde punkter, samt iagttage iagttagelsen.

Dannelse ses yderligere som social normsætning for fremtoning og adfærd.

Ådalskolen ses dannelse som en værdi og en individuel, kontinuerlig proces.

 

Baggrund for denne side

Jævnfør Friskoleloven (§1a, stk. 2) skal vi udarbejde undervisningsplaner for fagområderne og emnerne, og disse undervisningsplaner skal bl.a. beskrive, hvorledes det samlede undervisningstilbud giver mulighed for alsidig personlig udvikling. På Ådalskolen anvender vi Folkeskolens Fællesmål og benytter tilhørende læseplaner; men i forhold til vores skoleopfattelse er elevernes alsidige udvikling kun i ringe grad medtænkt i faghæfternes læseplaner og undervisningsvejledningerne for de enkelte fag.

Det fremgår også af Folkeskoleloven (§40, stk. 3) at "Kommunalbestyrelsen skal sikre, at hensynet til undervisningens fremme af elevernes alsidige udvikling er tilgodeset gennem beskrivelser i læseplanerne eller på anden hensigtsmæssig måde". Dette signalerer også, at beskrivelserne i læseplanerne i faghæfterne ikke bør stå alene.

Endvidere tales i Friskoleloven om "alsidig personlig udvikling", og ordet "personlig" er ikke medtaget i lovgivningen for Folkeskoleområdet, og alene af den grund bør vi selv formulere vores tænkning omkring elevernes muligheder for alsidig personlig udvikling på Ådalskolen.

Vægtigste begrundelse for at skildre og evaluere vores undervisnings- og skoletilbuds mulighed for at fremme elevernes alsidige personlige udvikling er, at vi netop på Ådalskolen finder denne side af skolens virke helt central.