Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole

Om kommunikation på Ådalskolen

 
 
Vi lægger vægt på den jævnlige og gode kontakt mellem skole og hjem, der er præget af ansvar, respekt for og tillid til hinanden. Det forventes, at forældrene er engagerede i børnenes hverdag på skolen, og bl.a. i videst mulig udstrækning deltager i arrangementer på skolen.
Forældre er også velkomne til at være med i undervisningen.
Den løbende dialog forældre og lærer imellem er meget vigtig. Forældre kan altid kontakte lærerne, hvis de har brug for en snak om eleven, ligesom skolen forventes at blive kontaktet, hvis der sker væsentlige forandringer i familien, så der kan tages vare på, drages omsorg for og imødekomme eleven.
Skolen kontakter altid forældrene, hvis der er længerevarende problemer eller akut opståede tillidsbrud.
 

Eksempler på skole/hjem samarbejdet i praksis:

Skolelederen har ved indskrivning af kommende elever samt ved forældremøde i Børnehaveklassen (bhkl.), inden skolestart en snak med alle børn og forældre, hvor de bliver gjort bekendt med skolens værdigrundlag, og hvilke forventninger skolen har til forældrene og børnene. Der henvises i øvrigt til skolens politikker.
 
Lærerne afholder hjemmebesøg i 1. klasse, og nye elever tilbydes dette til og med 6. klasse.
 
Velkomstfest for bhkl. og 1. kl. i løbet af sensommeren, 1. klasses forældre arrangerer og inviterer.
 
Forældremøde i alle klasser i løbet af efteråret med deltagelse af et bestyrelsesmedlem. Disse forældremøder kan sagtens planlægges af forældre. Hvis behovet for et ekstraordinært forældremøde opstår, er der, efter aftale med klasselæreren, mulighed for et sådant. På forældremødet vælges to eller flere forældrerepræsentanter pr. klasse pr. år, som kan arrangere diverse arrangementer, fester for eleverne og hjælpe til ved møder.
 
Forældresamtaler finder ligeledes sted i løbet af skoleåret, hvor dansk- og matematiklæreren altid deltager, senere i forløbet deltager sproglærerne også. Fra ca. 6.kl. deltager eleverne i disse samtaler. Indtil 2. klasse er der to af disse samtaler om året. Derefter er den anden samtale i skoleåret en elev-lærersamtale.

I foråret afholdes endnu et forældrearrangement, som oftest er et lejrskolemøde, hvor forældrene orienteres om lejrskolen.

 
Information kommer ud i god tid via ForældreIntra. Å-posten, der udkommer to gange om året, er skolens blad med korte artikler, billeder og informationer. Sammen med sommerudgaven udgives en folder med skolens klasser. 
 
2.  Morgensamling, fortælling og historie.
 
Hver dag samles vi til morgensamling, hvor vi synger et par salmer og sange, der deles relevant information, og der bedes fadervor. Det giver en rolig og god start på dagen, og eleven får kendskab til forskellige salmer og sange – samtidig styrkes følelsen af fællesskab.
Morgensamlingen giver mulighed for, at eleverne lejlighedsvis kan præsentere noget af det, de har arbejdet med (musik, historie, skuespil og lign.) 
 
Udover morgensangen er fortællingen en vigtig del af skolen bl.a. på baggrund af Kolds tanke om læring gennem fortælling. Eleverne lærer at lytte, lærer at uddybe ting og gøre dem levende. En god måde at formidle oplevelser og dele erfaringer.
Vi bruger fortællingen, fordi det er godt for fællesskabet, da det skaber bedre kontakt mellem elev og lærer – eleverne skaber deres egne billeder, og fortælling er mere levende.
Der er mest fortælling i de små klasser, men bruges også i de større klasser især omkring specielle emner eller emnedage.
 
Skolens historie er selvfølgelig en vigtig del af dagligdagen. Vi har valgt at gøre den nedskrevne historie offentlig tilgængelig via hjemmesiden. Både i dens fulde ordlyd, jubilæumsskrifter, men også som kronologiske stikord, krydret med righoldigt billedmateriale.
 
 
3. Aktiviteter
 
Vi har et højt aktivitetsniveau  på Ådalskolen fordi vi mener, det i høj grad underbygger det sociale samvær elev, forældre og lærer imellem. Her vil vi kort beskrive et par af de aktiviteter som vi vægter højt på skolen;
 
Skoleudflugt
I august arrangerer 4. kl.’s forældre en fælles udflugt for hele skolen. Det foregår typisk en lørdag/søndag. Idéen med udflugten er, at få styrket fællesskabet ved at børn og forældre får snakket, hygget og leget sammen på tværs af klasserne.
 
Onsdagsaftener
Vi afholder 2-3 onsdagsaftener i november. Fra kl. 17.00 – 19.00 har vi  ca. 10 – 12 åbne værksteder, som ledes af frivillige forældre/bedsteforældre. Her kan man hygge sig sammen og producere en masse spændende ting. Hver aften slutter med fællesspisning.
 
Lejrskoler
Skolen vægter lejrskoleaktiviteter meget højt. Derfor tager alle skolens klasser hvert år på lejrskole rundt omkring i landet, og de større elever oplever også at turen går til udlandet. Socialt mener vi, at det har stor betydning for klassernes trivsel, at eleverne”oplever” hinanden på en anderledes måde og under andre former end i dagligdagen. Derudover inddrages lejrskolerne i det faglige arbejde i klasserne.
 
Vi opfordrer til at finde information vedrørende øvrige aktiviteter på Ådalskolens hjemmeside under menupunktet ”kalenderen”. 
 
4. Fritid på Ådalskolen
 
Det er vor ambition at være et samlingspunkt  – et naturligt og rart sted at være og tilbringe sin fritid for hele skolekredsen – både børn og voksne
I den grad det kan forenes med skolens værdier, vil vi også tilbyde vores skole til vores lokale samfund – heraf f. eks. samarbejdet med Bellinge Idrætsforening, sangforeningen mv. Vi vil deltage og ånde  i det lokale liv, vil ses og høres, og vi vil gøre en forskel.
Til de voksne tilbydes der året  igennem (udover gymnastik og sangforening) arrangementer af forskellig art, f. eks. foredrag, forældrefest,  teater osv. Særligt målrettet børnene er tilbuddet om at deltage i gymnastikforeningen.
 
Det som fylder allermest på skolen, er Skolefritidsordningen (SFO), som er et attraktivt tilbud til skolens børn fra bhkl. til og med 3. klassetrin.
I SFO er det vigtigt at støtte op om og være der for børnene. At hjælpe dem til at trives og udvikle sig – at skabe rammer som fremmer børnenes fantasi og kreativitet  - at gøre dem til glade børn med appetit på livet.  En meget vigtig forudsætning for, at dette kan lykkes, er samarbejdet med skolen. De informationer, skolen videregiver til SFO kommer børnene til gavn.  Har der f.eks. i løbet af dagen været konflikter, forventes det at SFO er opmærksom og følge op. Det kan også være længerevarende sygdom, død,  skilsmisse og andre ting, som berører børnene meget, har skolen en sorgplan, som vil blive fulgt. Dette er bl.a. årsagen til, at pædagoger fra SFO deltager i forældremøderne.
En stor del af tiden i SFO foregår udendørs, fordi vi mener, at udendørsaktiviteter giver sunde børn og sjove fælles oplevelser. I naturen kan både børn og voksne lære meget af hinanden.
Informationer om aktiviteter og hændelser sker dels gennem ForældreIntra, og dels i forbindelse med den daglige afhentning, hvor vi gerne tager os tid til en lille snak. Desuden deltager SFO personale i forældresamtalerne.
 
5. Hjemmeside og ForældreIntra
 
På skolens hjemmeside forefindes skolens værdigrundlag, samt generel information om skolen i øvrigt.
 
For at styrke og effektivisere kommunikationen mellem skole og hjem har alle forældre adgang til ForældreIntra, hvor al information vedr. fælles arrangementer for skolen eller klassen kommunikeres. ForældreIntra kan også anvendes af medarbejderne til at kommunikere skriftligt med den enkelte elevs forældre, ligesom forældre opfordres til at skriftlig kommunikation med personalet foregår via ForældreIntra.
ForældreIntra afløser ikke den løbende verbale dialog forældre og lærer imellem.
 
Skolen har Elev-Intra, som benyttes i forbindelse med undervisningen.
 
Skolens bestyrelse har defineret en hjemmesidepolitik, som følger datatilsynets anbefalinger mht. beskyttelse af elever og læreres identitet.