Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole
image
Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole

Handleplan til imødekommelse af de sociale klausuler

På Ådalskolen har vi bl.a. på baggrund i vores grundtvig/koldske ståsted generelt et rummeligt syn på vore medmennesker.

Det udmønter sig i en rummelig skole i forhold til eleverne og rummelighed i ansættelser.

Denne handleplan skal vise, at Ådalskolen bidrager og fremover agter at bidrage til at fremme det rummelige arbejdsmarked med henvisning til lov nr. 286 af 25. april 2001 og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1274 af 4. december 2006 (cf. LBK nr 786 af 15/06/2015 §22a) om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af tilskud.

På alle niveauer indenfor undervisning, SFO, administration og serviceområder er Ådalskolen villig til at fremme den sociale indsats. Det søges realiseret gennem løn- og personale-politikker, APV mv., der har initiativer og generelle foranstaltninger, der sigter på at gøre det muligt at fastholde medarbejdere på arbejdspladsen f.eks. i forbindelse med sygdom eller kriser. Det tilstræbes at give medarbejdere med længevarende sygefravær økonomisk tryghed og tryghed i den videre ansættelse.
Endvidere fremmes den aktive, sociale indsats ved at ansætte medarbejdere i flexordninger, modtage borgere i arbejdsprøvning, virksomhedspraktik og på andre særlige vilkår.

Skolen har p.t. tre flexmedarbejdere i skolens stab, og skolen er åben for fremtidige ansættelser på særlige vilkår. Skolens personalepolitik (Cf. skolens personalehåndbog) giver mulighed for en individuel ansættelsesgrad og en udstrakt grad af imødekommenhed vedrørende arbejdstider, hvilket betyder, at enkelte medarbejdere har en ugentlig fridag.

Skolen bidrager med initiativer til et rummeligt socialt fællesskab for ansatte. Dette sker også gennem en aktiv personaleforening.

Tilfredshed med arbejdspladsen kan aflæses ved, at nogle medarbejdere har mere end 25 års ansættelse.

Vi anser det også for vigtigt, at børnene i skolen og SFO'en kan møde voksne med forskellige vilkår.

Ført up-to-date: 16. jan. 2016