Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole
image
Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole

Evalueringen 2016

I foråret 2016 har vi gennemført en evaluering af skoles samlede undervisning i henhold til Friskoleloven (§1b, stk. 3) og Gennem-sigtighedsloven (§2). Vi har også støttet os til Undervisningsministeriets tidligere udsendte vejledning vedr. offentliggørelse af information på skolens hjemmeside (069.17L.271).

Tidspunktet for evalueringen ses af opfølgningsplanen for evalueringen fra 2014.

Forud for selve evalueringen havde vi en drøftelse af påtænkt evalueringsform og metode på et bestyrelsesmøde.

Den primære del af evalueringen fandt sted på skolen, hvor der var deltagelse af hele personalegruppen og den fuldtallige bestyrelse. Det var vurderingen, at også det ikke-pædagogiske personale kunne have glæde af at bidrage til evalueringen med gode, nysgerrige og opklarende spørgsmål, og derved bringe nye vinkler ind i evalueringen.

Bestyrelsen er i vores optik selvskrevet til at deltage: Dels har de stor interesse i skolens samlede undervisning, der er den primære del af kerneydelsen; dels ses bestyrelsen i denne sammenhæng også som forældrerepræsentanter i evalueringen.

På evalueringsmødet foregik evalueringen i mindre grupper, hvor man arbejdede på baggrund af vejledende spørgsmål for at sikre, at evalueringen dækkede de forventede emner.

Vi havde også en evalueringsgruppe, der havde fokus på læringen i SFO’en – herunder også i vores førskole, som vi kalder Mini-SFO. Der er formulerede forventninger om læring i SFO’en, og i Mini-SFO har vi naturligvis en pædagogisk læreplan, som det kræves i henhold til Dagtilbudsloven (§ 8 stk. 2). Begge disse sæt nedskrevne læringsforventninger til henholdsvis til SFO og Mini-SFO udgjorde evalueringsgrundlaget. Også her blev benyttet spørgsmål, der var udarbejdet på forhånd.

Efter arbejdet i grupperne var der mulighed for videre drøftelse i plenum.

Angående læringen i SFO’en blev dette også evalueret på et personalemøde i februar 2016.

 

 

Opfølgning på opfølgningsplanen fra 2014

I henhold til opfølgningsplanen fra 2014 evaluerede vi på, hvordan går det med at lave og anvende synlige mål, når nyt emne/undervisningsforløb påbegyndes. Evalueringen viste at mange af målene på Ådalskolen er synlige i klasserne forskellige steder og på nettet. Der gives bl.a. udtryk for, at nogle gerne vil blive bedre til at synliggøre målene, for derved reelt at anvende disse til elevernes fokusering og motivering på næste emne.

I forlængelse af målene evaluerede vi også på brugen af evaluering i undervisningen efter undervisningsforløb. Der vil således ofte være tale om en evaluering med afsæt i målene opstillet før undervisningsforløbet.

Et andet punkt hentet i opfølgningsplanen omhandlede årsplaner, der nu er indfaset i skolen. Vi evaluerede på betydningen set fra lærerens, elevernes og forældrenes respektive perspektiver. Der var konsensus om, at årsplanerne er nyttige for overblikket og fokuseringen på målene i undervisningsplanerne, der for de fleste fags vedkommende er lavet med udgangspunkt i de forenklede fælles mål. 

 

Evalueringen

Vi evaluede og fandt, at den enkelte lærer og skolen sikrer, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger, med det formål at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte mål. Dette sikres gennem lærernes faglige og ansvarlige forholdemåde, samt gennem deres meget tætte individuelle kontakt med eleverne og viden om deres læringsprogression. Brug af test og løbende vurdering giver et klart billede af elevernes standpunkt og udfordringer, og undervisningen tilrettelægges i overensstemmelse hermed differentieret.

Vi fandt i vores evaluering, at undervisningen på Ådalskolen lever op til indholdet i de undervisningsplaner/læseplaner, som vi har valgt at følge. Der er tydelige og kohærente spor fra praksis til målene.

Det fremgik endvidere af evalueringen, at den enkelte lærer har god viden om, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Lærerne benytter samme undervisningsmaterialer, benytter samme test, deltager i kurser og konferencer med lærere fra Folkeskolen. Ligeledes indgår vi sammen med folkeskoler og andre frie og private grundskoler i Odense i et censorsamarbejde, hvor vi i nogen grad kan drøfte læringsniveauet og høre om de undervisningsmæssige udfordringer lærere på andre skoler har.

På Ådalskolen evalueres elevernes udbytte af undervisningen på flere måder. Vi har regelmæssige skole/hjem-samtaler, hvor vi taler med forældrene om elevernes udbytte af skolegangen. Der er endvidere løbende dialog med eleverne om deres læringsprogression og anerkendende guidning fremadrettet mod endnu bedre læring. Undervisningen tilrettes kontinuerligt for at give den enkelte elev bedst mulige forudsætninger for så vidt muligt at nå optimal læring, samt de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.

Hertil kommer, at vi har en tilsynsførende, der generelt vurderer på undervisningen. Tilmed ses en kontinuerlig intern evaluering, der foretages af ledelsen og det pædagogiske personale. 

 

SFO

Evalueringen angående SFO gik blandt andet på kerneydelsen, som den fremgår af vores hjemmeside.

Vi skaber læringsrum ved at gribe de emergerende læringssituationer, samt konstruere og pædagogisk tilrettelægge stimulerende læringsrum – både ude og inde. Når det lykkes – og det gør det i høj grad – ses engagement og begejstring hos børnene, ligesom også personalet trives ved at være facilitatorer for læringen.

Der evalueredes også på børnenes udvikling af sociale og relationelle kompetencer. Der var enighed om, at det går fint.

Fokus for evalueringen af den pædagogiske læreplan for Mini-SFO var primært rettet imod børnenes sociale kompetencer, samt sikring af barnets alsidige udvikling. Det var evalueringen, at børnene oplever sig som værdifulde og anerkendte. Ydermere er de deltagende og udfoldende i Mini-SFO’ens fællesskab. De kender egne og andres grænser. 

 

Læring af evalueringen og opfølgningsplan

Generelt ser vi også denne evaluering som endnu en gavnlig anledning til at sikre fokus på skolens samlede undervisning som den afgørende hoveddel af skolens kerneydelse.

Det fremkom i forbindelse med evalueringen, at vi er kommet langt med at synliggøre læringen, men at vi forsat kunne gøre mere. I forlængelse af dette vil skolelederen også i foråret og forsommeren 2016 rette fokus mod, at det ikke er nok at synliggøre målene for at give eleverne en meta-forståelse for næste emne. Eleverne skal ikke blot se målene, men reelt bevidstgøres om disse.

Skolelederen vil på baggrund af evalueringen også i løbet af 2016 drøfte med lærerne om vi i tilstrækkelig grad ved afslutning af forløb i fagene bruger evalueringer i forskellige evalueringsformer, således at eleverne får synliggjort deres progression, og dermed anspores til videre læring. Pædagogisk Udvalg kan tænkes inddraget i dette.

Evalueringen viste, at der i SFO’en og i Mini-SFO’en sker megen læring, men det står som en læring af denne evaluering, at børnenes læring i højere grad kunne italesættes og bevidstgøres ved valg og planlægning af nye forløb i SFO’en. Skolelederen vil i funktionen som SFO’ens leder i løbet af foråret 2016 tage initiativer i denne forbindelse.

Det er aftalt, at næste evaluering af skolens samlede undervisning finder sted i 2018.

 


Evalueringen 2014

I henhold til friskolelovens §1 b stk. 3 har vi på Ådalskolen gennemført en grundig evaluering af skolens samlede undervisning.

I sommeren 2013 nedsattes et udvalg, kaldet "Evalueringsudvalget vedrørende skolens samlede undervisning". Udvalget kiggede nærmere på formalia i henhold til lovkravene og vejledningen (Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på en fri grundskoles hjemmeside). Endvidere drøftedes, hvilke emner vi burde evaluere på som opfølgning på tidligere evalueringer, samt hvilke områder vi kunne tænke os have fokus på i evalueringen. Det blev besluttet, at vi gerne ville evaluere nærmere på indførslen af årsplaner, og hvilken effekt disse har haft.

Der blev udarbejdet nogle opklarende og undersøgende spørgsmål til støtte for den primære del af evalueringen, der fandt sted på et fællesmøde i februar 2014 med bestyrelsen og ansatte (pædagogisk såvel som praktisk og administrativ personel).

 

Hovedessensen af evalueringen

Under evalueringen havde vi fokus på, hvad den enkelte lærer gør for at sikre, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til elevernes individuelle behov og forudsætninger, med det formål at alle elever så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af vore fastsatte mål.

Undervisningen tilrettelægges i henhold til årsplanerne, der er tilvirket med udgangspunkt i undervisningsplanerne. (Undervisnings-planerne, der fremgår af skolens hjemmeside, er på Ådalskolen for næsten alle fags vedkommende ensbetydende med læseplanerne og vejledningerne i faghæfterne i Fælles mål 09).

Lærerne har dagligt tæt kontakt med eleverne og har fint føling med den enkelte elevs læringsprogression. Lærerne, der er erfarne fagpersoner, har blandt andet gennem kontrolforanstaltninger til afdækning af forståelsen, gennem samtaler med eleverne, gennem testning og egen evaluering af forløbet af undervisningen set fra børnenes perspektiv en nær forståelse for den enkelte elevs standpunkt, behov og forudsætninger.

På dette punkt er den sammenfattende konklusion af evalueringen, at undervisningen på Ådalskolen tilrettelægges på måder, der imødekommer den enkelte elevs behov og forudsætninger, med henblik på at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der forventes jævnfør de fastsatte mål.

 

Vi evaluerede også på, hvordan vi sikrer os, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen. Vi fandt, at det entydigt var tilfældet.

Vi benytter os som nævnt i overvejende grad af læseplanerne og vejledningerne i faghæfterne i Fælles mål 09, og dermed er mål og undervisningens progression helt at sidestille med Folkeskolen.

Hvert år deltager i vi et censorsamarbejde med folkeskoler, private og frie grundskoler i Odense Kommune. I den forbindelse får vi et klart billede af niveauet for afgangselever på andre skoler. Der sker i forbindelse med censorarbejdet en vidensdeling mellem faglærere på tværs af skolerne.

Også skolens tilsynsførende evaluerer på, om undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen.

 

Evalueringen viste tillige, at undervisningen på Ådalskolen efterlever indholdet i de valgte undervisningsplaner, i.e. læseplanerne og vejledningerne i faghæfterne i Fælles mål 09. Også dette evalueres af tilsynsførende. Vi benytter undervisningsmaterialer, der er udarbejdet med fællesmål for øje, og blandt andet af den grund indkøbt til skolen.

 

Evalueringen omhandlede også hvordan og i hvor høj grad vi evaluerer elevernes udbytte af undervisningen.

Det fremgik af evalueringen, at udbyttet evalueres gennem test, mundtlig evaluering, løbende evaluerende dialoger, evalueringer til samtaler med eleverne samt skole/hjem-samtaler.

Det vurderes entydigt, at lærerne har et grundigt og vidtgående kendskab til elevernes individuelle udbytte, og at denne viden formidles både til eleverne og forældrene.

 

Årsplaner

På Ådalskolen har der indtil dette skoleår ikke været et formelt krav om udarbejdelse af årsplaner. For nogle af lærerne er det således forholdsvis nyt at udarbejde og benytte årsplaner.

Årsplanerne blev evalueret sammen med den øvrige evaluering af skolens samlede undervisning, da årsplanerne blandt andet er tænkt som et redskab til at styrke sammenhængen mellem undervisningsplanerne, fællesmål for fagene og den daglige, realiserede undervisning.

Evalueringen viste blandt andet, at årsplanerne har været med til at tydeliggøre og fastholde målene for lærerne i planlægningen og gennemførelse af undervisningen.

Det blev også fremført fra lærere, at årsplanerne giver mulighed for målrettet evaluering af egen undervisning. Endvidere sker der gennem årsplanerne en positiv strukturering af undervisningen i forhold til fagenes store stofområder.

Ibrugtagningen af årsplanerne vurderes generelt positivt. Der er brug for et videre arbejde med indfasningen for at få større effekt i vores daglige virke. Dette arbejde fortsætter.

Læring af evalueringen og opfølgningsplan

Evalueringen af skolens samlede undervisning har været med til at tydeliggøre vigtigheden af at sikre, at vi har fokus på målene for at holde retning i vores undervisning.

Det fremkom under den frugtbare og uforbeholdne evaluering, at nogle enkle lærere havde den praksis, at de italesatte undervisningen ved på forhånd at tage eleverne med på metaplan og vise dem, hvad de nu skulle lære. Efter indlæringen vendte lærerne tilbage til metaplanet med eleverne for sammen med dem at evaluere på læringen. En sådan mål-fokusering forud og evaluering efterfølgende vurderes at være meget nyttig for elevernes forståelse for egen læring og mulighed for at tage et positivt medansvar herfor. Dette er en læring af evalueringen, og det er skolelederens ansvar at sikre en opfølgning omkring dette gennem debat i lærergruppen i løbet af 2014.

En anden læring, der kan uddrages af evalueringen er, at vi skal forsætte med at inkorporere årsplanerne for at få endnu større nytte af planernes inhærente struktur og indvirkning på målretningen af undervisningen.

Det er skolelederens ansvar, at arbejdet med årsplanerne videreføres. Det skal ske inden næste skoleår.

 

Næste evaluering af skolens samlede undervisning finder sted senest maj 2016.