Læreplan for Ådalskolens praktiske/musiske fag
"SKUB"

Samarbejde Kreativitet Udfordring Bidrag

Undervisningen i faget SKUB på Åadalskolen er disponeret som følger:
 
Klassetrin 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I alt:
Antal lektioner / skoleår                1*  1*  1*
Undervisningen på Ådalskolen i faget afvikles med 2 lektioner om
ugen i et halvt år for et halvt hold ad gangen.
 

SKUB omfatter 7.-9.klassetrin på Ådalskolen. SKUB hører til den praktisk/musiske fagblok.

SKUB er opstået ud fra ønsket om at kvalificere elevernes løsning af projektopgavens problemstillinger og de der til hørende kreative produkter.

SKUB skal ligeledes understøtte elevens alsidige personlige udvikling gennem elevstyrede projekter, der tager udgangspunkt i elevens aktuelle livsposition i en både lokal og global verden.

Der arbejdes ud fra en målsætning om, at elevens innovative evner styrkes gennem løsning af udfordringer, der kræver brug af hoved, hænder og hjerte. Herved sikres at Ådalskolens Grundtvig/Koldske rødder får en central plads i undervisningsformen.

Faget skal således øge muligheden for, at eleven oplever at have kontrol over egen situation i skolen, at være engageret i undervisningen, at kunne udfordre og bruge sine styrker og læringsmåder samt bidrage til de mange fællesskaber, der kendetegner en Grundtvig/Koldsk friskole.

Alsidig, personlig udvikling øger sandsynligheden for, at eleven får lyst til at lære mere, at eleven udnytter sine læringspotentialer, og at eleven får lyst til at bidrage til den større sociale sammenhæng også udenfor skolen.

Fagbeskrivelse

Faget gennemføres i en tre-trins raket (7.-9. klassetrin), hvor graden af elevstyring vokser. Lærerens rolle ændres således gennem de tre år fra tovholder og leder af processen til praktisk konsulent og vejleder.

Faget er tværfagligt og bruger arbejdsmetoder fra samtlige skolens fag.

Samarbejde: Elevens mulighed for at lære sammen med andre

I skolen er det afgørende, at eleverne har gode sociale relationer – både til hinanden og til de voksne. Ved at føle sig som del af et større fællesskab vil eleven blive mere inspireret til læring. Det er afgørende, at eleven lærer at indgå i og bidrage aktivt til forskellige sociale fællesskaber.

Samarbejdet i faget rækker således ud over elevsamarbejdet og fordrer, at eleverne også henvender sig til parter udenfor skolen. Eksempelvis det lokale foreningsliv.

Kreativitet: Elevens mulighed for at tænke ”ud af boxen”

I samfundet er det afgørende at kunne se muligheder frem for begrænsninger. Udfoldelsen af de fælles opgaver i SKUB kræver, at eleverne evner at finde flere mulige løsninger som hviler på fællesskabets samlede evner.

Udfordring: Elevens mulighed for at arbejde med relevant stof i en ny ramme

Gennem tre-trins raketten opbygges elevens evne til at udvælge, bearbejde og strukturere stof, så det bliver helhedsorienteret og kreativt fremlagt. Arbejdsformen vil desuden styrke elevens involvering og evne til selvledelse.

Bidrag: Elevens mulighed for at opdage ethvert individs betydningsfuldhed for fællesskabets muligheder

Når eleven oplever, at ingen kan undværes samt at enhver kan bidrage med noget værdifuldt til fællesskabet, vil erkendelsen sætte positive spor i elevens udvikling af selvværd og selvtillid.

Mål for faget

Fase 1

 • eleven oplever at kunne bruge mange faglige metoder til opgaveløsning

 • eleven oplever at have gavn af udenforståendes kvalifikationer i forbindelse med opgaveløsning

 • eleven kan samarbejde om et fælles projekt

 • eleven oplever at kunne bruge sine styrkesider til at kvalificere en opgaveløsning

Fase 2

 • eleven kan skelne mellem hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige måder at bruge en given metode på

 • eleven kan ved anvisning tage kontakt til parter udenfor Ådalskolen for at kvalificere sin opgaveløsning

 • eleven kan deltage i udvikling og gennemførelse af projekter

 • eleven kan bidrage med sine styrkesider og har kendskab til sine udviklingspotentialer i forbindelse med løsning af fælles projekter

Fase 3

 • eleven har overblik over hvilke faglige metoder, der er til rådighed og kan benytte dem hensigtsmæssigt i forhold til det ønskede resultat

 • eleven evner på egen hånd at tage initiativer, der involverer parter udenfor Ådalskolen

 • eleven kan udvikle og gennemføre et projekt i fællesskab med andre

 • eleven tør arbejde med sine udviklingspotentialer i samspil med andre

Marlene Holm, Ådalskolen 2015

 

SKUB omfatter 7.-9.klassetrin på Ådalskolen. SKUB hører til den praktisk/musiske fagblok.

SKUB er opstået ud fra ønsket om at kvalificere elevernes løsning af projektopgavens problemstillinger og de der til hørende kreative produkter.

SKUB skal ligeledes understøtte elevens alsidige personlige udvikling gennem elevstyrede projekter, der tager udgangspunkt i elevens aktuelle livsposition i en både lokal og global verden.

Der arbejdes ud fra en målsætning om, at elevens innovative evner styrkes gennem løsning af udfordringer, der kræver brug af hoved, hænder og hjerte. Herved sikres at Ådalskolens Grundtvig/Koldske rødder får en central plads i undervisningsformen.

Faget skal således øge muligheden for, at eleven oplever at have kontrol over egen situation i skolen, at være engageret i undervisningen, at kunne udfordre og bruge sine styrker og læringsmåder samt bidrage til de mange fællesskaber, der kendetegner en Grundtvig/Koldsk friskole.

Alsidig, personlig udvikling øger sandsynligheden for, at eleven får lyst til at lære mere, at eleven udnytter sine læringspotentialer, og at eleven får lyst til at bidrage til den større sociale sammenhæng også udenfor skolen.

Fagbeskrivelse

Faget gennemføres i en tre-trins raket (7.-9. klassetrin), hvor graden af elevstyring vokser. Lærerens rolle ændres således gennem de tre år fra tovholder og leder af processen til praktisk konsulent og vejleder.

Faget er tværfagligt og bruger arbejdsmetoder fra samtlige skolens fag.

Samarbejde: Elevens mulighed for at lære sammen med andre

I skolen er det afgørende, at eleverne har gode sociale relationer – både til hinanden og til de voksne. Ved at føle sig som del af et større fællesskab vil eleven blive mere inspireret til læring. Det er afgørende, at eleven lærer at indgå i og bidrage aktivt til forskellige sociale fællesskaber.

Samarbejdet i faget rækker således ud over elevsamarbejdet og fordrer, at eleverne også henvender sig til parter udenfor skolen. Eksempelvis det lokale foreningsliv.

Kreativitet: Elevens mulighed for at tænke ”ud af boxen”

I samfundet er det afgørende at kunne se muligheder frem for begrænsninger. Udfoldelsen af de fælles opgaver i SKUB kræver, at eleverne evner at finde flere mulige løsninger som hviler på fællesskabets samlede evner.

Udfordring: Elevens mulighed for at arbejde med relevant stof i en ny ramme

Gennem tre-trins raketten opbygges elevens evne til at udvælge, bearbejde og strukturere stof, så det bliver helhedsorienteret og kreativt fremlagt. Arbejdsformen vil desuden styrke elevens involvering og evne til selvledelse.

Bidrag: Elevens mulighed for at opdage ethvert individs betydningsfuldhed for fællesskabets muligheder

Når eleven oplever, at ingen kan undværes samt at enhver kan bidrage med noget værdifuldt til fællesskabet, vil erkendelsen sætte positive spor i elevens udvikling af selvværd og selvtillid.

Mål for faget

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Marlene Holm, Ådalskolen 2015