Beretning Ådalskolen onsdag d. 24.3.2010.
 
Indledning:
Vi kickstartede skoleåret 2009/2010 med en næsten helt ny bestyrelse. Efter generalforsamlingen i marts sidste år blev bestyrelsen beriget med hele 4 nye forældre/ skolekredsrepræsentanter. Samtidig overtog jeg selv formandsposten efter Ejvind Davidsen med Jacob Pilgaard som næstformand.
Set i bakspejlet er det sjældent bestyrelsen får så mange nye repræsentanter på en gang og derfor var det også vigtigt, at sørge for, at alle blev ”klædt ordentlig på” til opgaven. På første bestyrelsesmøde var første punkt på dagsorden, at alle bestyrelsesmedlemmer skulle vælge hvilke og hvor mange af de nedsatte bestyrelsesudvalg, de ønskede at deltage i. Dette betød, at vi alle i bestyrelsen kom hurtigt i arbejdstøjet.
 
Udvalgsarbejdet:
Jeg vil kort her komme ind på hvilke udvalg vi har nedsat og hvad der, i de enkelte udvalg, er blevet arbejdet med i det forgangne år.
Ansættelsesudvalget:
Ansættelsesudvalget som består af ledelse, formand, næstformand og relevant personale var hurtigt i gang, idet vi skulle have ansat en tal medarbejder på kontoret. Skolen fik en del ansøgninger – også flere end vi regnede med. Efter seriøs overvejelse og fuld enighed i udvalget blev Rikke Noe ansat og startede således på kontoret d. 18. August sidste år.
Trafikudvalget:
I trafikudvalget har vi haft en yderst aktiv enegænger Henrik Wenckel som har arbejdet meget ihærdigt for at sikre børnene en sikker trafikvej til skole. Bl.a. er der i samarbejde med politi samt Odense kommune blevet arbejdet på at få en forbedret afmærkning i Q8 krydset samt forbedret gade belysning. Resultatet skulle gerne kunne ses her i løbet af foråret.
Samtidig har Henrik kontaktet Odense vandselskab og bedt dem sørge for, at give børnene en sikker vej til skole i forbindelse med at de passerer byggeriet ved åen. Dette resulterede i, som de fleste sikkert ved, at Ådalskolens børn og voksne, af Odense vandselskab, blev inviteret til en fortælling om det foregående arbejde med efterfølgende tunnel gennemgang.
Vedligeholdelsesudvalget:
Vedligeholdelsesudvalget består af bestyrelsesrepræsentanter, skoleleder samt pedel. Vedligeholdelsesudvalget fik arrangeret en ret effektiv arbejdslørdag sidst i september hvor ca. 35 stærke og arbejdsomme forældre havde valgt at støtte op omkring skolen via diverse udendørs maler arbejde, reparationsarbejder og flere andre nyttige opgaver. Samtidig har udvalget sørget for, at Rødhætte’s sokkel er blevet repareret således, at Rødhætte kan stå og virke i mange år frem.
Kulturudvalget:
Udvalget som består af bestyrelsesmedlemmer samt vores souschef stod i efteråret i spidsen for et brag af et foredrag om Grundtvig af Lars Thorkild Bjørn. Foredraget blev da også velbesøgt og var tillige obligatorisk for 7-9 klasses elever hvilket viste sig, at være en rigtig god beslutning. Udvalget er i fuld gang igen med at arrangere et nyt spændende foredrag af Vibeke Arnthsberg under overskriften: livsanskuelser. Foredraget finder sted her på skolen d. 13. april og alle er meget velkommen til at deltage herunder eleverne i de ældste klasser.
Sundhedsudvalget -
- som består af Lene fra bestyrelsen samt flere frivillige forældre har arbejdet i noget tid efterhånden. Som nogen måske kan erindre stod bestyrelsen i spidsen for en debat omkring sundhed på forældremøderne forrige år. Udvalget har, på baggrund af denne debat, i dag udfærdiget et gennemarbejdet oplæg til en sundhedspolitik for Ådalskolen. Bestyrelsen og personalet vil i det kommende år bruge tid på, at færdiggøre en decideret sundhedspolitik for Ådalskolen ud fra sundhedsudvalgets oplæg.
 
Fundraising udvalget:
- er et lille udvalg som er nedsat i det forgangne år dog uden bestyrelses-medlemmer, men som med frivillige og dygtige forældre har sat sig for, at forsøge at skaffe frie og øremærkede midler til skolen og eleverne. Hvis man som forældre har forslag eller kender til muligheder i dette regi er de meget velkomne til at deltage i udvalget, alternativt at søge midler alene på skolens vegne eller kontakte udvalget med gode ideer. Vi har erfaret, at skoler og foreninger rundt omkring os ofte har held til at skaffe midler via fundraising så hvorfor skal vi ikke også benytte os af dette? Det kan kun styrke skolen og dermed vores børns muligheder yderligere.
Økonomiudvalget:
I økonomiudvalget deltager skoleleder, formand, næstformand samt øvrige bestyrelsesmedlemmer. Udover opfølgning på regnskab og indspark til budget forudsætningerne har vi i udvalget i det seneste år arbejdet på en ny og mere omfattende forretningsorden. Forretningsordenen er for nylig underskrevet af bestyrelsen – og den skal sikre arbejdsgangene i bestyrelsen fremover uanset hvem der sidder i bestyrelsen, hvem der er formand eller skoleleder. Forretningsordenen anvendes således fremover som internt arbejdspapir i bestyrelsen.
Desuden har udvalget været med til at beslutte at lade skolepengene stige med 5 % samt at få omlagt skolens lån til en lavere fast rente hvilket bevirker en besparelse i ydelsen på ca. 60.000 kr. om året.
Kommunikationsudvalget:
Kommunikationsudvalget består af skoleleder, personale samt bestyrelsesmedlemmer og har til opgave at styrke kommunikationen både mellem skole og samfund – mellem skole og hjem samt mellem bestyrelse og personale.
Udvalget har i år stået for planlægningen af forældremøderne samt 2 personale/ bestyrelsesmøder. På det første personale/bestyrelsesmøde var Ole Petersen fra Friskolernes kontor inviteret. Han fortalte på en meget spændende måde omkring Friskolernes opbygning, bestyrelsens ansvarsområder, vigtigheden af at vi konstant udvikler os og følger med tiden samt hvordan vi bedst muligt optimerer samarbejdet på skolen og mellem skole og hjem.
På det andet personale/bestyrelsesmøde her i januar var der lagt op til debat omkring samvær på skolen samt skole/ hjem samarbejdet under overskriften: ”Skolekulturen – værdier, vaner og omgangsformer”. Kommunikationsudvalget vil bruge det kommende år på at bearbejde nogle af de fremkomne emner og konklusioner fra debatten. Arbejdet bør udmunde i en opdatering af afsnittet; ”skole/hjem samarbejde” i skolens værdigrundlag.
 
Det er dog ikke tilfældet, men vi burde måske have haft nedsat et ad hoc jubilæumsudvalg, idet der har været noget run på med hensyn til jubilæer blandt personalet i året der er gået. Den sidste dag inden sommerferien fejredes således Jørgens 25 års jubilæum – herefter blev det Knuds tur i august, hvor Knud indbød til 25 års jubilæum i hjemlige omgivelser. Kronen på værket var Oles 25 års jubilæum i september hvor flere end 200 mennesker lagde vejen forbi Ådalskolen til reception. Som rosinen i pølseenden fik vi her i starten af januar fejret Ries 25 års jubilæum med en flot besøgt reception. Selvom jubilæer har det med at tære lidt ekstra på kontoen, er det for mig samtidig et klart signal om, at Ådalskolen er, og har været, en velfungerende arbejdsplads hvor medarbejderne har lyst til blive i mange år.
 
Skolens principper og vision:
Udover udvalgsarbejdet har bestyrelse og ledelse en vigtig opgave i kontinuerligt at arbejde med de overordnede principper for skolens virke samt visionen for skolens fremtid.
Samfundet er i konstant forandring, nye generationer kommer til, både forældre, børn og personale med de nye muligheder og udfordringer der naturligt følger med dette. Indenfor de næste 10-15 år kommer samfundet til at mangle lærere – skolelederen her på stedet holder nok heller ikke evigt…..og at regne med øget statsstøtte er nok ikke realistisk. Jeg ser det som min fornemste opgave som formand på skolen pt., i samråd med alle jer, at arbejde for at sikre skolens fremtid på bedst mulig vis.
Og der ligger udfordringer foran os - det er der ingen tvivl om. Modsat en del folkeskoler er vi her på Ådalskolen i den positive situation, at vi arbejder med en økonomi der endnu hænger sammen. Som beskrevet i ledelsesberetningen i regnskabet for 2009 forudser bestyrelse og ledelse da også en stagnation i statstilskuddet i de kommende år. Udgifterne forventes derimod at stige med den almindelige prisudvikling.
Bestyrelse og ledelse vil derfor arbejde seriøst med disse forhold både på kort og på længere sigt – heriblandt undersøge mulighederne for at øge indtægtsgrundlaget – således, at Ådalskolen også i fremtiden vil have en sund økonomi.
Jeg håber at vi alle i denne udviklingsproces, positivt vil påtage os et ansvar - lytte til hinanden og deltage konstruktivt i samarbejdet omkring løsningen af fremtidens krav og udfordringer.
Det er – med andre ord nu - i disse år - vi på Ådalskolen skal tænke ekstraordinært nyt og visionært og ruste os til udfordringerne i fremtiden.
 
Afslutning:
Her til sidst vil jeg gerne sige en stor tak til personale og forældre for alle de flotte arrangementer og aktiviteter der har været på skolen i det forgangne år. For mig er det ikke en selvfølge, at vi har en ledelse, et personale samt en aktiv forældrekreds som står i spidsen for rigtig mange unikke aktiviteter i løbet af året til fordel for os alle og i særdeleshed for vores børns trivsel. Det betaler sig fortsat at arbejde ihærdigt med dette.
Det er også af afgørende betydning for personalets fortsatte trivsel og arbejdsindsats, at vi forældre positivt kommunikerer og samarbejder omkring vores børn i dagligdagen herunder deltager og støtter op om de daglige arrangementer på skolen.
Vi bør alle derfor opprioritere skolens aktiviteter så meget som overhovedet muligt og jeg kan kun opfordre til, at der ude omkring i de forskellige hjem fortsat sker en høj prioritering af skolens aktiviteter i kalenderen.
Det er de positive samarbejdsformer og engagement der skaber den unikke ånd her på Ådalskolen, og det er den ånd som gør vores børn glade i dagligdagen og godt rustet til deres videre færd. Husk fortsat at værne om dette!
 
Til slut vil jeg gerne sige en stor tak til Ole for et godt samarbejde i det forløbne år samt en tak til mine samarbejdspartnere i bestyrelsen for jeres arbejdsiver og imødekommenhed i det forgangne år. Det er ej heller her en selvfølge at have en bestyrelse som er villige til at yde en ekstraordinær indsats for skolen. Tusind tak for jeres engagement – indtil nu…..
Og du -  Lene - har valgt ikke at genopstille – Lene det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dig – tak for din indsats på sundhedsområdet og for dine input til bestyrelsen igennem de sidste par år – og held og lykke med de mange  opgaver jeg ved du nu skal i gang med.
 
                                                                    Pia Bøg Madsen