Elevernes evaluering af den obligatoriske dramaundervisning, klasse 99-09, julen 2008

Evalueringen er foretaget med et spørgeskema som alle 21 elever har udfyldt i den sidste uge før jul – dvs. efter et halvt år med 2 ugentlige dramatimer torsdag i 6. og 7. time. Spørgeskemaet er udformet af undertegnede, Knud Kalnæs, og retter sig imod at undersøge i hvilket omfang eleverne oplever de praktisk/musiske fag i almindelighed og dramaundervisningen i særdeleshed som meningsfuld. Eleverne er kort gjort bekendt med vores formålsformulering for dramaundervisningen. Besvarelserne er afleveret anonymt.
På spørgsmålet om vi hellere skulle bruge de to timer i et halvt skoleår på et andet praktisk/musisk fag svarer 15 af 21 elever nej. 5 elever svarer måske og 1 svarer ja. Af de sidste 6 elever ønsker de 4 alternativt musik/drama, 1 ønsker ”skolekøkken” og 1 ønsker psykologi eller filmanalyse. Der er et vist ønske om valgmuligheder – især musik - evt. afstemninger i klassen (kollektivt valg).
På spørgsmålet om vi skulle droppe praktisk/musiske fag (billedkunst, skolekøkken, drama) i 7. – 9. klasse til fordel for mere sprog, naturfag og orienteringsfag, svarer 16 elever nej. 2 elever svarer måske og 2 svarer ja.
På spørgsmålet om vi skulle droppe drama og få tidligere fri, svarer 15 elever nej. 3 svarer måske og 2 svarer ja.
På spørgsmålet om vi skulle droppe 7. – 9. musicalprojektet, som vi har hvert tredje år, svarer 17 (18) nej, 1 måske og 1 ja.
På spørgsmålet om vi skulle have flere timer i de praktisk/musiske fag i 7. – 9. klasse, svarer 9 elever ja. 11 svarer nej. Et par stykker tilføjer-, at det skulle være valgfrit. Af andre fagønsker nævnes musik (5), billedkunst (3), håndarbejde og klassens time.
Af andre kommentarer nævnes, at drama skulle ligge tidligere på skoledagen både af hensyn til faget selv, og fordi det ville være afvekslende og give energi til rækken af mere ”boglige fag”. Endelig får jeg et hint om, at Sune har nogle rigtig gode tillidsøvelser.
I vurderingen af nogle af de enkelte dramaaktiviteter tegner der sig et nuanceret/broget billede, som det vil føre for vidt at redegøre detaljeret for. Overordnet kan siges, at eleverne prioriterer egenaktivitet og oplevelse frem for psykologisering og overvejelser, hvilket falder fint i tråd med mine ambitioner.
Konklusion: De fleste elever bifalder skolens prioritering af praktisk/musiske fag herunder også obligatorisk drama i niende klasse. Der er et forståeligt ønske om mulighed for valgfag, hvor elever med sammenfaldende interesser kan arbejde seriøst. Ønsket er hørt (med glæde), men er praktisk svært realisere. 
Jeg ligger inde med elevernes besvarelser, hvis nogen skulle ønske at se dem.
Tak til 9. klasse for nogle seriøse og konstruktive besvarelser.
Knud Kalnæs 2008