Tilsynserklæring 2014

Ådalskolen - Fangel Friskole
Institutionsnummer 461047
Tilsynsførende: Ellen Lykke Nielsen                                               

Som tilsynsførende på Ådalskolen - Fangel Friskole er det min opgave at føre tilsyn med:

Jeg har i skoleåret 2013-2014 besøgt skolen en del gange. 

Som tilsynsførende har jeg været på besøg i samtlige klasser fordelt på følgende datoer: 21.  22.   23.   25. og 29. oktober, samt 5.   6.   8.   13.   19. og 26. november.

Jeg har i år valgt at være på besøg en hel dag i hver klasse.
Det har givet mig en god fornemmelse af, hvordan en skoledag kan forme sig for den enkelte klasse.
Jeg har tilrettelagt mine besøg, så jeg i alle klasser har overværet dansk og matematik og engelsk. Men i tilgift har jeg naturligvis også fået mange gode oplevelser i andre fag.

Ud over de nævnte tilsynsdage har jeg i januar måned overværet projektfremlæggelse i 8. klasse, hvor det overordnede emne var ”Grænsetilfælde”. Hvilket eleverne havde mange gode bud på.

I uge 7 var jeg på besøg i forbindelse med emneugen, hvor hele skolen summede af liv, kreativitet og kunstneriske udfoldelser på alle niveauer. Målet var at udsmykke skolen på forskellig vis. Endvidere har jeg overværet 7. klassernes skolekomedier og været til skolens julemøde, hvor 5. klasse gik Lucia og 4. klasse opførte skuespil.

Alle mine tilsynsbesøg har været anmeldt på forhånd.
Jeg føler mig altid velkommen, og der er altid tid til en god og konstruktiv dialog med skolens ansatte.
Skolen har velvilligt givet mig adgang til personaleintra, hvilket betyder, at jeg løbende kan følge med i skolens hverdag og aktiviteter. Her har jeg også adgang til at se lærernes årsplaner. Det suppleret med skolens hjemmeside giver mig et godt indblik i skolens liv og virke.
Ved de mange besøg har jeg haft fornøjelsen at være med til en del morgensamlinger, hvor forskellige klasser på skift har haft ansvaret for afviklingen af morgensangen eller har deltaget med musikalske indslag. Som noget nyt er der hver uge et indslag af fortællende karakter, som lærerne på skift står for. Nogle gode oplevelser, der giver en fornemmelse af glæde og fællesskabsfølelse.

Igen i år har det været en stor glæde at følge de forskellige aktiviteter i klasserne.
Det er fortrinsvis dansk, matematik og engelsk, jeg skal have fokus på, og jeg kan bekræfte, at der over hele linjen bliver arbejdet med de faglige emner, der hører til på de forskellige klassetrin og som kræves for at leve op til skolens mål, som er Fælles Mål 2009.
Undervisningen lægger op til en vekslen mellem individuelle opgaver og gruppearbejde, der styrker fælles læring og skaber grobund for en god arbejdsmoral.
I den periode jeg besøgte skolen, var der ”Læsebånd” hver morgen de første 20 minutter af første time. En god metode til ro og fordybelse med fokus på læsning i alle fag.

Da skolen fra dette skoleår har valgt at eleverne skal til Folkeskolens Afgangsprøve i historie, skal jeg ikke længere have fokus på historie.
Jeg har dog overværet undervisning både i historie og samfundsfag, hvor der bl.a. blev arbejde med grundlovsændringen i 1915, som gav kvinderne valgret og folketingets partier samt partiernes holdning til forskellige emner i 2013, som optakt til kommunevalget i efteråret.
Så jeg mener at kunne bekræfte, at eleverne forberedes til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Det er mit indtryk at skolen giver eleverne mulighed for mange forskellige udfordringer og oplevelser, som er til gavn for deres almene udvikling og forståelse af det samfund, de lever i.
Som eksempel kan nævnes lejrskolerne, forskellige sportsstævner, teater og DM i ”Mad”.
Undervisningen bærer præg af stor faglighed, engagement og velforberedte lærere med overskud til at rumme eleverne og deres forskellige behov.
Det er min opfattelse at lærere og elever har det godt med hinanden og omgangstonen er præget af munterhed, venlighed, omsorg og respekt for hinandens forskelligheder.
Eleverne på Ådalskolen vokser op i et trygt skolemiljø, hvilket tydeligt mærkes når de står for afvikling af morgensamling, eller når de skal fremlægge opgaver for andre elever og forældre.
Eleverne er altid tæt på en eller flere voksne, som er med til at skabe en tryg ramme for elevernes udvikling og læring.

På baggrund af mine iagttagelser kan jeg konkludere:

       Ellen Lykke Nielsen