BERETNING 2014

En ny generalforsamling er en realitet. Endnu et bestyrelsesår er gået. Et atypisk år på grund af lærer lock-out, men et år med en generel positivt vej fremad.

På økonomisiden endte 2013 med et overskud på kr. 430.253,-. Er positivt resultat i forhold til det budgetterede blandt andet på baggrund af Lock-outen. Et driftsresultat i procent af indtægterne, der med revisionsmæssige briller på, ligger på et acceptabelt niveau. 

Af investeringer og udgifter i 2013 vil jeg blot nævne nogle af de ting der er fortaget: 
Et nyt netværk er blevet indkøbt og installeret, da det gamle var slidt og ikke fungerede optimalt. Pris kr. ca 66.000,-
En kopimaskine er indkøbt til en pris på kr. 60.000,- med en udslagsgivende besparelse på kr. 20.000,- om året.
Efter påbud fra brandmyndighederne skulle en ny flugtvej i salen etableres. Pris ca. 36.000,-, hvis Ådalskolen til arrangementer udover morgensang fortsat ønsker at kunne være mere end 150 personer.
Budgettet for 2014 er vedtaget og undgår Ådalskolen for mange uforudsete udgifter skulle det også gerne ende med et plus.

Et par årelange traditioner og politikker blev i 2013 ændret.
På sidste ordinære- og ekstraordinære generalforsamling blev der efter indstilling fra bestyrelsen stemt om at ændre vedtægterne (§2 stk. 3), om at Ådalskolen skulle blive karakterfri fra 0-7 klasse og ikke som tidligere fra 0-8 klasse. Ændringen blev enstemmigt vedtaget.
På opfordring fra personalet, samt med opbakning fra bestyrelsen, trådte en  ny lejrskolestruktur i kraft. En udfordring blev det, da Lock-outen spændte ben for nogle planlagte ture. Alternativer blev iværksat og den planlagte form videreføres de næste år.

Bestyrelsens Kommunikations/Pr-udvalg har i 2013 blandt andet arbejdet med Ådalskolens årelange traditioner. På forældremøderne i august og september blev der udarbejdet spørgeskemaer vedr. disse. Alle svarene er i udvalget blevet behandlet og drøftet med personalet. Opsummeringen og konklusionerne på alle svarene, som bestyrelsen takker for, kan læses på skolens hjemmeside, hvor de nyligt er lagt ud.

Vedligeholdelsesudvalget har blandt andet afholdt arbejdsdage med malerarbejde i fokus. Ligeledes er asfalten repareret, hvilket nok uden at sige for meget kan omtales igen i næste beretning.

Bestyrelsen og fundraisingudvalget har og arbejder i øjeblikket med at finde midler og finde tiltag til en fremtidig investering i Ådalskolen. Det er dog i sin spæde start, og det er dermed for tidligt at kunne sige noget konkret og i hvilken form det måtte tage.

For ganske kort tid siden d. 3 marts skulle Ådalskolen for første gang operere med et nyt ord. Mini-SFO. 21 børn mødte med deres forældre op til et nyindrettet lokale og klar til at gå hele vejen op til de bagerste lokaler de næste 10 år og 4 måneder. En dejlig festlig dag og dejligt at kunne byde velkommen til så mange nye ansigter.

Ansættelsesudvalget har også haft et travlt 2013. Af forskellige årsager har Ådalskolen i vikarstillinger ansat Heidi Jacobsen og Dorthe Hedemand.
Fastansættelse i SFO-en af Brian Skov blev en realitet den 1. februar 2014 og på baggrund af Rie Freitags` valg om at gå på pension blev Betina Jørgensen ansat på kontoret pr. 3. marts 2014. Velkommen til jer på Ådalskolen. I forbindelse med sidstnævnte ansættelse vil bestyrelsen gerne benytte lejligheden til at sige Rie tak for 29 års tro tjeneste på Ådalskolen. Tusind tak for din store arbejdsindsats og dit altid gode humør.

Bestyrelsen vil også gerne takke skoleleder Karsten Andreasen for rigtig godt samarbejde det første år. Vi ved det altid er svært, at tiltræde et nyt sted fyldt med traditioner i alle former, men du har med din altid seriøse og engagerede tilgang til tingene håndteret opgaverne på professionel vis.
En stor tak for arbejdsindsatsen til personalet skal også lyde herfra. Bortset fra lærernes kortvarige fravær i april, er det dejligt at se, at alle har eleverne i fokus i det daglige arbejde.
En tak også herfra til vor tilsyns
førende Ellen Lykke Nielsen for et altid seriøst og professionelt tilsyn med Ådalskolen.

For et godt samarbejde i det seneste år vil jeg gerne takke Pia, Anne Grete, Gertie, Jens K, Jens M og Steffen. For altid at sige jeres meninger, at deltage i debatterne og engagementet i forbindelse med de beslutninger der skal tages.

Gertie Sørensen. Tak for dit arbejde de sidste 5 år i blandt andet ansættelsesudvalget.

Jens Mathiesen. Tak for dit arbejde de sidste 5 år i blandt andet vedligeholdelsesudvalget. Jens Kierkegaard. Tak for dit arbejde de sidste 5 år i blandt andet økonomiudvalget. Jeg står og tænker på at tage et aftenkursus i regnskab nu hvor du stopper, men det vil være spildt. Jeg vil aldrig kunne få så megen viden på det område, som du har.

Bestyrelsen vil gerne sige tak også til elever og forældre for jeres opbakning, og ser frem til et nyt bestyrelsesår med de opgaver og udfordringer der måtte komme.

Henrik Wenckell

Bestyrelsesformand, Ådalskolen