Evaluering

Se mere om elevernes alsidige udvikling

Den 18. september 2013 var Ådalskolens bestyrelse og ansatte samlet til fællesmøde, hvor en time var afsat til en grundig evaluering af, hvordan vi tilgodeser lovkravet om, at det samlede undervisningstilbud skal give mulighed for elevernes alsidige personlige udvikling.

Ved evalueringen var området elevernes alsidige personlige udvikling af hensyn til overskueligheden inddelt i de samme seks delelementer, som ses på vores hjemmeside: Åndelig/kulturel, intellektuel, musisk, fysisk, social og dannelse. Der blev lavet seks grupper som hver primært evaluerede ét af førnævnte delelementer, men alle grupper fik også tid til at forholde sig til de øvrige delelementer. Holdene blev bedt om i deres evaluering at finde konkrete eksempler på, at vi efterkommer - eller ikke efterkommer - forventningerne.

Afslutningsvist var der opsamling i plenum.
 

Åndelig/kulturel

Det evalueredes, at vi tilgodeser dette område i utrolig mange sammenhænge i løbet af et skoleforløb. Vores daglige morgensamling nævnes med mange elementer, der alle fremmer den alsidige personlige udvikling på det åndelige/kulturelle område: Salmer, sange, Fadervor, fortælling, kulturformidling, traditioner, m.m.

Herudover nævntes som positive eksempler litteraturformidlingen i danskundervisningen, faget billedkunst, teaterbesøg, koncerter, historieformidlingen, kulturelle oplevelser på f.eks. lejrskoler, formidling af møde med andre kulturer, etc.
 

Intellektuel

Gruppen med det intellektuelle delelementet definerede delelementet som omhandlende om fornuft, ræsonnement og refleksion og gruppen fandt, at dette havde gode betingelser i vores skolevirke - bl.a. i faglige undervisningsmæssige sammenhænge. Eleverne stimuleres, inspireres og motiveres til at tænke selvstændigt, kreativt og innovativt.
 

Musisk

Ikke overraskende evaluerede gruppen med fokus på dette område, at vi tilgodeser elevernes udviklingsmuligheder på det musiske område i de musiske fag som f.eks. musik, billedkunst, drama med flere, men gruppen fandt også mange andre eksempler på, at det musiske styrkes i andre sammenhænge, som f. eks. i danskfaget, når eleverne spiller skuespil til skolefesterne eller optræder til "Frittershow" og morgensamlingerne. Ydermere kommer det musiske ind i mange frie kunstneriske og kreative læreprocesser i skolens liv.

Fysisk

Evalueringen angående det fysiske delelement viste, at vi har det fysiske med i utrolig mange sammenhænge. Der er alle de idrætslige aktiviteter som f.eks. motionsdage, "idrætsnatten", idrætsundervisningen i skolen, sportslige aktiviteter i SFO’en, deltagelse i eksterne sportslige arrangementer, som f.eks. skolefodbold. Desforuden fandt man mange andre fysiske aktiviteter, hvoraf blot skal nævnes, at vi cykler til mange eksterne arrangementer; vi deltager i Alle Børn Cykler; vi er på aktive lejrskoleture; vi har friluftsture; vi har en række interne arrangementer med fysiske udfoldelsesmuligheder.
E
n gruppe nævner, at vi bør inddrage det fysiske i næsten alle fag.
 

Social

Da Ådalskolen er en social konstruktion med fokus på vores skolefællesskab, er det næppe overraskende, at evalueringen var, at vi lever op til forventningerne på dette delområde.

Der blev givet mange eksempler på, at vi styrker elevernes alsidige personlige udvikling på dette område. Her skal blot nævnes nogle få: Vi starter hver dag i fællesskabet til morgensamling; vi har venskabsklasser; vi har venskabsvenner; vi styrker det sociale gennem aktiviteter i klasserne; klasselærerne er vejleder for eleverne angående det sociale; vi har gårdvagter på i frikvartererne for at vejlede i de frie sociale aktiviteter der. I skolens SFO arbejdes pædagogisk med udvikling af de sociale kompetencer.

Elever med sociale vanskeligheder får hjælp af skolens AKT-konsulent i samråd med klasselærerne. Der kan endvidere trækkes på PPR’s ekspertiser.

Vi har endvidere fokus på det opbyggelige i social adfærd gennem samværsregler, samt normer for opførsel og sprog. Vi blander os altid, når vi møder sprog og adfærd, der bør rettes.

Vi styrker skolens fællesskab gennem arrangementer og emneuger på tværs af alle skel.

Vi inddrager forældrene i skolens liv gennem flere aktiviteter, og lader forældrene lave tværgående aktiviteter (et eksempel er skoleudflugten).
 

Dannelse

Dette område blev primært evalueret som en social normsætning for fremtoning og adfærd. I den forbindelse blev bl.a. nævnt disse eksempler: Vi hilser på hinanden om morgenen; vi er punktlige og kommer "til tiden"; vi er bevidste om sociale omgangsformer og vores sprogbrug; vi udviser respekt for andre og lærer eleverne at gøre ligeså. Vi lærer eleverne at begå sig i diverse kontekster; dette kan være i konkrete kontekster såvel som eksempler og dilemmaer fra litteratur eller film.

Dannelsen sker også aktivt gennem samarbejdsøvelser og møde med andre kulturer, hvor man lærer at forstå og begå sig i samvær med andre, der måtte have en anden opfattelse og forholdemåde. (Vi har løbende kontakt og udveksling med en anden skole, hvor eleverne overvejende har en anden kultur end vore elever).

Vi lærer eleverne dannelse af grundværdier ved at give dem ansvar: Eleverne står til tider for morgensamling; de store laver ved lejlighed mad til mindre elever; eleverne har ansvar for andre som "skolevenner", etc.

Den klassiske dannelse ses hos os blandt andet i demokratilæren, der f.eks. finder sted i vores elevråd.

Angående den folkelige/Grundtvigske dannelse evalueredes det, at vi vore elever lærer deres rødder at kende gennem bl.a. historieundervisningen, fortællinger og sange.

Fadervor og fordringen om, at eleverne udviser "næstekærlighed" ses som en del vores kristne kulturarv og dannelse.

Den moderne dannelse, der handler om at kunne iagttage sig selv refleksivt og forholde sig til komplekse sammenhænge, evalueres til bl.a. at udvikles gennem tolkning af litteratur i danskundervisningen.

 

Konklusion

Den samlede konklusion på evalueringen på fællesmødet var, at vi absolut lever op til vore egne høje forventninger om at give eleverne optimale muligheder for at udvikle sig alsidigt og personligt.

Der blev udtrykt glæde ved, at vi gennem denne evaluering har fået fornyet fokus på dette område, som vi på Ådalskolen ser som fundamental i skolens virke.

 

NB: Det bemærkedes under evalueringen, at vores inddeling i delelementer ikke er absolut kategorial, da flere begreber som f.eks. dannelse, social og åndelig/kulturel kan siges at rumme de fleste aktiviteter til fremme af elevernes alsidige personlige udvikling. Opdelingen i de seks delelementer ses som en disposition, der skal sikre, at vi så godt som muligt kommer hele vejen rundt om det brede område, der er elevernes alsidige personlige udvikling.