På Ådalskolen er der i foråret 2010 udarbejdet en læsepolitik for 0. – 8. klasse

 

Som udgangspunkt lægger vi os op ad trinmål for ” Det skrevne sprog- læse” fra Fælles mål 2009.

Som evalueringsmateriale anvendes:

Evaluering på begyndertrinnet

KTI – kontrolleret tegne- og iagttagelsesprøve

Lus – evaluering i forhold til læseudvikling

Skriftsproglig udvikling   - nyudviklet prøvesystem fra DANSK PSYKOLOGISK FORLAG

 

I juni 2010 har vi evalueret børnehaveklassen, 1. og 2. klasse.

Fremover vil der blive foretaget sprogvurdering/evaluering både efterår og forår.

Evalueringsmaterialet gemmes og følger med klassen, så man løbende kan orientere sig ang. det enkelte barns udvikling og tilrettelægge undervisningen derefter.

 

 

Det er skolens mål:

. At alle børn bliver gode læsere.

. At fremme læselyst og læseglæde.

. At støtte barnets læseudvikling, såvel den tekniske som den indholdsmæssige

   gennem hele skoleforløbet.

. At støtte barnets skriftsproglige udvikling gennem hele skoleforløbet.

. At arbejde forebyggende med fokus på børnenes læsekompetencer og selvværd,

   for herved at minimere antallet af elever, der henvises til specialundervisning.

. At være opmærksom på elever, som har vanskeligt ved at komme i gang med

   læseprocessen.

 

Derfor er det vigtigt at være opmærksom på :

 

. At udvikle en tilfredsstillende læsekompetence kræver, at børnene igennem hele

 skoleforløbet læser meget og i mange sammenhænge, så de lærer forskellige

 tekstgenrer at kende.

. At der bevidst arbejdes med børnenes motivation og læseglæde. Der skal være

 adgang til et varieret udvalg af tekster og inviteres til gode stunder med litteratur

 både den skønlitterære og den faglitterære.

. At blive en dygtig læser af faglitteratur kræver undervisning, og det er alle læreres

 ansvar at give eleverne mulighed for at udvikle de læsestrategier og det ordforråd,  

 der er relevant for netop deres fag.

. At man lærer at læse ved at læse.

. At børnene får tid og ro til at udvikle deres læsning.

. At eleverne helt fra begyndelsen oplever at læsning handler om  mening, glæde

 og forståelse.

 

 

Skolens læsevejleder har udarbejdet folderen ”Du kan hjælpe dit barn med at læse” (Se side 1 - 4,  5 - 8

Folderen uddeles til første forældremøde i 1. klasse og giver forældrene gode tips til hjemmelæsning.

I øvrigt opfordres alle børn på skolen til at læse ca. 15 min. hver dag i bøger/tekster deres passer til deres niveau. På nogle klassetrin opfordres forældrene til på en læseseddel at notere, nvad der er læst hjemme og hvem der har hørt barnet læse.

Lærerne bestræber sig på at høre børnene læse 1-2 gange om ugen.

Alle klasser har en bibliotekstime hver uge, hvor de bl.a. præsenteres for ny litteratur.

 

 

 

 

 

Skrive – og læsetiltag

 

1.Læsebånd   -    alle på skolen læser 15 min. hver dag på et fast tidspunkt.

    Forsøges gennemført efteråret 2010.

 2. Tidlig skrivning   -     ”børnestavning”

 3. Faglig og skønlitterært læsekursus på udvalgte klassetrin.

4. Læseværksted

5. Styrke anvendelsen af moderne læseforståelsesstrategier.

 

 

 

 

ÅDALSKOLENS

LÆSEPOLITIK

BØRNEHAVEKLASSEN:

I børnehaveklassen tages der udgangspunkt i leg og målrettede aktiviteter med sproget.

I børnehaveklassen skal der ske en vurdering af hvert enkelt barns sproglige niveau, så undervisningen kan tilrettelægges således, at der tages udgangspunkt i det enkelte barns sproglige kompetencer og forudsætninger, så det kan bringes videre i sin tale og skriftsproglige udvikling.

Undervisningens mål: Trinmål for sprog og udtryksformer i børnehaveklassen” jf. Fælles mål 2009, børnehaveklassen, side 6 og 7.

Til sprogvurdering og evaluering anvendes:

 ”Læseevaluering på begyndertrinnet”

KTI – kontrolleret tegne- og iagttagelsesprøve

 

Læseevaluering i børnehaveklassen afdækker i begyndelsen af skoleåret :

 

Bogstavkendskab - Store bogstaver

Fonologisk opmærksomhed    - Vokaler                   sept./ okt.

Ordkendskab     - Find billedet

 

I slutningen af skoleåret:

 

Bogstavkendskab     -   Alle bogstaver

Fonologisk opmærksomhed     -    konsonanter                   maj/ juni

Fonologisk opmærksomhed      -   Forlyd og rimdel

Find billedet

 

 

 

Evalueringerne tages af børnehaveklasselæreren. Læsevejlederen deltager ved prøvetagningen og efterfølgende vurdering i den udstrækning, det menes nødvendigt. Resultat af evalueringen forår 2010

 

 

 

 

1.    KLASSE

 

Mål og trinmål i henhold til Fælles Mål 2009

Mestringsmål for 1. klasse

-         Kunne genkende, skrive og benævne alle bogstaver

-         Kunne danne ord med alle bogstaver

-         Kunne skrive enkle lydrette ord

-         Kunne læse enkle lette ord

-         Kunne genkende de mest almindelige ikke lydrette ord

-         Kunne sætte lyde sammen til ukendte ord

-         Kunne skrive korte sætninger

-         Kunne dele lydrette ord ti stavelser

-         Kunne opdele ord i stavelser ved hjælp af vokalprikning

-         Kunne læse og skrive enkle sætninger

 

Evaluering :

 Læseevaluering på begyndertrinnet

Læsning af rigtige ord –  ordlæs                            

Stavning af rigtige ord –  orddiktat                         april / maj

Læsning af nye ord      _   Idas ord                        

Stavning af nye ord     _    Dinodiktat   

Luse - evaluering i forhold til læseudvikling:

Der luses 1-2 gange om året:        aug./sep.       april/ maj

 Lus skal ikke være nogen prøve, men skal være iagttagelser man gør i dagligdagen i de tekster børnene arbejder med i forvejen.

Mål for 1. kl. er  LUS - pkt. 9

 

Evalueringerne tages af dansklæreren. Læsevejlederen deltager ved prøvetagningen og efterfølgende vurdering i den udstrækning, det menes nødvendigt. Resultat af evalueringen forår 2010

 

2. KLASSE

 

Trinmål for ” Det skrevne sprog – læsning ” efter 2. klasse

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

.  anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af 

   almindeligt brugte ord i alderssvarende tekster

. læse sprogligt udviklende tekster og bruge enkle  

   forståelsesstrategier

. søge forklaring på ukendte ord

. opnå passende læsehastighed og præcision

. genfortælle indholdet og udtrykke forståelse af det læste

. læse fiktive og ikke-fiktive børnebøger og digitale tekster af passende

   sværhedsgrad

. begynde at læse sig til viden i faglige tekster

. læse med begyndende bevidsthed om udbyttet af det læste

. udvikle begyndende læserutiner

. finde og vælge bøger til egen læsning

 

 

 

 

 

Evaluering:

Læseevaluering op begyndertrinnet:

 læsning - sætningslæs       

                                                                      april / maj

stavning – sætningsdiktat

Staveprøve 1.

¤ diktat af enkeltord- afdækning af de vigtigste delfærdigheder        marts

 

Luse:

Der luses 1-2 gange om året                aug./sep.          april./ maj.

Lus skal ikke være nogen prøve, men skal være iagttagelser man gør i dagligdagen i de tekster børnene arbejder med i forvejen.

Mål efter 2. klasse er LUS   - punkt 12.

 

Evalueringerne tages af dansklæreren. Læsevejlederen deltager ved prøvetagningen og efterfølgende vurdering i den udstrækning, det menes nødvendigt. Resultat af evalueringen forår 2010

 

3. – 4. KLASSE

Trinmål for ” Det skrevne sprog- læsning” efter 4. klasse.

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

. anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning

 af kendte og nye ord i alderssvarende tekster

. læse sprogligt udviklende tekster og bruge forskellige læse-

 forståelsesstrategier

. søge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk

. kende forskellige læseteknikker

. tilpasse læsehastighed, præcision og læsemåde til formål,

 genre og sværhedsgrad

. udtrykke forståelse af det læste mundtligt og skriftligt

. læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster

 med god forståelse

. læse sig til danskfaglig viden

. læse med bevidsthed om eget udbytte af det læste

. udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner

. søge og vælge skøn- og faglitteratur på bibliotek og i digitale

 medier

 

 

 

 

 

 

 

3. KLASSE

Evaluering:

Skriftsproglig udvikling:

Ordlæseprøve 2                                         

Sætningslæseprøve 2                                okt./nov.

 

 

Tekstlæseprøve                                            feb.

 

St 2 eller staveprøve 2                               nov.

 

Luse:

Der luses 1-2 gange om året                aug./sep.           april/maj

 

Lus skal ikke være nogen prøve, men skal være iagttagelser man gør i dagligdagen i de tekster børnene arbejder med i forvejen.

 

Mål efter 3. klasse er LUS – punkt 15

Evalueringerne tages af dansklæreren. Læsevejlederen deltager ved prøvetagningen og efterfølgende vurdering i den udstrækning, det menes nødvendigt.

 

 

4. KLASSE

Evaluering:

Skriftlig udvikling:

Ordlæseprøve 2                           for udvalgte læsesvage elever - tages i nov.

Sætningslæseprøve 2

 

Tekstlæseprøve                                           feb.

 

St 3 eller staveprøve 3                               nov.

 

Luse:

Der luses 1-2 gange om året                      aug./sep.      april/maj

 

Mål efter 4. klasse er LUS – punkt 16

 

Evalueringerne tages af dansklæreren. Læsevejlederen deltager ved prøvetagningen og efterfølgende vurdering i den udstrækning, det menes nødvendigt.

 

5.- 6. KLASSE

Trinmål for ” Det skrevne sprog – læse” efter 6. klasse.

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

. beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af

 kendte og nye ord i forskellige teksttyper

. læse sprogligt udviklende tekster og bruge varierede læseforståelses-

 strategier

. søge forklaringer på ord og fagudtryk i trykte og elektroniske ordbøger

. anvende forskellige læseteknikker

. udvikle læsehastighed og tilpasse læsemåde til genre og sværhedsgrad

. fastholde hovedindholdet af det læste i skriftlig form

. læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster hurtigt

 og sikkert med god forståelse og indlevelse

. læse sig til danskfaglig viden

. læse med øget bevidsthed om eget udbytte af det læste

. udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner og oparbejde

 læsekultur

. søge skøn- og faglitteratur på bibliotek og internet til egen læsning

 og opgaveløsning

. læse lette norske og svenske tekster.

 

5. KLASSE

Evaluering:

Sætningslæseprøve 2                - for udvalgte læsesvage elever tages i nov.

 

Tekstlæseprøve                                           feb.

 

St 4                                                               nov.

 

Luse:

Der luses 1-2 gange om året                      aug./sep.       april/maj

 

 

6. KLASSE

Evaluering:

Tekstlæseprøve                                           feb.

 

St 5                                                               nov.

 

Luse:

Der luses 1-2 gange om året                      aug./sep.         april/maj

 

Mål efter 6. klasse er LUS – punkt 18a

 

 

Evalueringerne tages af dansklæren. Læsevejlederen deltager ved prøvetagningen og efterfølgende vurdering i den udstrækning, det menes nødvendigt.

 

7. – 8. – 9. KLASSE

Trinmål for ” Det skrevne sprog – læse ” efter 9. klasse.

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 

. beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning

 af alle typer tekster

. læse sprogligt udviklende tekster

. bruge ordforklaring, opslagsværker, ordbøger og søgning på internet

 som et naturligt redskab til forståelse af ord og fagudtryk

. anvende hensigtsmæssige læseteknikker

. anvende varierede læsemåder afhængig af genre og sværhedsgrad

. fastholde det væsentlige af det læste i skriftlig form

. læse skøn- og faglitteratur hurtigt og sikkert

. læse sig til viden i fagbøger, aviser, opslagsværker og på internet

. læse med høj bevidsthed om eget udbytte af det læste

. fastholde hensigtsmæssige læserutiner med henblik på en langsigtet

 læsekultur

. foretage målrettet og kritisk søgning af skøn- og faglitteratur på

 bibliotek og i digitale medier til egen læsning og opgaveløsning

. læse norske og svenske tekster.

 

7. KLASSE

Evaluering:

Tekstlæseprøve                             feb.

 

St 6                                               nov.

 

8.KLASSE

Evaluering:

 

St 7                                                               nov.

Evalueringerne tages af dansklæreren. Læsevejlederen deltager ved prøvetagningen og efterfølgende vurdering i den udstrækning, det menes nødvendigt.

 

Læsevejleder Ellen Lykke Nielsen, juni 2010

/Denne side vil snarest blive opdateret/KA