Beretning 20. marts 2013
 
Så er vi igen samlet her til Ådalskolens ordinære generalforsamling som altid her i marts måned. For et år siden, da vi var samlet her, var der nok ingen af os, der ville have forudset, hvilket år det ville blive, men endnu et år blev det til, og hvilket et.
 
På sidste generalforsamling valgte Jacob Pilgaard ikke at genopstille, en stor tak til Jacob for hans engagerede arbejde skal lyde herfra. Ny i bestyrelsen blev Pia Berg.
 
Bestyrelsen har igennem det forgangne år arbejdet på, at Ådalskolen også i fremtiden er med helt fremme. Bestyrelsen gjorde i foråret sidste år sig tanker om hvordan.
 
Fra august havde alle klasser fra 4. til 9. klasse qomo interaktive tavler, der sikrer at vi følger den teknologiske udvikling og dermed ruster vor unge til det videre forløb, hvad end det måtte være. Sidst på foråret blev drøftet om fremtidige investeringer kunne være bygning af en hal. Et science-rum til bl.a. undervisning i fysik, natur/teknik samt biologi. Udbygning af klasselokaler. Opførelse af en børnehave. Nyt musiklokale for blot at nævne nogle af de tanker, der er blevet overvejet. En renovering af toilletterne på stengangen, blev i sommerferien 2012 gennemført.
 
Bestyrelsen har gennem det sidste år også arbejdet på et udspil på, at kunne give eleverne karakterer fra 8 klassetrin. Forslaget som vi skal stemme om i dag er udarbejdet i samarbejde med alle lærere på skolen, der bakker op om forslaget. I punktform kan det nævnes, at karakterer kan gives i prøvefag, samt andre kreative fag. Standpunktkarakterene skal gives mundligt til en forældresamtale mellem november og januar. Karakter gives for projektopgaven. Karakterer gives skriftligt til, af læreren udvalgte afleveringsopgaver i foråret. Karakterer må aldrig erstatte den mundlige/skriftlige evaluering/vurdering af eleven. Ligeså skal det understreges, at det vil være valgfrit, hvorvidt den enkelte elev vil have karakterer.  Bestyrelsen vil med dette tiltag give eleverne en større mulighed for, at kunne danne sig et billede af, hvor de ligger henne, med deraf mulighed for at sætte ekstra ind der, hvor der er behov. Da bestyrelsen ikke på nogen måde ønsker, at fravælge de Grundtvig/Koldske værdier er det ikke tanken, at begynde karraktergivning på et tidligere klassetrin.
 
Efteråret 2012 havde mere eller mindre kun en dagsorden, næsten alt, hvad vi arbejdede med havde kun med en sag at gøre.   
Da sommerferien nærmede sig sidste år glædede alle sig til en velfortjent ferie. Knap nok landet igen startede DET. Mails bippede ind angående en sag om en SMS-korrespondance mellem en lærer og en tidligere elev på skolen. De daværende fakta blev efterfølgende gennemgået. 14 august fik vi kendskab til yderligere materiale. En hel ny situation tonede frem.
Den pågældende lærer blev bortvist og i kølvandet måtte vi  erkende, at vor skoleleder gennem ca. 28 år valgte at trække sig. Desværre måtte vi også i kølvandet på dette opleve, at den tidligere formand Pia Bøg Madsen og den tidligere næstformand Morten la Cour Pedersen valgte at trække sig. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til, at komme med en stor tak for jeres gode og konstruktive samarbejde i de forgangne år.
 
På baggrund af det forløb, valgte vi 5 øvrige bestyrelsesmedlemmer at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med en tillidsafstemming tilfølge, samt valg af 2 nye medlemmer. En dejlig varme gav det, at opleve der var opbakning til, vi kunne føre Ådalskolen videre ad den for bestyrelsen at se rette vej. På den ekstraordinære genralforsamling den 6. september blev  2 nye medlemmer valgt. Anne Grete Pilgaard og Steffen Schmidt. Jeg vil også gerne takke jer for jeres kæmpe indsats i det forgangne halve år.
 
I den turbulente perioede skulle vikarer findes - og de blev fundet og tak til alle vikarerne i denne periode.
Efterfølgende blev en stillingsannonce udarbejdet - ansøgninger blev modtaget og samtaler påbegyndt. Resultatet for at kunne dække den tidligere lærers fagområder blev, at ansættelsesudvalgtet valgte at fastansætte Mette Marie Pedersen og ansætte Jette Aamand Andersen.
 
Et andet hul skulle også fyldes ud. Vi stod uden leder. Allerede den 24. august var opgaven midlertidigt løst. Vor dygtige lærer Kristine Graunkjær var konstitueret leder, samtidig med, at der også blev undervist på vanlige konditioner. Tak til Kristine for godt samarbejde, hvor professionalisme, engagement og seriøsitet var et varemærke.  
 
En stillingsannonce mærket skoleleder blev en realitet i efteråret 2012. 21 ansøgere ankom og 3 valgt ud til samtale. Ca. 15 af ansøgerne havde i den forbindelse valgt, at aftale møde for besigtigelse af skolen. Vores altid tilstedeværende - morgen - middag - aften - nat - week-end - feriearbejdene souschef Margit Baisgaard stod for fremvisningerne. Tusind tak for al den tid og  det engagement du har lagt - også i dette halve år.
 
Den 5. december kunne Ådalskolen på en ekstraordinær generalforsamling præcentere den nye skolelederkandidat Karsten Andreasen, som på dette tidspunkt havde sit virke på en friskole i Jylland. 100% enighed blandt de fremmødte var en realitet og en ansættelse blev aktuelt pr. 1. februar 2013.
 
Flere aspekter har gjort sit udslag på baggrund af det sidste halve års udfordringer. En kommunikationspolitik er udarbejdet. Hvordan forholder en elev sig over for en lærer, og hvordan forholder en lærer sig over for en elev, men heldigvis er det den sunde fornuft, der er kernen i politikken og den har vi.   
 
Økonomien har desværre også sat sit præg på det forgange år. Et underskud har været uundgålig og vi har desværre måttet udskyde diverse investeringer, bl.a. Qomo-tavler til indskolingen. Asfaltering af vor hullede parkeringsområde bliver erstattet af lappeløsninger, vinduerne i aulaen repareres og skiftes ikke for nuværende for blot at nævne nogle eksempeler.  Heldigvis blev resultatet ikke så slemt, som vor revisor havde spået i efteråret, men et minus -  er et minus, og man kan bare ikke bruge flere penge, end man har.
 
Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke alle medarbejderne på Ådalskolen (skoledere, kontorpersonale, lærere, SFO-personale, pedel) for den ekstra indsats I har ydet i år. Det er dejligt at se, at alle har stået sammen og bakket op om hinanden. En tak rettes også ved denne lejlihed til vor tilsynsførende Ellen Lykke Nielsen.
 
Også en stor tak til jer forældre for den opbakning og tillid I har vist og tak for de pæne tilkendegivelser vi har fået. Det luner gevaldigt i en sådan hektisk periode. Ligeledes vil jeg også gerne takke bestyrelseskollegaerne for et kæmpe engagement og en kæmpe arbejdsindsats. Tusind tak til jer alle.
 
Jeg håber, jeg med disse ord, har givet et billede af året, der er gået, med inderste tanker om, at Ådalskolen også i fremtiden vil forblive, bestå og gro. (citat:Ådalskolesangen).
 
Bestyrelsesformand
Henrik Wenckell