Beretning Ådalskolen onsdag d. 23.3.2011.

 

Indledning:

Endnu et begivenhedsrigt år er passeret her på Ådalskolen.

Det der primært har sat dagsordenen i det forgangne år er skolens økonomi herunder de tiltag der er foretaget i denne forbindelse. Hertil kommer, at vi har fået et nyt bestyrelsesmedlem, ny revisor, nyt rengøringsselskab, ny fritter leder, ny lærer, 3 nye faste vikarer – ja selv en ny skolesangbog har vi fået. Alt dette vil jeg komme nærmere ind på lidt senere i beretningen.

Generelle forhold:

Først og fremmest har ledelsen, på bestyrelsens foranledning, udfærdiget en informationshåndbog med alle tænkelige praktiske og konkrete informationer vedrørende det at være tilknyttet Ådalskolen. Informationshåndbogen ligger til brug på hjemmesiden og udleveres til nye forældre hvert år. Brug den meget gerne som opslag såfremt der er praktiske spørgsmål og vær dermed med til at spare kontor personalets værdifulde tid.

Der er i år indkøbt helt nye skolesangbøger. Dette er sket af flere årsager. Der er redigeret en del i den nye version og samtidig har vores egen musiklærer, Knud Kalnæs, hele 4 sange med i den nye sangbog. Oven i hatten fik vi en ekstra god rabat af dansk friskoleforening fordi vi købte en større samling lige efter udgivelsen. Den nye skolesangbog skal fremover købes for 200 kr. ved skolestart.

Kontrakten med vores rengøringsselskab ”Smil” udløb med udgangen af maj sidste år. Vi valgte at tage konsekvensen af en ikke tilfredsstillende rengøring og skiftede til rengøringsselskabet ”Solidt håndværk”. Det er vurderingen, at rengøringen nu er blevet væsentligt bedre.

Skolen har i en længere periode desværre været udsat for tyveri, hvilket har betydet, at skolen har måttet investere i videoovervågning og nye dør låse. Vi håber meget at disse tiltag vil medvirke til at undgå tyveri fremover.

Bestyrelsen har i indeværende år besluttet, at der skal arbejdes på introduktion af forældreintranet. Bestyrelsen ser frem til at dette informationsmedie kan være med til at styrke samarbejdet mellem skole og hjem og samtidig spare begge parter tid i en hektisk hverdag.

 

Udvalgsarbejdet:

Som sidste år vil jeg kort komme ind på hvad der er blevet arbejdet med i de enkelte udvalg i det forgangne år.

Ansættelsesudvalget:

Ansættelsesudvalget blev hurtigt, umiddelbart efter generalforsamlingen, sat på en større, men spændende opgave hvor der skulle findes en ny fritter leder samt en ny lærer og 2 års vikarer. Heldigvis fik vi mange ansøgninger, hvilket betød, at vi havde et rigtig godt grundlag at finde de rigtige profiler ud fra.

Som fritter leder fik vi ansat Peter Vestergård og som lærer fik vi ansat Jens Bo Jensen. De to nye års vikarer blev henholdsvis Rune Clemmensen og Christina Bendix. Kort inde i det nye skoleår fik vi imidlertid en langtidssygemelding fra Pia Naamansen, hvilket betød at Mads Villebro her er indtrådt som fast vikar.

Vi er super glade for jer nye medarbejdere her på Ådalskolen og vi håber at I stor trives på jeres nye arbejdsplads.

Trafikudvalget:

I trafikudvalget har vi i samarbejde med politi samt Odense kommune i længere tid arbejdet på at få en forbedret afmærkning i Q8 krydset samt forbedret gade belysning. Der har undervejs været en del forhindringer i form af lange og hårde vintre, men vi sætter nu vores lid til, at resultatet endelig kan ses her i løbet af dette forår.

 

 

 

Vedligeholdelsesudvalget:

Vedligeholdelsesudvalget fik på bestyrelsesmødet i juni bevilget 200.000 kr. til et nyt varmeanlæg på skolen. Det ser ud til, at det nye varmeanlæg nu fungerer optimalt og vi forventer, at investeringen kan medvirke til en pæn besparelse af skolens varmeudgifter i mange år frem.

Vedligeholdelsesudvalget har i det forgangne år endnu engang afholdt arbejdsdag på skolen hvor der blev repareret og malet til den store guldmedalje. Der skal lyde en stor tak til de fremmødte forældre – det er en kæmpe hjælp for skolen.

Kulturudvalget:

Udvalget havde i foråret sidste år arrangeret et spændende foredrag af Vibeke Arnthsberg under overskriften: livsanskuelser. Vi kunne godt ønske os at flere mødte op til foredragene – ikke kun for syns skyld, men egentligt fordi vi synes, at det er et rigtig godt tilbud. Dem der kom, herunder flere elever fra de ældste klasser, fik sig i hvert fald en på opleveren.

Sundhedsudvalget :

Vort nye bestyrelsesmedlem, Morten La Cour Petersen, havde i forvejen siddet med i sundhedsudvalget som forældre. Morten lagde derfor sidste hånd på udvalgets oplæg hvorefter bestyrelsen fremlagde oplægget på personale/bestyrelsesmødet i september sidste år. Ådalskolens personale tog vel imod oplægget og der blev på mødet samarbejdet seriøst hermed. I oktober blev vores nye sundhedspolitik afsluttet og er efterfølgende lagt ind på hjemmesiden.

Vi er rigtig glade for, at vi nu har en politik på dette vigtige område. Vi kan kun opfordre alle til at læse sundhedspolitikken og hvis der er spørgsmål eller forslag vil vi gerne modtage dem på skrift så vi kan tage det med når vi evaluerer politikken.

Sundhedsudvalget er herefter nedlagt.

 

 

 

Økonomiudvalget:

Først og fremmest har bestyrelsen valgt at skifte revisor. Ikke fordi vi var utilfredse med vores hidtidige revisorfirma Ernst & Young, men fordi Ernst & Young valgte at fusionere med Price Waterhouse Coopers (PWC), hvilket ville betyde, at vi alligevel skulle have ny kontakt person. Vi havde i bestyrelsen tidligere snakket om at vi på et tidspunkt burde prøve at indhente tilbud fra andre revisor firmaer for at se om Ernst & Young stadig var konkurrencedygtige - og her var der jo så et oplagt tidspunkt til at gøre dette.

I mellemtiden var Ole Olsen blevet informeret om, at Revisor firmaet BDO havde stor ekspertise på skoleområdet og var yderst rimelig i pris. Det blev undersøgt grundigt herunder kemien med vores eventuelle nye kontaktperson og det blev herefter besluttet, at sige pænt farvel til EY – nu PWC - og ja tak til et nyt og spændende samarbejde med BDO. Efterfølgende er der imidlertid sket det, at vores nye kontaktperson er flyttet til revisor firmaet CENSUS som også har stor ekspertise på skoleområdet. Vi er fuldstændig trygge ved vort nye revisor firma CENSUS og revisor skiftet har endvidere betydet en pæn besparelse i budgettet.

Der er nu fremkommet konkrete besparelser fra regeringen på skoleområdet (en løbende besparelse på rammetilskuddet over 5 år fra 75% - 71%) Dette vil også betyde konkrete besparelser for os som friskole. Allerede i 2010 har vi udgiftsført en besparelse på 1 % = 126.000 kr.

Samtidig er befordringstilskuddet nu helt bortfaldet og hertil kommer, at vi for nylig er blevet informeret om, at søskenderabatten i fritidsordningen (SFO) fjernes til forældrene i de frie skoler. Vi har protesteret voldsomt mod dette fordi det går ud over forældre som på lige fod med forældre i folkeskolen betaler skat. Friskolernes argumentation har også gået på, at man risikerer at forældrene i friskolerne udelukkende vil blive repræsenteret af ressourcestærke forældre. Ikke desto mindre har man fra forvaltningens side holdt fast i afgørelsen. De påpeger at de ikke har en forpligtelse til at yde søskenderabat i SFO til forældre i de frie skoler.

 

Vi har i økonomiudvalget arbejdet en del med budgettet for 2011 herunder de forudsætninger som ligger til grund herfor. Vi har herudover ekstraordinært arbejdet med en overordnet 5 års plan for at se udviklingen i tal og for at have det  rigtige beslutningsgrundlag her og nu. Vi har i længere tid kunne fornemme hvor det bærer hen og nu kan vi så se det i tal. Derfor afholdte vi allerede i juni sidste år møde og udsendt besked til forældrene omkring udvidelse af elevtallet i klasserne.

Det er bestyrelsens klare opfattelse, at vi, for at klare nedskæringerne, hellere vil øge indtægterne frem for at gå på kompromis med undervisningstiden og/eller kvaliteten af undervisningsmaterialerne. Helt konkret har bestyrelsen givet ledelsen mandat til at øge elevtallet til 22 elever i klassen og op til 24 elever i udskolingen i 2011. I praksis betyder dette, at der, hvor det er muligt, vil blive fyldt op med 22 elever i hver klasse. I hvert enkelt tilfælde vil ledelsen i samarbejde med klassens lærere vurdere hvorvidt en ny/nye elever matcher klassen.

Vi håber, at vi har jeres opbakning til at fortsætte dette arbejde og vi skal naturligvis nok informere det vi kan på området.

Bestyrelsen har efter opfordring fra økonomiudvalget valgt at lade skolepengene stige med 4,76 %. Dette også set i lyset af den pressede økonomiske situation.

Inden jeg forlader emnet besparelser vil jeg gerne understrege, at vi i bestyrelsen følger udviklingen på skoleområdet tæt.  Der er grå skyer på himmelen, men det vigtigste for mig er, at vi hele tiden holder fast i det positive og ser de muligheder der er og kommer. Vi skal derfor også – så ofte som muligt – gentage og gøre opmærksom på de frie skolers gode resultater. Jeg tror ikke på, at der overordnet er en reel trussel imod de frie skolers eksistens så længe vi kan dokumentere, at det er via det forpligtende fællesskab de gode resultater opnås. Det kunne folkeskolen lære noget af og jeg tror grundlæggende, at det er vores form for skole som har den største chance for at overleve i fremtiden.

 

Desuden er brugerbetaling jo også et emne som tit er oppe at vende i den offentlige debat i øjeblikket – ikke mindst i forbindelse med velfærdsdiskussionerne - så spørgsmålet er om det ikke – inden en overskuelig fremtid - kommer dertil, at folkeskolen også bliver delvis brugerbetalt. For staten er de frie skoler langt fra den største økonomiske belastning.

 

Kommunikationsudvalget:

Kommunikationsudvalget har i år stået for planlægningen af forældremøderne samt et personale/ bestyrelsesmøde omhandlende sundhedspolitikken som tidligere nævnt.

Temaet: ”Skolekulturen – værdier, vaner og omgangsformer” på et tidligere personale/bestyrelsesmøde førte til flere diskussioner i bestyrelsen omkring friskolens værdier. Bestyrelsen besluttede derfor, at igangsætte en spørgeskemaundersøgelse blandt vores forældre. Det var vigtigt for os, at spørgsmålene på en enkel måde kunne belyse hvilke holdninger der er til det at være familie på en friskole og hvorfor forældrene netop vælger Ådalskolen. Dette skulle ses som et led i vore bestræbelser på, til stedse, at være på forkant med udviklingen.

Jeg vil gerne benytte lejligheden her til at gengive nogle af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen:

Vi modtog i alt 198 udfyldte spørgeskemaer, hvilket var yderst tilfredsstillende og et godt repræsentativt grundlag at konkludere ud fra.

Vi kan konstatere, at Ådalskolen har et positivt omdømme blandt dem der kender til skolen. Desuden er der mange som vælger skolen fordi den er lille. Men det mest interessante er, at der ikke er så mange som vi regnede med som valgte skolen fordi det er en friskole eller fordi skolen er baseret på grundtvig koldske værdier. Så der er basis for gode diskussioner fremover om hvorvidt der skal sættes et større fokus på, hvad det betyder, at Ådalskolen er en friskole baseret på grundtvig koldske værdier.

Det er tydeligt, at forældrene prioriterer klassesamværet højt hvilket er meget positivt fordi det styrker elevernes trivsel og gavner samarbejdet mellem skole og hjem. Samtidig overvejer vi om vi har for mange skolearrangementer, idet forældrene kun deltager i halvdelen af de aktiviteter der udbydes.

De fleste forældre vil helst kontaktes via mail, såfremt der ikke er tale om en akut situation. Dette har bl.a. medført, at skolens kontor nu har fået oprettet et forældre kartotek med mailadresser så information nu kan udsendes til samtlige familier via mail. Sker der ændringer i familiernes mailadresser skal kontoret derfor underrettes hurtigst muligt.

Hele konklusionen på spørgeskemaundersøgelsen kan i øvrigt ses på skolens hjemmeside.

Bestyrelsen vil bruge det kommende år på at få konklusionerne fra spørgeskemaerne indarbejdet i skolens værdigrundlag.

 

Skolens overordnede principper:

Enkelte forældre har benyttet lejligheden til – i slutningen af spørgeskemaet - at stille spørgsmål til bestyrelsen og/eller skolens daglige ledelse. Hoveddelen af spørgsmålene går på, om det er overvejet hvorfor nogle vælger at forlade skolen. Bestyrelsen har af samme årsag haft dette på dagsordenen.

 Overordnet vil jeg gerne understrege at bestyrelsen beklager hver gang en elev forlader skolen og vi ønsker naturligvis at være grundigt orienteret om årsagen hertil.

Årsagerne til udmeldelse er jo mange. Folk flytter, nogle til udlandet og kommer tilbage igen. Andre bliver skilt og flytter permanent. Udmeldelser af denne karakter kan vi ikke undgå.

En anden årsag kan være økonomien. Det er vigtigt, at vi ikke afskærer forældre fra at gå på skolen af økonomiske årsager – derfor bestræber vi os også på, at holde skolepengene på så lavt et niveau som muligt. Ådalskolen er blandt de friskoler på Fyn som har den laveste skolepenge sats. Og alligevel kan vi ikke helt undgå, at der sker udmeldelse på baggrund af privat økonomien.

 Samtidig må vi forholde os til, at vi lever i en tid hvor det bliver mere og mere normen, at ”zappe”. Forstået på den måde, at vi lever i en hverdag hvor der er ekstremt mange muligheder og valg hele tiden; vi zapper på fjernsynet, vi surfer på internettet, vi interagere både online og offline, vi afventer konstant nye og bedre tilbud og kommer dette fravælger vi måske allerede indgåede aftaler.

Er det også den tendens vi ser afspejlet i skolekulturen? Hvis ikke vi føler vi får det helt rigtige skræddersyede tilbud til vore behov i skolen så flytter vi til en ny skole for at se om vi der kan opnå det vi søger?

Hvis dette er/bliver tendensen fremadrettet kan vi – i bestyrelsen og ledelsen - kun tage dette til efterretning og forsøge at arbejde med udviklingen og tilpasse vores reaktionsmønstre. Efter min mening er det en af de største udfordringer vi har – ikke kun set i relation til skolens økonomi, men i høj grad også i forhold til arbejdet med klassens trivsel som helhed. Vi vil i bestyrelsen i det kommende år fortsætte med at intensivere arbejdet med at styrke skole/hjem samarbejdet – herunder opfordre ledelse og personale til at arbejde videre med tiltag på dette område.

Men bestyrelsen forventer samtidig, at en udmeldelse er varslet i god tid – dvs. at ledelse og eventuelle relevante personale er informeret på en ordentlig måde og har haft mulighed for at foretage nødvendige tiltag for at afhjælpe en evt. given problemstilling. Bestyrelsen forventer endvidere, at forældre grundigt har overvejet et skoleskifte herunder er klar over, at skolen ikke er pligtig til at tage elever tilbage såfremt skoleskiftet fortrydes på et senere tidspunkt.

Slutteligt er det vigtigt for mig at understrege, at en plads på skolen ikke er et produkt man køber, men et tilbud som man har et fælles ansvar for positivt at samarbejde omkring til fordel for alle parter involveret.

 

Afslutning:

Sikring af økonomien, dialog omkring skole/hjem samarbejdet samt fokus på udviklingen indenfor nye og tidssvarende undervisningsmaterialer bliver således nøgleordene i bestyrelsens arbejde i det kommende år.

Inden jeg slutter beretningen vil jeg benytte mig af lejligheden til at sige kontorets personale tak for hjælp og assistance i hverdagen. Det har stor betydning for mig som formand og bestyrelsen som helhed, at der er styr på den administrative formidling bestyrelse og ledelse imellem herunder hjemmeside og Åposten.

Samtidig vil jeg gerne på ny sige tak til Ole Olsen for et godt samarbejde samt en tak til mine samarbejdspartnere i bestyrelsen for jeres engagement og arbejdsomhed i det forgangne år.

Beretningen vil om kort tid blive lagt ind på skolens hjemmeside. TAK fordi I lyttede.

 

Pia Bøg Madsen