Beretning for 2007
 
Indledning:
 
Det har været et spændende og udfordrende år på Ådalskolen.
 
Det må det nødvendigvis blive, når det ved skoleårets begyndelse kan konstateres at ca. 40 % af undervisningstimerne skal læses af helt nye ansigter på Ådalskolen.
 
Men lade det være sagt med det samme: Det har været spændende på den gode måde og det har været en givende udfordring for vores skole. Det vil jeg vende tilbage til et par gange i denne beretning.
 
Det har naturligvis også været et spændende år, fordi den meget omtalte om- og tilbygning er sat i gang. Også dette emne vil jeg vende tilbage til.
 
 
 
 
Jeg plejer i bestyrelsens beretning, at fortælle noget om de mange aktiviteter, der foregår på vores skole i løbet af året. Det vil jeg ikke gøre så meget ud af i år, men blot konstatere, at vi stadig har en skole med et højt aktivitetsniveau, et stort engagement blandt personalet og eleverne samt en god, solid opbakning fra forældrene.
 
Arrangementerne i løbet af året er vi mange der efterhånden kender rigtig godt – emneuger, fastelavnsfester, onsdagsaftener, frittershow, skoleudflugt, motionsløb, fredagscaféer, julemøde, lejrskoler, skuespil og meget mere.
Hertil kommer jo også de klassearrangementer, der hvert år bliver etableret i de enkelte klasser.
 
I den forbindelse vil jeg gerne rette en stor tak til dem, der er med til at stable de forskellige arranngementer på benene og også tak de mange forældre og børn som støtter op omkring disse arrangementer.
 
Jeg vil dog lige ganske særligt anerkende den store indsats som lægges for dagen i skolens SFO. Igen i år har fritterpersonalet vist deres høje niveau med små og store aktiviteter, udflugter, shows mv. – og det med et rekord stort antal børn i skolens SFO.
 
 
Der er særligt 4 emner, som jeg vil koncentrerer mig om i denne beretning:
 
  1. Personalesituationen
  2. Skolens trivselspolitik
  3. Byggeriet
  4. Skolens økonomi
 
 
 
 
 
 
Personalesituationen:
 
Et af de arrangementer som skolen også lagde hus til i 2007 var en hyggelig afskedsreception for Aage Oksbjerg, som efter mange års fantastisk indsats på skolen valgte at gå på pension. Herfra skal lyde en stor tak for indsatsens til Aage, og særlig glædeligt er det at Aage alligevel ikke har sluppet skolen helt, således vi stadig kan have glæde af Aage´s store erfaring og viden i forbindelse med en del vikararbejde.
 
Aages pensionering skulle dog vise sig kun at være begyndelsen på den relativt store personalemæssige udfordring, som meldte sig tidligt på året.
 
Kristine, Pia og Mia skulle alle på barselsorlov i begyndelsen af skoleåret og Mette havde planlagt et års orlov til en jordomrejse.
 
Kort før skolestart måtte vi så også sige farvel til Dorthe Wortmann, som efter en hel del år på Ådalskolen valgte, at søge nye udfordringer på en anden skole lidt nærmere på sin bopæl.
Ærgeligt men også forståeligt.
Også til Dorthe skal der lyde en stor tak for indsatsen på vores skole, især i forbindelse med opstarten af 2 børnhaveklasser i 2006.
 
 
 
Alt dette betød, at vi på skolen måtte ud i en omfattende ansættelsesrunde i foråret.
Den resulterede i en enkelt ny fastansat lærer; Lars Vakker samt ansættelse af 4 årsvikarer i skoledelen, nemlig Sandra, Gry, Pia og Mette.
Herudover blev Thomas og Dora ansat hver især på deltid som vikar for Mia i fritteren.
 
 
Det er klart, at en så markant ”invasion” af nye ansigter på vores skole ikke kan gå helt ubemærket hen og det har naturligvis også haft indflydelse på både eleverne og lærernes hverdag.
 
Jeg synes vi er utroligt heldige her på vores skole.
Vi er blevet beriget med nogle dygtige og engagerede nye lærere og medarbejdere i personalekredsen. De har været tændte og velforberedte.
Og jeg er glad for og også lidt stolt over, at vi har en skole, der evner at tiltrække topkvalificerede, unge og dynamiske lærerkrafter.
 
En gang imellem er det godt for en gammel og traditionsbunden institution som Ådalskolen, at få nogle friske øjne og meninger på banen.
 
Til forældrekredsen vil jeg sige: Tak for den tillid I har vist de nye medlemmer i vores personalegruppe og også den tillid I har vist skolens ledelse i håndteringen af denne udfordring.
 
 
Det er lige nøjagtig i disse situationer, hvor vores skole skal vise, hvilket stof den er gjort af.
 
 
 
Trivsel
 
I sidste års beretning nævnte jeg, at vi bestyrelsen var i gang med, at få formuleret en egentlig trivselspolitik/antimobbestrategi.
 
Dette arbejde har vi nu tilendebragt, således at skolen nu har en officiel trivselspolitik, som blandt andet vil komme til at fremgå af skolens hjemmeside
 
I den forbindelse har vi også fået lavet en lille folder med et sammendrag af denne trivselspolitik.
Det er meningen, at denne folder skal udleveres til alle forældre på skolen.
 
Vores trivselspolitik er kommet i stand efter en hel del møder både i bestyrelsen og blandt skolens personale og på nogle fælles møder mellem lærere og bestyrelse.
Herudover har vi også 2 gange haft inviteret trivselskonsulent Benny Hansen fra Odense Kommune. – her sidste gang var til det store fælles forældremøde i november, hvor vi alle kunne få en smule indblik i, hvordan vi fremmer en god trivsel.
Det er blandt andet Benny Hansens tanker, der har inspieret til den nye trivselsfolder.
 
Som opfølgning på dette trivselsarbejde og mødet i november arrangerede vi i januar i år et foredrag med John Halse om børn og unges sprogbrug.
”Fuck dig” var den rammende titel for dette foredrag.
 
I bestyrelsen er vi af den opfattelse, at der ikke kan gøres nok for at fremme god trivsel blandt vore elever. Trivsel og tryghed er hele fundamentet for en god læringsproces.
At vi først nu har fået nedfældet en trivselspolitik på tryk betyder jo ikke, at skolen ikke har haft en holdning til dette emne tidligere.
Forskellen er blot, at der nu er mulighed for bedre at kunne synliggøre, hvad vi forstår ved god trivsel.
 
Og hvis god trivsel har indflydelse på eleverne faglige færdigheder – og det har det - så er der da noget der tyder på, vi har fat i noget af det rigtige.
Fornylig kunne man nemlig læse i Stiftstidende, at Ådalskolen elever lå i den absolutte top med hensyn til elevernes gennemsnitskarakterer.
 
Det må vi godt være lidt stolte af – især fordi den aktuelle undersøgelse er foretaget på baggrund af de forventninger man måtte kunne have til vores skole, når man tager hensyn til de enkeltes elevers forudsætninger - socialt, kulturelt og økonomisk.
Det vil sige, at der er taget højde for, at skolen overvejende frekventeres af såkaldt ressourcestærke familier.
 
 
 
 
 
 
Byggeri
 
I 2007 fik vi langt om længe påbegyndt det planlagte byggeprojekt. Et projekt, der betyder nye flotte rammer for vores yngste elever – både i skoletiden og i den tid børnene er i fritidsordning.
 
Også de voksne, der har deres primære gang blandt vore yngste elever får glæde af nogle spændende, lyse og indbydende lokaler at arbejde i.
 
Omgivelser, der forhåbentligt giver en fortsat lyst og vilje til, at skabe det trygge, kreative og spændende undervisningsmiljø, som vi kender så godt og som fortsat skal være et af ådalskolens kendetegn.
 
Jeg ved, at mange har ventet længe og lidt utålmodigt på at dette byggeri skal blive færdiggjort, så vi får de tiltrængte forbedrede pladsforhold både i skoledelen og i fritteren.
 
Den forberedende fase har været lang – det medgiver jeg gerne – men det er heller ikke hver dag, at skolen bruger godt 5 mill. kroner, så det har ligget bestyrelsen og skolens ledelse meget på sinde, at vi har gjort vore undersøgelser grundigt og at vi har været særdeles godt forberedt på dette projekt.
 
Nu varer det heldigvis ikke længe inden byggeriet er færdigt - så jeg synes vi i fællesskab skal glæde os til vi kan indvie de nye lokaler.
 
 
Men husk nu. Det er ikke de flotte rammer, der skal drive vores skole. Det er dét vi fylder disse rammer ud med af menneskelige kvaliteter og det gælder både lærere, pædagoger, vi forældre og vores børn.
 
Hvis ikke vi i et stadigt forpligtende fællesskab vil bakke op om skolen (i medgang og modgang fristes jeg næsten til at sige) ja så batter det ikke rigtig noget, at vi kan bryste os af nogle flotte bygninger.
Det er jo kun ydre ting, citat Niels Hausgaard.
 
 
Økonomi:
 
 
Når jeg før talte om, at være godt forberedt, så tænker jeg ikke mindst på den økonomiske side af sagen.
Og her kan jeg sige, at økonomien i byggeprojektet holder. De beregninger vi fremlagde for et år siden er stadig gældende.
 
Det bringer mig til at sige lidt om skolens økonomi i øvrigt:
 
Selv om jeg synes vi som regel er godt forberedt i økonomiske anliggender, så er der alligevel en gang imellem noget, der kommer lidt bag på os.
 
Hvis nogen for et par år siden havde sagt til mig, at i 2007 vill der være 5-6 nye ansigter iblandt skolens medarbejdere, så ville jeg nok have trukket lidt på smilebåndet og sagt: Den hopper jeg ikke lige på;
 
Men men det er svært at spå – især om fremtiden.
 
Med så mange nye ansigter blandt vore yngste elever blev der ved planlægningen af skoleåret 2007/2008 foretaget nogle opgraderinger af timenormeringen.
Der blev sagt med andre ord afsat nogle flere voksen timer til undervisning, forberedelse, evaluering osv.
 
Dette gjaldt både for skoledel og fritterdel og formålet var helt klart at sørge for så trygge og stabile rammer som muligt for vore elever, men også at give vore nye lærere mulighed for et godt samarbejde og konstruktiv sparring med hindanden.
 
Den slags koster som bekendt penge og det har bevirket, at vi har brugt lidt flere penge på undervisning end vi havde budgetteret med i 2007.
 
Årsregnskabet ender ud med stort set at gå i nul, dvs. et lille underskud p ca. kr. 3.000,00 mod et budgetteret overskud på kr. 356.000
 
Jeg vil godt understrege, at skolen stadig har en sund og stærk økonomi med en pæn egenkapital og med et solidt fundament for fremtiden.
 
Fundamentet skal bl.a. ses i lyset af, at der stadig er en utrolig stor søgning til vores skole.
Frem til år 2012 er der hvert år mellem 60 og 90 børne skrevet op til start i børnehaveklassen.
Til start i år 2013 dvs. børn født i 2007 er der opskrevet 40 børn og for børn født i 2008 – altså i år er der allerede opskrevet 7 børn til start i 2014.
 
Og så langt øjet rækker er der ikke udsigt til en situation med kun søskende børn i et klassetrin, således som det skete i 2006.
 
Med hensyn til skolepenge, bliver der igen i år foretaget en regulering, således at skolepenge for 1 barn hæves til kr. 735,00, for 2 børn bliver skolepengene kr. 1.102,00 og for 3 eller flere børn kr. 1.286,00.
 
Lidt løst og fast:
 
 
Nu ved jeg jo ikke om i har savnet det!
Men det plejer jo at være sådan, at vi fra bestyrelsen kommer med et lille holdningsrelateret indlæg på de årlige forældremøder i begyndelsen af skoleåret.
 
Det valgte vi, at undlade i 2007 blandt andet for at give mere tid til dialogen mellem lærere og forældre på de enkelte møder. I næste alle klasser var der jo nye lærere på skemaet i et større eller mindre omfang.
 
 
I stedet blev der som jeg har nævnt tidligere arrangeret 2 gode foredrag med hhv. Benny Hansen og John Halse
 
I bestyrelsen synes vi, at vi havde 2 gode aftener med et dejligt stort besøg – og vil vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for store opbakning til disse foredragsaftener.
 
Jeg er sikker på, at vi alle forlod disse aftener en anelse klogere end da vi kom.
 
 
Som I sikker ved har vi et elevråd her på skolen. Her i slutningen af 2007 modtog bestyrelsen et lille brev fa elevrådet med nogle rigtig gode og kostruktive forslag til forkellige tiltag og forbedringer på skolen.
Det handlede bl.a. om etablering af nogle nye aktiviteter i forbindelse med legepladsen, oprettelse af såkaldte legepatruljer, forbedringer på skolens bygninger osv.
Som sagt en række gode forslag fra elevrådet.
 
I bestyrelsen er vi utrolig glade for, at vi har et aktivt elevråd, som tager del i skolens liv og er interesseret i at påvirke de beslutninger, der skal tages på skolen.
Det viser, at både voksne og børn deler tanken om det forpligtende fællesskab – så herfra en stor tak til elevrådet for indsatsen i 2007.
 
 
 
Nu lakker beretning mod enden og jeg skylder vist lige en enkelt kommentar om skolens hjemmeside.
 
På sidste års generalforsamling nævte jeg, at vi var i gang med en fornyelse af skolens hjemmeside.
 
Dette arbejde er nu næsten tilendebragt. Det har været ret omfattende blandt fordi der i den valgte løsning også ligger et fuldstændigt intern kommunikationssystem, som skolens personale også skal have implementeret.
 
Men jeg tør godt love, at Ådalskolen inden for en forholdsvis overskuelig tid, dvs. inden sommerferien har en ny, flot og mere overskuelig hjemmeside.
 
Til allersidst vil jeg gerne rette en stor tak til alle i skolekredsen, der på den ene eller anden måde har gjort en indsats til gavn for fore skole. Her tænker jeg bl.a. på dem, der giver en hånd med ved forskellige arrangementer, f.eks foredrag, skuespil, onsdagsaftner osv.osv
 
Til Ole, til personalet og til mine kolleger i bestyrelsen – tak for endnu et godt og konstruktivt samarbejde i 2007.
 
Tak til vores 2 tilsynsførende Kirsten og Leif for et særdeles kompetent tilsyn.
 
Og til sidst en særlig stor tak til Marianne Knudsen, som har valgt at træde ud af bestyrelsen ved denne generalforsamling. Marianne er den af os, der har siddet længst i bestyrelsen – 9 år er det blevet til og jeg vil gerne sige: Det har været en stor fornøjelse, at arbejde sammen med dig – du og dit arbejde har været en stor gevinst for vores skole.