Forord

I de senere år har vi her på Ådalskolen brugt megen tid på at drøfte skolens værdigrundlag. Det har vi bl.a. gjort, fordi der i skolekredsen i dag efterlyses en større synlighed af skolens holdninger, og fordi Undervisningsministeriet faktisk kræver, at skolens værdigrundlag er skriftligt formuleret og tilgængeligt for alle.

Når vi har valgt at bruge megen tid på dette arbejde skyldes det naturligvis også, at vi synes, emnet er vigtigt,  men også, at den proces, vi går igennem, når vi drøfter disse ting, er meget vigtigere end det færdige skriftlige resultat.

En sådan skriftlig formulering kan nemlig nemt blive lidt af en floskel og en masse flotte ord uden indhold. Men vi ved, at der bag den skriftlige formulering ligger en masse snak med forældre, mange møder og lang debat mellem skolens bestyrelse og personale, så vi med rette kan sige, at skolens holdninger har været drøftet og diskuteret grundigt i forbindelse med dette arbejde. Det har været en spændende og givende debat, hvor vi har krydset holdninger med hinanden både her på skolen, men også med andre grundtvig/koldske friskoler.

Hovedgrundlaget for vores debat har været at diskutere, hvad det er for forhold, der rent faktisk gør Ådalskolen til det den er.

Faktisk blev opgaven så stor, at vi valgte at lave 5 grupper blandet mellem lærere og bestyrelse, der hver især fik et konkret emne at diskutere og derefter komme med et oplæg til den samlede personalegruppe og bestyrelse. Hvert emne bidrager til det samlede billede af Ådalskolen

Herefter fandt vi i fællesskab en formulering, der beskriver Ådalskolens ideer, arbejde og holdninger inden for disse 5 kerneområder.

Det er dette arbejde og disse holdninger, der samlet set gør Ådalskolen til det, den er. Dette er vores værdigrundlag. Vi håber med dette, at give alle et godt billede af, hvad Ådalskolen er, hvad vi kan, og hvad vi står for.

Bestyrelsen.

 


 

Ådalskolens værdigrundlag

Ådalskolen er en friskole, som bygger på det grundtvig/koldske menneskesyn og skoletanker, hvor der lægges vægt på at børn, forældre og lærere mødes i et forpligtende fællesskab om skolens liv. At skolen er en friskole betyder, at skolen er en sammenslutning af forældre, som påtager sig ansvaret for de overordnede principper for elevernes dannelse og undervisning. Det foregår i samarbejde med skolens elever og lærere.

Intentioner

Undervisningen skal udvikle elevens selvværd, ansvarlighed og samarbejdsevne med respekt for den enkeltes og andres personlighed.

Desuden skal eleven have en undervisning, så de når et fagligt niveau i de traditionelle fag, hvorved deres muligheder i det videregående skole- og uddannelsessystem ikke begrænses.

Eleven skal bibringes færdigheder i såvel det boglige som det praktisk/musiske, således at eleven opnår en livsduelighed, og kan gå ud i livet med en selverkendelse, åbne sanser, tro på egne evner og muligheder.

Udover i den daglige undervisning, søger vi at indfri disse intentioner via skole/hjem samarbejde, aktiviteter inden- og udenfor skoletiden, fortælling og morgensang.

Skole/hjem samarbejde

Vi lægger vægt på den jævnlige og gode kontakt mellem skole og hjem, der er præget af ansvar, respekt for og tillid til hinanden. Det forventes, at forældrene er engagerede i børnenes hverdag på skolen, og bl.a. i videst mulig udstrækning deltager i arrangementer på skolen.

Forældre er også velkomne til at være med i undervisningen.

Den løbende dialog forældre og lærer imellem er meget vigtig.

Forældre kan altid kontakte lærerne, hvis de har brug for en snak om eleven, ligesom skolen gerne vil kontaktes, hvis der sker væsentlige forandringer i familien, så der kan tages vare på, drages omsorg for og imødekomme eleven.

Skolen kontakter altid forældrene, hvis der er længerevarende problemer eller akut opståede tillidsbrud.

Eksempler på skole/hjem samarbejdet i praksis

Skolelederen har, ved indskrivning af kommende elever en snak med alle forældre, hvor de bliver gjort bekendt med skolens værdigrundlag, og hvilke forventninger skolen har til forældrene og børnene.

Forældremøde i Børnehaveklassen (BHK) inden skolestart med børn og forældre, hvor der igen snakkes om skolens forventninger til samarbejdet.

Lærerne afholder hjemmebesøg i 1 .klasse, og af og til ved klasselærerskift.

Velkomstfest for BHK og 1 .kl. i løbet af sensommeren, 1. klasses forældre arrangerer og inviterer.

Forældremøde i alle klasser i løbet af efteråret med deltagelse af et bestyrelsesmedlem. Disse forældremøder kan sagtens planlægges af forældre. Hvis behovet for et ekstraordinært forældremøde opstår, er der, efter aftale med klasselæreren, mulighed for et sådant. På 7. klassetrin afholdes et alkoholmøde i forbindelse med efterårets forældremøde, hvor forældrene får mulighed for at diskutere alkoholpolitik og holdninger.

Ved den lejlighed definerer klassens forældre en alkoholpolitik, som revurderes hvert år.

Forældresamtaler finder ligeledes sted i løbet af skoleåret, hvor dansk- og matematiklæreren altid deltager, senere i forløbet deltager sproglærerne også. Fra ca. 6.kl. deltager eleverne i disse samtaler. Indtil 2. klasse er der to af disse samtaler om året. Derefter er den anden samtale i skoleåret en elev-lærersamtale.

I foråret afholdes endnu et forældrearrangement, som oftest er et lejrskolemøde, hvor forældrene orienteres om lejrskolen.

Der vælges to forældrerepræsentanter pr. klasse pr. år, som kan arrangere diverse arrangementer, fester for eleverne og hjælpe til ved møder.

Sedler og anden information kommer ud i god tid. Å-posten kommer ud en gang om måneden, hvor forældrene løbende orienteres om skolens arrangementer og lignende. Sommerposten udkommer umiddelbart før sommerferien og indeholder bl.a. adresser på alle elever, lærere og bestyrelse.

Det er et fællesansvar at eleven trives og kan undervises. Det er forældrenes ansvar, at eleverne møder udhvilede og velforberedte til skoledagen.

Gensidig loyalitet er et vigtigt nøgleord, og eventuelle uoverensstemmelser med skolen bør  ikke diskuteres i børnenes påhør.

Morgensang, Fortælling og Historie.

Hver morgen samles vi til morgensang, hvor vi synger et par sange og lytter til fadervor. Det giver en rolig og god start på dagen, og eleven får kendskab til forskellige salmer og sange – samtidig styrkes følelsen af fællesskab.

Morgensangen giver mulighed for, at eleverne lejlighedsvis kan præsentere noget af det, de har arbejdet med (musik, historie, skuespil o.l) 

Samtidig er morgensangen et godt forum til kollektiv formidling af information.

Udover morgensangen er fortællingen en vigtig del af skolen bl.a. på baggrund af Kold’s tanke om læring gennem fortælling.

Fortælling er et dannelsesfag. Eleverne lærer at lytte, lærer at uddybe ting og gøre dem levende.

En god måde at formidle oplevelser på.

Vi bruger fortællingen, fordi det er godt for fællesskabet, da det skaber bedre kontakt mellem elev og lærer – eleverne skaber deres egne billeder, og fortælling er mere levende

Der er mest fortælling i de små klasser, men bruges også i de større klasser især omkring specielle emner eller emnedage.

Skolens historie er selvfølgelig en vigtig del af dagligdagen.

Vi har valgt at gøre den nedskrevne historie offentlig tilgængelig via hjemmesiden. Både i dens fulde ordlyd, Jubilæumsskrifter, men også som kronologiske stikord, krydret med righoldigt billedmateriale.

Se den spændende historie på www.aada.dk

Fritid på Ådalskolen

Det er vor ambition at være et samlingspunkt  – et naturligt og rart sted at være og tilbringe sin fritid for hele skolekredsen – både børn og voksne

I den grad det kan forenes med skolens værdier, vil vi også tilbyde vores skole til vores lokale samfund – heraf f. eks. samarbejdet med Bellinge Gymnastikforening, sangforeningen mv. Vi vil deltage og ånde  i det lokale liv, vil vil ses og høres, og vi vil gøre en forskel.

Til de voksne tilbydes der året  igennem (udover gymnastik og sangforening) arrangementer af forskellig art, f. eks. foredrag, forældrefest,  teater osv. Særligt målrettet børnene er tilbuddet om at deltage i gymnastikforeningen og musikskolen; men det som fylder allermest på skolen, er vel nok  Skolefritidsordningen (SFO), som er et tilbud til skolens børn fra BHK til og med 3. klassetrin.

SFO er et attraktivt og indholdsrigt tilbud både før og efter skoletid i tæt samarbejde med skolen.

For os i SFO er det vigtigt at støtte op om og være der for børnene. At hjælpe dem til at trives og udvikle sig – at skabe rammer som fremmer børnenes fantasi og kreativitet  - at gøre dem til glade børn med appetit på livet.  En meget vigtig forudsætning for, at dette kan lykkes, er samarbejdet med skolen. De informationer, skolen videregiver til SFO kommer børnene til gavn.  Har der f.eks. i løbet af dagen været konflikter, kan SFO være opmærksom og følge op. Det kan også være længerevarende sygdom, død,  skilsmisse og andre ting, som berører børnene meget, og som vi voksne kan hjælpe med at takle – enten ved at snakke med børnene – eller blot ved at holde i hånd. Dette er bl.a. årsagen til, at pædagoger fra SFO  deltager i forældremøderne.

Men samarbejde er også andre ting. F.eks. er det ved flere af skolens arrangementer en tradition, at SFO er med i planlægningen,  og i form af aktiviteter med børnene forbereder ”den store dag”, eller som det sker i forbindelse med  emneuger, - følger op og arbejder videre med børnene.  

En stor del af tiden i SFO foregår udendørs, fordi vi netop vægter udendørsoplevelser højt. Vi mener, udendørsaktiviteter giver sunde børn og sjove fælles oplevelser. I naturen kan både børn og voksne lære meget af hinanden.

Samarbejdet med forældrene er naturligvis også meget vigtigt. 

Informationer om aktiviteter og hændelser sker dels gennem fritternyt, og dels i forbindelse med den daglige afhentning, hvor vi gerne tager os tid til en lille snak. Desuden deltager vi i forældresamtalerne.

Aktiviteter

Vi har et højt aktivitetsniveau  på Ådalskolen fordi vi mener, det i høj grad underbygger det sociale samvær elev, forældre og lærer imellem. Her vil vi kort beskrive et par af de aktiviteter som vi vægter højt på skolen;

Skoleudflugt

I august arrangerer 4. kl.’s forældre en fælles udflugt. Det foregår typisk en lørdag/søndag, hvor man møder på skolen og kører til et nærmere bestemt sted. Idéen med udflugten er, at børn og forældre får snakket, hygget og leget sammen, før turen går hjemad.

Onsdagsaftener

Vi afholder 3 onsdagsaftener i november. Fra kl. 17.00 – 19.00 har vi  10 – 12 åbne værksteder, som ledes af frivillige forældre/bedsteforældre. Her kan man hygge sig sammen og producere en masse spændende ting. Aftenen slutter med fællesspisning, hvor et frivilligt madhold sørger for forplejningen.

I øvrigt vægtes lejrskoleaktiviteter på skolen meget højt. Derfor tager alle skolens 10 klasser hvert år på lejrskole rundt omkring i landet, og de større elever oplever også at turen går til udlandet. Socialt mener vi, at det har stor betydning for klassernes trivsel, at eleverne”oplever” hinanden på en anderledes måde og under andre former end i dagligdagen.

 Vi opfordrer til at finde information vedrørende øvrige aktiviteter på Ådalskolens hjemmeside; www.aada.dk under ”kalender”. 

Hjemmeside

For at følge tråd med udviklingen, og for at honorere undervisningsministeriets krav om åbenhed omkring værdigrundlag, intentioner m.v. har Ådalskolen udviklet en hjemmeside: www.aada.dk.

Udover nærværende værdigrundlag, indeholder hjemmesiden bl.a. aktivitetskalender, information om fag, klasser og skolens organisation i øvrigt. Desuden findes på hjemmesiden ”klasssewebs”, som primært er administreret af en eller flere forældre fra de enkelte klasser. Siderne indeholder ”løst og fast” om,  hvad der rør’ sig i klasserne, desuden benytter enkelte lærere dem til supplerende oplysninger i forbindelse med lektielæsning. Via ”Skolekom”, har alle elever en E-mail adresse.

Skolens bestyrelse har defineret en hjemmesidepolitik, som følger datatilsynets anbefalinger mht. beskyttelse af elever og læreres identitet.