Tilsynserklæring 2015

Ådalskolen – Fangel Friskole

Institutionsnummer 461047

Tilsynsførende    Ellen lykke Nielsen

 

Som tilsynsførende på Ådalskolen  - Fangel Friskole er det min opgave at føre tilsyn med:

Jeg har i indeværende skoleår 2014 – 2015 besøgt skolen en del gange.
Jeg har besøgt samtlige klasser fordelt på følgende datoer:

 

Jeg har igen i år valgt at besøge de enkelte klasser en hel dag. Besøgene har jeg tilrettelagt, så jeg i alle klasser har overværet undervisning i dansk, matematik og engelsk. Når man er med i klasserne en hel dag, får man naturligvis mange andre oplevelser med i tilgift, både af fagligt og socialt indhold. På den måde får jeg mulighed for at fornemme ånden og det sociale liv i klasserne.

Ud over de nævnte tilsynsdage har jeg været på korte besøg i emneugerne, hvis indhold i år bl.a. har været ” 200 - års jubilæet for undervisningspligtens indførelse” og ”Uge sex”. Jeg har overværet skolekomedie og projektfremlæggelse i 9. klasse.

Alle tilsynsbesøg har været anmeldt i god tid og tilbagemeldinger fra lærerne har givet mig mulighed for at kende til undervisningens indhold de pågældende dage.

Da jeg har adgang til personaleintra, kan jeg løbende følge med i skolens hverdag og aktiviteter. Her har jeg også adgang til at se lærernes årsplaner. Det suppleret med skolens hjemmeside giver et godt indblik i skolens liv og virke.

Den nye skolereform og lærernes nye arbejdstidsregler har naturligvis også sat sit præg på Ådalskolen. Således er elevernes timetal blevet tilpasset, så det svarer til timetallet i folkeskolen. Det betyder bl.a. at der nu undervises i engelsk fra 1. klasse. 

Det har igen i år været en stor glæde at følge de forskellige aktiviteter i klasserne.

Jeg føler mig altid velkommen og bliver taget godt imod af både børn og voksne, ligesom der for det meste er tid til en god og konstruktiv dialog med skolens ansatte.

Da jeg følger undervisningen i dansk, matematik og engelsk i alle klasser, får jeg et tydeligt indblik i fagemner, undervisningsformer og udviklingen gennem et helt skoleforløb.

På det danskfaglige område fra tidlig sprogforståelse i børnehaveklassen til romanlæsning og tekstanalyse i de ældste klasser, læsning af norsk og svensk på mellemtrinet, diktat- og historieskrivning, fremførelse af små skuespil og forberedelse af projektopgaver.

Ligesom der på det matematiske område arbejdes med de forskellige regningsarter, der udvikler sig fra de tidligste plus og minus opgaver til beregning af areal, rumfang, ligninger, problemregning m m.

At engelskundervisningen nu begynder i 1. klasse, ser jeg som en stor udfordring både for børn og undervisere, da det må være svært at holde fokus med kun en lektion om ugen. Men jeg oplevede en flok glade og forventningsfulde børn og en undervisning, hvor legen med sproget var i fokus.

På alle klassetrin blev der arbejdet med forskellige emner, oplæsning, oversættelse og mundtlige og skriftlige opgaver, som gav indtryk af god forståelse af og indlevelse i sproget.

Jeg kan hermed bekræfte, at der over hele linjen bliver arbejdet med de faglige emner, det hører til på de forskellige klassetrin og som kræves for at leve op til skolen mål, som er undervisningsministeriets Fælles Mål 2009.

Undervisningen lægger op til en vekslen mellem individuelle opgaver og gruppearbejde. Undervisningen bærer præg af stor faglighed, engagement og velforberedte lærere.

Under mit besøg i 9. klasse havde jeg den store fornøjelse at være med i den indledende fase til forberedelse af deres projektopgave, hvor det overordnede emne var ”Tid”. Det var spændende at følge med i det tankemylder, der kom på bordet i grupperne. Enkelte valgte at arbejde alene.
Jeg var derfor glad for at få mulighed for at være med til fremlæggelsen to uger senere.
Tankemylderet havde ført til mange forskellige emner, som alle havde en eller anden relation til den tid vi lever i. Som eksempel kan nævnes ”Menneskets brug af sociale medier i nutiden” og ” Klimaforandringer og drivhuseffekt”.
Det var en rigtig god oplevelse, hvor eleverne viste, at de magter at stå frem for mange mennesker og fremlægge deres projekt sikkert og frimodigt, og at de mestrer brugen af den moderne teknologi.
Deres fremlæggelser gav indtryk af elevernes forståelse og indlevelse i den tid og det samfund, de er en del af.

Brugen af computere i undervisningen fylder mere og mere i den daglige undervisning i flere af skolens fag. Et hjælpemiddel, som eleverne viser stor fortrolighed med og brugen af, men som også kan virke forstyrrende på indlevelsen, da den har mange muligheder.

I målene for skolens trivselspolitik står bl.a.: ”Skolen skal være et trygt og udviklende miljø, som danner rammerne omkring elevernes faglige og sociale læring. Selvværd og sociale kompetencer er vigtige læringsmål i sig selv og er også fundamentet for elevernes faglige udvikling”.

Det er mit indtryk at eleverne på Ådalskolen vokser op i et trygt skolemiljø og jeg erfarer at lærerne laver trivselsundersøgelser på ”Klassetrivsel.dk”, som kan give et billede og en god fornemmelse af den enkelte elevs og klassens trivsel.

Eleverne på Ådalskolen er altid tæt på en eller flere voksne, som er med til at skabe en tryg ramme for elevernes udvikling og læring.
Skolen giver eleverne mange udfordringer og oplevelser, som er til gavn for deres almene udvikling og forståelse af det samfund, som de lever i.

Trods besparelser og omlægninger kommer alle børn stadig på lejrskole hvert år. Af andre aktiviteter kan nævnes: ”Madpakkens dag”, ”Bag for en sag”, ”Alle børn cykler”, ”Sæt skolen i bevægelse”, ”Børn løber for børn”, 8. og 9. klasses deltagelse i Skolevalg 2015 og dertil kommer forskellige sportsstævner og teaterture.

På baggrund af mine iagttagelser kan jeg konkludere:

 

Marts 2015

Ellen Lykke Nielsen