Beretning Ådalskolen  21.3.2012.

 
Så er endnu et bestyrelses år ved at runde af og jeg vil her i min beretning komme ind på hvad vi i bestyrelsen har arbejdet med i det forgangne valgår - hvor langt vi er nået med de fokusområder som vi sidste år satte os for at yde ekstra opmærksomhed - og ikke mindst hvilke fokusområder vi har valgt at arbejde videre med i det kommende valgår såfremt bestyrelsen får mandat hertil.
Efter sidste generalforsamling blev bestyrelsen konstitueret med jeg selv som formand, Morten La Cour Petersen som næstformand og Gertie Sørensen som protokolfører.
Herefter blev følgende udvalg nedsat: Økonomiudvalg, ansættelsesudvalg, kulturudvalg, kommunikationsudvalg, vedligeholdelsesudvalg  og ad hoc værdigrundlagsudvalg. Herudover blev det besluttet, at Morten skulle være bestyrelsens bindeled til elevrådet.
 
 
Hvad har vi så arbejdet med i det forgangne år:
Først og fremmest har vi siden skolestart sidste år fået forældreintranettet op at køre med stor succes herunder fået struktureret informations flowet således, at vi er enige om hvilke mere generelle informationer der skal ligge tilgængelig på hjemmesiden og hvilke informationer der skal kommunikeres dagligt via forældreintranettet.
En lidt træls episode blandt vore daværende elever i 4 klasse i forbindelse med deres brug af elektroniske medier i fritiden betød, at vi måtte gøre noget for at sikre en ekstra indsats på dette område. Der blev af nogle lærere hurtigt taget initiativ til, at få arrangeret et besøg af medie rådet. Det var et spændende og lærerigt besøg både for elever, lærere og forældre fordi de kunne tilbyde nogle rigtig gode redskaber til at håndtere de konflikter som netop kan opstå som følge af elevers brug af de elektroniske medier. Vi har taget beslutning om, at der fremadrettet skal tilbydes et møde med medie rådet enten i 3 eller 4 klasse – muligvis tidligere alt efter udviklingen på dette område.
I forbindelse med regeringsvalget i september sidste år fik vores bestyrelsesmedlem – Henrik Wenckel – arrangeret et valgmøde her på skolen med relevante lokale politikere fra de fleste partier. Det var utrolig spændende og det eneste vi kunne have ønsket os var et lidt større fremmøde når nu der var brugt så mange kræfter på at få politikkerne til at kigge forbi.
Vi har også i bestyrelsen været meget obs på, at Ådalskolen skal følge med den teknologiske udvikling herunder sikre, at undervisningsredskaberne matcher de redskaber som eleverne senere skal gøre brug af ude i det virkelige arbejdsliv. I den forbindelse har vi har vi haft Anders Pilgård – lærer fra Nordvestskolen - på besøg for at høre om deres erfaringer i forbindelse med indkøring af smartboards. Formålet var også for os, at prøve at undgå nogle af de faldgrupper der er i forbindelse med indkøring af ny teknologi eksempelvis; hvilke tekniske problemer kan der opstå -  hvilken målgruppe er vigtigst at starte med – og hvordan motiveres og undervises lærerne så der er tryghed omkring projektet og ikke mindst processen.
 
 
Efterfølgende har vi i bestyrelsen brugt en del tid på at diskutere både hvilken teknologi der skulle indkøbes og til hvilke klasser. De 4 nye smartboards, som nu er indkøbt, er derfor også først for nyligt opsat i 6, 7, 8 og 9 klasse og taget i brug her efter vinterferien.
Efter så mange overvejelser og diskussioner er det derfor også rigtig rart, at kunne fortælle at beslutningen omkring investering i smartboards, på nuværende tidspunkt har vist sig, at være en stor succes. Der fortælles om elever som bliver mere engageret i undervisningen, om sjove episoder hvor eleverne må hjælpe læreren med de mere tekniske udfordringer og generelt om et mere fleksibelt brug af internettet. I det hele taget et projekt som har vist sig at være en kæmpe gevinst for både elever og lærere.
 
 
En af de større opgaver vi havde besluttet skulle færdiggøres i det seneste bestyrelses år var en opgradering af skolens værdigrundlag. Vi var 3 fra bestyrelsen som satte os sammen for at tænke nye tanker og frem for alt arbejde for at få et enkelt og overskueligt værdigrundlag som kort og præcis kunne fortælle hvem Ådalskolen er og hvad den står for.
Det var vigtigt for os, at gøre den enkel og præcis således, at vi kan huske grundelementerne og dermed skabe et fælles sprog og forståelse når vi diskutere vores værdigrundlag. Da oplægget var færdigt, præsenterede vi den for personalet hvorefter bestyrelsen via feedback og tilkendegivelser fra personalet kunne godkende og herefter præsentere det nye værdigrundlag på hjemmesiden. Vi har efterfølgende forsøgt at oplyse forældrene om det nye værdigrundlag på forældremøderne og jeg vil igen benytte denne lejlighed til endnu engang at opfordre jer forældre - som er til stede her i aften - til at kigge det igennem på hjemmesiden hvis ikke I allerede har gjort det.
 
 
Økonomien har naturligt også været en af vore vigtige fokusområder.
Ådalskolens resultatopgørelse for 2011 udviser et overskud på 141 tkr. mod et budgetteret overskud på 62 tkr. Der er flere årsager til budgetafvigelsen, heriblandt at den planlagt investering i smartboards til de ældste klasser blev udskudt til starten af 2012. Skolens egenkapital er pr. 31. december 2011 på godt 8 mio. kr.
 
Generelt udviser Ådalskolen en passende tilbageholdenhed i udgifterne, som det kræves af Ministeriet for Børn og Undervisning. Det er dog nødvendigt, at skolen fortsat udvikler sig, og vi har derfor prioriteret følgende aktiviteter:
 
 
 
Den forventede økonomiske udvikling
 
 
Ådalskolens udgifter forventes at stige med den almindelige prisudvikling.
 
I løbet af årene 2010 - 2014 reducerer Ministeriet for Børn og Undervisning tilskuddet til de frie grundskoler fra 75% til 71% af de gennemsnitlige omkostninger i folkeskolen (i 2012 er tilskuddet på 73%). Reduktionen er et led i de almindelige besparelser i Staten som følge af den igangværende finanskrise, men da der også sker besparelser i folkeskolen rammes de frie skoler dobbelt hårdt.
 
Ledelsen vil fortsat arbejde med disse forhold – heriblandt undersøge mulighederne for at øge indtægtsgrundlaget – således, at Ådalskolen også i fremtiden vil have en sund økonomi. Som led i dette har vi i bestyrelsen besluttet, og er ved, at øge klassekvotienten til 22 elever pr. klasse. I 7. – 9. klasse kan der være op til 24 elever for at fremme ungdomskulturen.
 
 
Bestyrelsens fokusområder i 2012:
 
For fortsat at være en attraktiv skole ønsker bestyrelsen – og vurderer det nødvendigt – at foretage en løbende renovering af undervisningslokalerne og social rum samt at fortsætte udbygningen af bl.a. it-området – herunder anskaffelse af smartboards til samtlige klassetrin.
 
Bestyrelse og personale har mange ønsker. Derfor er prioriteringer og økonomi herunder lånemuligheder i forhold til alle de ting vi gerne vil have lavet et must. Udover almindelig vedligeholdelse og renovering har vi også ønsker som helt nye faglokaler bl.a. fysiklokalet og som det ultimative en ny halv hal. For at få lavet en fornuftig plan har jeg derfor i sinde at nedsætte et udvalg med Ole i spidsen i det kommende bestyrelses år som skal arbejde med disse prioriteringer og økonomien heri. Vi vender tilbage med mere information når vi er klar til det.
Et tilbage vendende fokusområde er for den nuværende bestyrelse helt klart skole/hjem samarbejdet. Det bliver vi nok aldrig færdige med. Vi er hele tiden opmærksomme på vigtigheden af, at kommunikationen mellem skole og hjem er så optimal og dækkende som muligt.
 
 
Vi har i den forbindelse i bestyrelsen senest besluttet, at der i det kommende bestyrelses år skal arbejdes med en konsekvenspolitik på skolen. En politik som åbent og klart beskriver overfor både elever og forældre hvilke konsekvenser det har hvis ikke eleverne udviser acceptabel opførsel i skoletiden. Vi håber, at vi ad denne vej får mulighed for, at sikre en ensartet håndtering af bl.a. konflikter og konsekvenserne heraf og at forældrene får mulighed for at kende – og forholde sig til konsekvenserne allerede ved optagelse på skolen således, at vi i vores skole/hjem samarbejde undgår misforståelser og bristede forudsætninger i så vidt et omfang som det er muligt.
 
 
Bestyrelsen vil gerne kvittere personalet for jeres indsats og engagement i hverdagens undervisning. Vi er slet ikke i tvivl om, at vi har et rigtig stærkt hold i jer og det sætter vi stor pris på. Et godt eksempel herpå var i forbindelse med den seneste emneuge hvor skolen blev omdannet til Åby. Sikke et tilløbsstykke afslutningen blev – jeg tror aldrig i de ca. 12 år jeg har været tilknyttet skolen at jeg har set så mange mennesker til et arrangement på skolen. Det var virkelig en stor oplevelse ikke mindst for vores børn. En stor tak til personalet for deres engagement og indsats i forbindelse med projekt Åby.
 
 
Jeg tror heller ikke, at der er nogen der er uenige i, at det igen har været nogle velplanlagte og velafholdte arrangementer der – via hjælp fra forældrene - har været afholdt i løbet af året. Det er dejligt at se, at vi både kan holde fast i traditioner og samtidig finde på nye spændende ideer til nye arrangementer – til stor gavn for alle i fællesskabet.
 
Til slut vil jeg gerne sige tak til Ole for endnu et års godt samarbejde. Tak til sekretariatet – Rie, Rikke og Anne Marie fordi I altid er klar med en hjælpende hånd.
Også en stor tak til mine bestyrelseskolleger. Jeg er rigtig glad for vores samarbejde. Jeg synes vi har en rigtig god sammensætning i bestyrelsen – ikke fordi vi altid er enige, men fordi I alle bidrager effektivt, åbent og ærligt. Jeg håber vi kan få lov at fortsætte det gode samarbejde efter i aften.
 
Pia Bøg Madsen