Tilsyn Ådalskolen, Fangel Friskole skoleåret 2018/19

I dette skoleår har jeg overværet undervisningen på Ådalskolen, Fangel Friskole på følgende skoledage d.24.10.18,  d.21.01.19 og den 22.01.19. 

Ved besøgene har jeg tilstræbt at få en så bred indsigt i undervisningen på forskellige alders- og klassetrin som muligt, samt indsigt i de tre fagområder, som skolens fagkreds naturligt kan opdeles efter. (Naturfag, humanistiske fag og praktisk/musiske fag). Herunder har der som en del af tilsynets opgave været særligt fokus på elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk.

Jeg har derfor været på besøg i et bredt udsnit af Ådalskolens klasser og set undervisning i følgende fag: Dansk, matematik, engelsk, natur/teknologi, historie, kristendom og musik. 

Ved hvert besøg har jeg deltaget i skolens fælles morgensamling. Jeg afsætter også tid til at orientere mig på skolens område, se på de udendørs faciliteter, faglokaler samt kigge rundt  på udstillede elevproduktioner på skolens gangarealer mm.

Der er ved udvalgte besøg også afsat tid til samtale med skolens ledelse. Derudover orienterer jeg mig om skolens virke, planlægning og evaluering på Ådalskolens hjemmeside samt på personaleintra. Dette gøres, for at få et så bredt billede af skolens samlede undervisningstilbud som muligt.

Man bliver som tilsynsførende modtaget venligt af både elever, lærere og ledelse. Alle er åbne og viser gerne deres undervisning, klasse og arbejde frem. 

Faglig vurdering

Det vurderes, at skolen indenfor de nævnte fagområder står mål med det, der forventes i folkeskolen. Både når det gælder arbejds- og undervisningsmetoder, målsætninger, planlægning, kvalitet og fagligt niveau.

I forbindelse med det praktisk/musiske er det værd at nævne, at det ikke kun er et fagområde, der ses udfoldet gennem enkelte fag, men som er et tydeligt kendetegn i skolens hverdag. En hverdag, der bærer præg af, at eleverne har mange forskellige muligheder for at kommunikere gennem et bredt udsnit af kreative udtryksformer. På skolens gange er mange af elevernes egne produktioner (plakater, tegninger, mm.) udstillet. Der er morgensang hver dag, hvor eleverne også ind imellem fremviser dramatiseringer og musiknumre for hinanden, og skolen deltager i fællessangsprojekter. Temaer og emner med et kreativt fokus, der er med til at give rum for praktisk/musisk udfoldelse.

 

Eleverne arbejder generelt på et alderssvarende niveau i de klasser, hvor jeg har været på besøg i det pågældende fag, der blev undervist i.

I dansk vurderes det, at eleverne står mål med det, der forventes i folkeskolen. Eleverne udtrykker sig skriftligt og mundtligt på et aldersvarende niveau. Eleverne løser opgaver, læser og arbejder generelt godt. I 9.kl blev der, som et eksempel, arbejdet målrettet og seriøst med dansk litteratur- og billedanalyse, som forberedelse til den forestående afgangseksamen.

I matematik er vurderingen tilsvarende. Der benyttes materialer i undervisningen, der svarer til dem, der benyttes i folkeskolen og som eleverne løser og arbejder med på et tilfredsstillende niveau. Udfordringer og temaer indenfor det matematiske felt, som for eksempel; talbehandling, geometri, måling mm. er afstemt så det passer til det, der normalvis forventes udviklingsmæssigt på det givne alderstrin.

Ligesom ved de andre fag, vurderes det, at det engelskfaglige område står mål med det, der forventes i folkeskolen. Ved besøget var det primære undervisningssprog engelsk, hvilket eleverne mestrede tilfredsstillende. Der benyttedes materialer i undervisningen, der svarer til dem, der benyttes i folkeskolen og som eleverne løste og arbejdede med på et tilfredsstillende niveau. Både i forhold til læsning, skrivning og det talte sprog. De engelsksproglige kompetencer varierer naturligvis fra elev til elev, men undervisningen var differentieret og forgik på et generelt højt fagligt niveau.

Frihed og folkestyre

I forhold til skolens forpligtigelse til at ”forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse” -  skriver Ådalskolen selv i sit værdigrundlag: "Vi vil skabe en indholdsrig skole præget af det grundtvig-koldske menneskesyn baseret på ansvarlighed, åndsfrihed, demokrati og gensidig respekt". Skolen gør meget ud af, at det fællesskab skolen udgør også er et forpligtende fællesskab, hvor det er muligt at ytre sig frit, men under ansvar - og med respekt for andre.

Udover den demokratiske dannelse, der naturligt er en del af hverdagen, fagene og undervisningen, har skolen også deltaget i forskellige projekter i lokalsamfundet. Her kan fx nævnes:

- Bag for en sag til fordel for Børns Vilkår. Et projekt for skolens 4. klasse.

- 6. kl. har på skift været ude at læse for demente på plejecenteret fem torsdage.

Initiativer, som fra skolens side har haft særligt fokus på social dannelse og aktivt medborgerskab hos eleverne.

Som et andet tiltag kan også nævnes, at Ådalskolen netop nu arbejder med FNs verdensmål, som både bliver taget op i undervisningen, på tværs af fag og klasser, men som også bliver tematiseret gennem en række arrangementer og oplæg uden for den almindelige skoletid.

Skolens klasser består af en nogenlunde jævn fordeling mellem kønnene. Der er blandt børn og voksne en anerkendende tone, som ikke skelner mellem drenge og piger. Ingen er på den måde forfordelt eller undertrykt på grund af deres køn - hverken i klasserne eller i det store fællesskab.

Der er nedsat et elevråd med repræsentanter fra 5. -9. kl. Hver klasse stiller med to repræsentanter. Ved elevrådsmøder deltager skolens ledelse og elevrepræsentanterne. Der er tale om ad hoc - møder, der arrangeres efter behov.

Ud over det formaliserede elevråd understreger ledelsen overfor alle elever på skolen, at forslag og inputs fra eleverne altid er velkomne - og at døren til skolens kontor står åben.

Donationer

Ådalskolens ledelse har informeret tilsynet om, at skolen ikke har modtaget donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. ex. moms i indeværende skoleår 18/19. Gældende for perioden august 2018 – marts 2019.  

Generelt

På Ådalskolen er sproget både i – og udenfor undervisningen dansk. Det er en skole, hvor der generelt er et godt fagligt niveau. Den faglige fokusering ses allertydeligst på de ældste klassetrin og en anbefaling kunne være at sætte fokus på en ligeså tydelig fokusering og faglig integritet på alle klassetrin. Det betyder ikke, at dette fokus ikke er tilstede, men at det vurderes, at det er tydeligst ekspliciteret for skolens ældste elever.  

Ådalskolens beliggenhed og udendørsarealer giver mulighed for både kreative, fysiske og faglige aktiviteter. Derved stifter eleverne bekendtskab med en bred variation af læringsrum og udfoldelsesmuligheder.

Ådalskolen er præget af en behagelig og positiv atmosfære. Både i det store fællesskab, men også ude i de mindre klassefællesskaber hersker der generelt en tryg stemning, hvor hverdagen er præget af en gensidig respekt for hinanden.

Tilsynet konkluderer derfor på baggrund af de samlede observationer:

Tilsynsførende

Carl August Jantzen