Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole
image
Billedet på sidehoved
  • Ådalskolen, Fangel Friskole

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Skolen er en Gruntvig-Koldsk friskole. For en uddybning af dette henviser vi til menuens andre relevante punkter: Værdigrundlag, vedtægter, "politikker", ordensregler og Ådalskolesangen.
 

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 

  • Samlet elevtal pr. 02-09-2015:  225 elever

  • Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 

  • Indskolingen (0.-2. klasse): 21,6 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 21,6 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 15,5 elever pr. klasse

Karaktergennemsnit

Karaktergennemsnit for skolens elever ved folkeskolens afgangsprøve findes på undervisningsministeriets statistik-sider.

Om karakterer
Skolen er i princippet karakterfri til og med 7. klasse. I 9. klasse får eleverne karakterer og tilbydes afsluttende at tage folkeskolens afgangsprøve.

Karaktergivning
Skolen kan give eleverne karakterer fra 8. klassetrin. Karakterer kan gives i prøvefag og kreative fag.
De første karakterer eleverne møder er som udgangspunkt standpunktskaraktererne i 8. kl. Disse gives mundtligt til en forældresamtale mellem november og januar.
Det gives karakterer for projektopgaven i 8. såvel som i 9. klasse.

Ligeså skal det understreges, at den enkelte elev i samråd med forældrene selv afgør, hvorvidt eleven skal have karakterer.

Karakterer må aldrig erstatte den mundtlige/skriftlige evaluering/vurdering af eleven. 

Læreren kan give skriftlige karakterer for udvalgte afleveringsopgaver i foråret i 8. kl. og i 9. kl. i øvrigt.

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Efter 9. klasse fordeler vore elever sig ud på forskellige skoletilbud fra folkeskole til gymnasiet. Typisk vælger de fleste dog i god friskoletradition et efterskoleophold i 10. klasse.
 
 
Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen: