Tilsynserklæring 2016

Ådalskolen – Fangel Friskole
Institutionsnummer 461047
Tilsynsførende Ellen Lykke Nielsen

 

Som tilsynsførende på Ådalskolen – Fangel Friskole er det min opgave at føre tilsyn med:

 

Jeg har i indeværende skoleår 2015/2016 besøgt skolen og overværet undervisning følgende datoer:

26. oktober 2015

2. – 3. – 12. – 13. – 18. november 2015

5. – 6. – 11. – 12. januar 2016

 

Jeg har som tidligere valgt at besøge samtlige klasser, for at få et godt indblik i fagemner, undervisningsformer og udvikling gennem et helt skoleforløb i fagene dansk, matematik og engelsk.
Jeg har desuden overværet undervisning i samfundsfag i 9. klasse. 
Alle mine besøg har været anmeldt i god tid.
Efter undervisningstimerne er der for det meste tid til en god og konstruktiv dialog med skolens lærere.

Ved brug af skolens hjemmeside og adgang til personaleintra kan jeg løbende holde mig orienteret om skolens hverdag og aktiviteter, ligesom jeg har adgang til at se lærernes årsplaner.

Det har som tidligere også i år været en fornøjelse at følge og deltage i de forskellige aktiviteter i klasserne.
Man får hurtig fornemmelse af, at skolen syder af liv, aktivitet, glæde og ikke mindst travlhed blandt børn og voksne. Et skolefællesskab, hvor der udforskes, udfoldes og opleves.

Hvad er det så, man kan opleve, når man kommer på besøg midt i skolens hverdag?
I dansk blev der arbejdet med alle fagets muligheder og fagemner. Fra tidlig sprogforståelse til læsning af forskellige teksttyper, som eventyr, fantasy, noveller, romaner og folkeviser m.m., med efterfølgende bearbejdelse af tekster, opgaveløsning, illustrationer og historieskrivning. Der blev arbejdet med forskellige grammatiske opgaver, leget med ordklasser og bøjning af samme. Diktatskrivning, håndskrivning og nogen var i gang med at skrive deres egen nytårstale.
Børneklassen havde gang i matematikundervisningen med små matematiske opgaver med geometriske figurer og på de følgende klassetrin blev der arbejdet med det, der hører til alderstrinet og som fagbøgerne lægger op til eks. positionssystemet, tabeltræning, gange, deling, udregning af areal og omkreds, beregning af rumfang, ligninger, koordinatsystem m.m.
I engelsk er det interessant at følge udviklingen gennem skoleforløbet fra de små forventningsfulde elever i 1. og 2. klasse, der arbejder med dyrenavne, tal, farver, alder og små engelske sange til de store elever, der arbejder med oplæsning, oversættelse og mundtlig og skriftlig kommunikation, som viser deres forståelse og indlevelse i sproget.

Da det også er min opgave at vurdere om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre valgte jeg at overvære undervisningen i samfundsfag i 9. klasse.
Jeg mener, at kunne bekræfte, at der over hele linjen bliver arbejdet med de faglige emne, der hører til på de forskellige klassetrin, og som kræves for at leve op til skolens mål, som er undervisningsministeriets Fælles Mål 2009 og Forenklede fælles mål 2014.

Undervisningen bærer præg af stor faglighed, engagement og velforberedte lærere, der i et vist omfang bruger synlig læring, som er et af skolens fokuspunkter.Undervisningen lægger op til en vekslen mellem individuelle opgaver og gruppearbejde. Computere og interaktive tavler er blevet en naturlig del af undervisningen, og eleverne viser stor fortrolighed med brugen af computerens mange muligheder, men disse moderne medier giver også mange udfordringer for både elever og lærere.

Skolen anvender i stor udstrækning støttelærere til elever med særlige behov, ligesom der er stor fokus på elever, der har brug for ekstra støtte i form af korte eller længere kurser i f. eks. dansk.

Det er mit indtryk, at eleverne på Ådalskolen vokser op i et trygt skolemiljø. Alle elever har en skoleven og eleverne er altid tæt på en eller flere voksne, som tager dem alvorligt og er med til at skabe en tryg ramme for elevernes udvikling og læring.

På Ådalskolen har man valgt at benytte de nationale tests frivillige prøver. Målet er at afklare, hvor eleverne er i deres læring på de tre hovedområder, som de frivillige test i de forskellige fag evaluerer på.

Som udgangspunkt testes i dansk i 2. -4.-6.-8. klasse

                                                  matematik i 3. -6. klasse

                                                  engelsk i 7. klasse

Ådalskolen giver eleverne mange udfordringer og oplevelser som er til gavn for deres almene udvikling og forståelse af det samfund, som de er en del af.

Klasserne har på skift gennem skoleåret ansvar for afvikling af morgensamlingen.

Eleverne har deltaget, i den Nationale Trivselsdag, Team Rynkeby skoleløb, skolernes sangdag og forskellige sportsstævner m.m.

I emneugen i uge 6 blev skolen omdannet til et lille bysamfund, med dertil hørende virksomheder og forretninger. Et emne som i den grad lærer eleverne, hvordan et samfund er bygget op og hvilket ansvar hver enkelt har for at få det til at fungere.

På baggrund af mine iagttagelser i undervisningen og oplysninger fra skolens hjemmeside, hvor man bl.a. kan se gennemsnitskarakterer fordelt på fag, fagdisciplin og bedømmelse for afgangsklassen 2014/2015, kan jeg konkludere:

Marts 2016

Ellen Lykke Nielsen