Tilsynserklæring  marts 2013
Ådalskolen – Fangel Friskole
Institutionsnummer: 461047
Tilsynsførende: Ellen Lykke Nielsen
 
Af hensyn til nye forældre, vil jeg kort fortælle, hvem jeg er.
Jeg hedder Ellen lykke Nielsen og blev valgt til Ådalskolens tilsynsførende på generalforsamlingen sidste år. Jeg er uddannet lærer og har tidligere været ansat på skolen i en periode på 15 år, så jeg kender skolen og de fleste ansatte særdeles godt.
 
Som tilsynsførende på Ådalskolen- Fangel Friskole er det min opgave at føre tilsyn med
 
Jeg har i skoleåret 2012/2013 besøgt skolen 29/10  -  30/10  -  31/10  -  1/11  -  2/11 - 19/11  -  20/11  -  21/11  -  22/11  -  23/11 - 4/3  -  5/3
Jeg har besøgt samtlige klasser.
Jeg har i mit første år som tilsynsførende valgt at besøge alle klasser i dansk, matematik og engelsk. Der ud over har jeg overværet undervisning i historie i 7. og 8.klasse og samfundsfag, tysk og biologi i 9. klasse.
Alle mine besøg har været anmeldt på forhånd, og inden tilsynet har jeg fra lærerne fået en kort beskrivelse af den planlagte undervisning. Der har helt igennem været tale om en god og konstruktiv dialog lærerne og mig imellem.
Skolen har velvilligt givet mig adgang til personaleintra, hvilket betyder, at jeg løbende kan følge med i skolens aktiviteter og diverse meddelelser. Det suppleret med skolen hjemmeside giver mig et godt indblik i skolens liv og virke.
Målet med at besøge alle klasser i dansk, matematik og engelsk var på den måde at se udviklingen i fagene gennem et skoleforløb.
Det har været en fornøjelse at se de forskellige faglige aktiviteter, der udvikles i de enkelte fag gennem et skoleforløb.
I dansk har jeg således oplevet, hvordan der i de yngste årgange arbejdes med sproglig forståelse fra bogstavindlæring til opbygning af sætninger, begyndende grammatiske opgaver, børneskrivning samt læsning. På de øvrige klassetrin blev der bl.a. skrevet boganmeldelser på elevintra, arbejdet med forskellige skriftlige opgaver, illustrationsopgaver til læste tekster, forberedelse af staveord/ diktat og analyse og tolkning af litteratur.
Over hele linjen vekslede elevernes individuelle arbejde med arbejde i grupper.
Det samme gjorde sig gældende i matematik, hvor der blev arbejdet med regne- historier, udregning af areal af forskellige figurer, brøkregning, gangning af 2-cifrede tal, introduktion af millimeterpapir, valutaberegning, ligninger og arealberegning af cirkler.
Som noget nyt på Ådalskolen bliver der undervist i engelsk fra 3. klasse. Det var virkelig en fornøjelse at opleve med hvilken iver og glæde eleverne modtog undervisningen.
I engelsk blev der i alle klasser vekslet mellem færdigheder i at lytte og læse tekster, mundtlig sprogfærdighed, bearbejdning af forskellige teksttyper og udvidelse af ordforråd. Der blev så vidt muligt talt engelsk gennem hele timen, også kommunikation om klassens aktiviteter foregik på engelsk.
Grundloven, folkestyrets og ytringsfrihedens betydning for det demokratiske samfund og 2. verdenskrig var emnerne i historie. I samfundsfag handlede det om lov og ret i det danske samfund.
 
Foruden mine tilsynsbesøg har jeg deltaget i et antal morgensamlinger, hvor forskellige klasser på skift har haft ansvar for afviklingen af morgensangen eller har deltaget med musikalske indslag. Jeg har overværet opførelsen af skolekomedien og fremlæggelse af projektopgaver i 9. klasse.
På Ådalskolen har en del klasser fået interaktive tavler og der er klassesæt af bærbare computere, som klasserne kan booke. Skolen abonnerer på Elevunivers, som er et online læremiddel, og det er min vurdering at skolen også anvender andre digitale læremidler, der er med til at udvikle nye måder at lære på.
Tavlerne er tilgængelige for eleverne om morgenen og i et af frikvartererne.
 
Med fokus på læsning, ro og fordybelse har skolen indført læsebånd to gange om året i en periode på 5 uger.
 
Det har været en fornøjelse at opleve en undervisning præget af stor faglighed og engagement. Velforberedte lærere med overskud til at rumme de mange elever og deres forskellige krav.
Samtidig er tonen lærere og elever imellem samt eleverne indbyrdes præget at munterhed, venlighed og omsorg for hinanden.
Børnene på Ådalskolen er altid tæt på en eller flere voksne, hvilket betyder at eleverne færdes i et trygt miljø, som har stor betydning for børnenes udvikling og læring. Alle klasser har desuden en venskabsklasse, dette har især stor betydning for de mindste elever, som altid har en de kan henvende sig til, hvis de har brug for hjælp.
På baggrund af mine iagttagelser kan jeg konkludere:
Ellen Lykke Nielsen