Dramaundervisningen på Ådalskolen er disponeret som følger:
 
 
 
Klassetrin 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I alt:
Antal lektioner / skoleår                   1*  1
 
* Dramaundervisningen på Ådalskolen afvikles med 2 lektioner om ugen i et halvt år
 
 
Drama-/teaterprojekter og -forløb igennem skolegangen på Ådalskolen
 
Vi tilstræber løbende at integrere mindre drama- og teaterforløb og opførsler gennem hele skoleforløbet i særdeleshed i sprog- og musikundervisningen. Der udover har vi følgende større tilbagevende projekter:
  • 0. – 5. Klasse: Forårskoncert. Mest musik, men ofte med dramatiske aspekter og indslag.
  • 4. klasse: ”Julespil” som vises ved morgensang og i forbindelse med ”julemødet”. En til to ugers ekstensiv  forberedelse og 6 – 10 dages intensivt arbejde.
  • 5. klasse: Lucia-optog som vises ved morgensang og i forbindelse med ”julemødet” samt på Gråbrødre Kloster og  Korup plejecenter. Musiktimerne mere og mere intensivt i 1 måned til 1½.
  • 7. klasse: Skolekomedie. En til to måneders ekstensiv forberedelse og 8 – 12 dages intensivt arbejde samt en weekenddag med forældre til fremstilling af kullisser, kostumer og rekvisitter.
  • 9. klasse: To timer dramaundervisning om ugen fra skolestart til jul. Principielt uden produkt bortset fra et mindre optrin i forbindelse med skolens juleafslutning.
 
Hvorfor har vi på Ådalskolen obligatorisk dramaundervisning i 9. Klasse?
 
Efter i en årrække at have tilbudt en række praktiske og musiske valgfag i Ådalskolens 7. – 9. klasse, oplevede vi, at en del elever valgte meget ensidigt og fravalgte ligeså meget, som de ”tilvalgte”. Ydermere blev elevernes valgmuligheder på skolen i praksis begrænset af praktiske forhold som lærerkompetencer og holdantal, og da tilbuddene til eleverne uden for skoletiden er mangfoldige, bestemte vi os for at prioritere et antal obligatoriske undervisningsforløb, som vi mener styrker elevernes praktiske, musiske og almenmenneskelige kompetencer.
Dramaforløbet med to timer om ugen i det første halvår af niende klasse blev valgt, fordi vi
·         i forbindelse med skolekomedie og lignende forløb oplevede en voldsom styrkelse af fællesskabet og sammenhørigheden i klasserne.
·         i sådanne processer så en masse muligheder for social og personlig vækst, som ofte ikke kunne udnyttes optimalt, da vi altid var bundet op af et produkt og en deadline.
·         så eleverne gennemgå en voldsom fysisk og psykisk udvikling i 6. – 8. klasse for i 9. klasse at være ”kommet så meget ud på den anden side”, at de igen turde lege og eksperimentere relativt uforpligtende med deres egen rolle og deres udtryk.
 
Hvad vil vi med obligatorisk dramaundervisning i niende klasse?
 
Formålet med Ådalskolens undervisning i drama i niende klasse koncentrerer sig om tre i praksis uadskillelige felter:
 
·         Det personlige: At skærpe elevens opmærksomhed på signaler, vi sender med vores krop og ansigt, gennem leg og arbejde med roller og udtryk, samt udfordre eleven til at stå frem og eksperimentere med sine evner og personlige grænser.
·         Det sociale: At styrke elevernes samarbejdevner og kommunikative repertoire og evner gennem leg og eksperimenter med især nonverbal kommunikation, brug af sanser (se, høre, føle) og intuition, samt samarbejde om at skabe og opfatte udtryk og stemninger.
·         Det kunstneriske: At øve sig i at skabe, bruge og forstå dramatiske udtryk, billeder og stemninger. Herunder almen træning af koncentration, forestillings- og indfølingsevne.
 
Arbejde med identitet og grænser kan ikke forceres, og elevernes personlige grænser, udviklingsmæssige grundlag og forhold til at optræde er meget forskellige. Nogle elever er meget motiverede, nogle er ret ligeglade, og nogle er lettere blokerede. Kravet til eleverne er derfor blot, at de skal deltage fysisk og ikke må gøre sig til publikum til de andres aktiviteter. Håbet er, at få skabt en tryg og humoristisk atmosfære, hvor den engagerede eksperimenterende leg får så gode vilkår, at eleverne spontant motiveres, gribes og forglemmer sig.
Bortset fra et forløb over fire gange op til juleafslutningen er undervisningen fra gang til gang organiseret som små afsluttede forløb med meget lærerstyrede opgaver vekslende med mindre gruppearbejder. Selskabslege, samarbejdsøvelser, teatersport og rollespil er nøgleord.
Under udarbejdelse, primo juli 2013.
Knud Kalnæs